• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ochrona informacji niejawnych – kompendium wiedzy oraz aspekty praktyczne stosowania obowiązujących przepisów

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zachowanie tajemnicy zarówno przez kierownictwo, jak i szeregowy personel wymaga jasnego i klarownego systemu klasyfikującego informacje jako tajne lub jawne, a także szeregującego dostęp do tych pierwszych. Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ochrona informacji niejawnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Obecnie ochrona informacji niejawnych to obszar szczególny działalności państwa nabierający szczególnego znaczenia, zwłaszcza w obliczu zagrożeń wynikających z aktualnej sytuacji politycznej na świecie. Nie ulega wątpliwości, iż służby takie jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwiększają swoje zaangażowanie w obszarze ochrony kontrwywiadowczej, a jednym z elementów tej ochrony jest prawidłowe funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych w całym kraju. Proponujemy Państwu udział w kompleksowym szkoleniu, którego przedmiotem jest omówienie zagadnień i zdobycie wiedzy ogólnej na temat ochrony informacji niejawnych, oraz nabycie umiejętności w zakresie:
• właściwego klasyfikowania informacji niejawnych,
• właściwego ich wytwarzania, oznaczania, udostępniania i ewidencjonowania,
• prawidłowego prowadzenia postępowań sprawdzających.
Zajęcia poprowadzi ekspert z wieloletnim doświadczeniem pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z szeroko rozumianą tematyką ochrony informacji niejawnych.
• Przedstawienie nie tylko podstawowe zasady ochrony informacji niejawnych, ale przede wszystkim to - jak w praktyce prawidłowo realizować obowiązki wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów.
• Omówienie najczęściej występujące nieprawidłowości we wszystkich obszarach ochrony informacji niejawnych stwierdzone podczas kontroli prowadzonych przez ABW.
• Możliwość wspólnego wypracowania rozwiązań w kwestiach problemowych dotyczących organizacji ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej – w oparciu o przyjęte w tym zakresie zalecenia ABW.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematyką zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

I. Podstawy prawne oraz podstawowe zasady ochrony informacji niejawnych:
1. Bezpieczeństwo osobowe:
• Rękojmia zachowania tajemnicy,
• Zasada ograniczonego dostępu,
• Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych.
2. Bezpieczeństwo fizyczne:
• Strefy ochronne,
• System kontroli dostępu,
• Urządzenia do przetwarzania informacji niejawnych.
3. Bezpieczeństwo obiegu informacji niejawnych:
• Nadzór nad obiegiem informacji niejawnych,
• Ewidencja informacji niejawnych.
4. Bezpieczeństwo przemysłowe:
• Wymogi dla firm realizujących umowy związane z dostępem do informacji niejawnych,
• Warunki dostępu do informacji niejawnych dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
5. Bezpieczeństwo teleinformatyczne:
• Informacje zastrzeżone,
• Informacje poufne, tajne, ściśle tajne.
II. Organizacja ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej:
1. Kierownik Jednostki Organizacyjnej:
• Wymogi formalne,
• Zadania,
• Odpowiedzialność.
2. Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych:
• Wymogi formalne,
• Zadania,
• Odpowiedzialność.
3. Pion ochrony informacji – kiedy i jak powinien być zorganizowany.
4. Kancelarie niejawne, kancelarie tajne:
• Obieg materiałów niejawnych,
• Najczęściej popełnianie błędy i jak ich uniknąć.
III. Prowadzenie postępowań sprawdzających w ujęciu praktycznym (najczęściej popełniane błędy).
IV. Odpowiedzialność z tytułu niewłaściwego postępowania z informacjami niejawnymi – przykłady zachowań mogących wypełniać znamiona przestępstw przeciwko informacjom opisanym w k.k.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji samorządowej, rządowej, pracowników sądów, prokuratur, a także firm, którzy w zakresie swoich obowiązków realizują zadania związane z ochroną informacji niejawnych w jednostce. W szczególności do pełnomocników ochrony informacji niejawnych, ich zastępców, kierowników kancelarii tajnych oraz osób zatrudnionych w pionach ochrony informacji niejawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prowadzącym szkolenie jest wieloletnia funkcjonariuszka Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, specjalista w tematyce ochrony informacji niejawnych. Od stycznia 2023 r. emerytowany oficer ABW w stopniu majora. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku administracja. W trakcie służby w ABW prowadziła ustawowe szkolenia dla pełnomocników ochrony informacji niejawnych, kandydatów na te stanowiska oraz kierowników jednostek organizacyjnych, w tym kierowników administracji samorządowej i rządowej województwa łódzkiego oraz policji i organów wymiaru sprawiedliwości. Przeprowadziła także setki postępowań sprawdzających wobec osób ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych. W 2020 roku ukończyła szkolenie w ramach programu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Keep It A Secret” – Profesjonalny Trener, Warsztaty Doskonalenia Kluczowych Umiejętności Trenerskich.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 kwietnia 2023 r.