• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Najważniejsze etapy procesu wg Prawa budowlanego i ustaw odrębnych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie proces inwestycyjny w świetle ustawy prawo budowlane.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest omówienie przebiegu procesu inwestycyjnego krok po kroku z uwzględnieniem ustawy Prawo budowlane oraz ustaw towarzyszących. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość ugruntowania swojej wiedzy z zakresu Prawa budowlanego, zdobycia praktycznych umiejętności przygotowania dokumentacji, zaplanowania inwestycji budowlanej oraz nadzoru w sprawowaniu kontroli nad przebiegiem procesu budowlanego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z zakresem odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego, ich zadaniami, rolą oraz możliwymi do wystąpienia ryzykami.
• Utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności, z jakimi spotykają się uczestnicy w swojej codziennej pracy.
• Dyskusja w celu zobrazowania najistotniejszych kwestii, omawianych podczas zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zarys faz procesu inwestycyjnego – od ustalenia lokalizacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
2. Źródła informacji o nieruchomości:

• Jak badać stan prawny nieruchomości? Skąd czerpać wiedzę o nieruchomościach?
• Dokumentacja dotycząca stanu prawnego nieruchomości.
• Kiedy można powiedzieć, że działka ma status działki budowlanej?
• Decyzje administracyjne w kontekście stanu prawnego nieruchomości.
• Jakie elementy księgi wieczystej będą kluczowe w trakcie procesu budowlanego?
• Ograniczenia w zakresie praw przysługujących do nieruchomości.
3. Planowanie przestrzenne w procesie budowlanym.
• System planowania przestrzennego w Polsce.
• Plan miejscowy jako podstawowy akt planistyczny gminie. Podstawa lokalizacji inwestycji.
• Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - przeznaczenie i procedura uzyskiwania. Roboty wymagające WZiZT.
• Dla jakich inwestycji dokumenty planistyczne są niewymagane?
4. Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych.
• Pozwolenie na budowę.
• Jak prawidłowo zidentyfikować obszar oddziaływania obiektu budowlanego?
• Ograniczanie katalogu stron postępowania ws. pozwolenia na budowę.
• Kto może złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane?
• Wymagane przepisami szczególnymi pozwolenia, uzgodnienia i opinie.
• Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych szansa na inwestycje niekonwencjonalne.
• Zakres sprawdzenia dokumentacji przez organ.
• Projekt budowlany po nowemu.
5. Wznoszenie obiektów na podstawie uproszczonych procedur – zgłoszenie robót budowlanych.
• Katalog obiektów na zgłoszenie.
• Procedura i wymogi formalne zgłoszeń.
• Formy rozstrzygnięcia i terminy ustawowe.
• Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłową kwalifikację obiektu?
6. Przebieg procesu budowlanego.
• Rozpoczęcie robót budowlanych.
• Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.
• Dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych.
• Istotne zmiany w projekcie budowlanym.
• Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego.
7. Oddanie obiektu do użytkowania.
• Zgłoszenie obiektu do użytkowania.
• Dla których inwestycji wymagane jest pozwolenie na użytkowanie?
• Zakres obowiązkowej kontroli.
• Kto i kiedy może wzruszyć pozwolenie na użytkowanie?
8. Przystąpienie do użytkowania przed oddaniem obiektu - sankcje.
9. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

• Dokumentacja niezbędna do dokonania zmiany sposobu użytkowania.
• Zmiana sposobu użytkowania połączona z pozwoleniem na budowę.
• Skutki braku zgłoszenia dokonania zmiany sposobu użytkowania.
10. Podsumowanie warsztatów szkoleniowych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie przepisów regulujących prawidłową realizację procesu inwestycyjnego oraz zastosowanie ich w praktyce.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor zajęć z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub 27 stycznia 2022 r.