• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zlecanie i rozliczanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie omawiające dotyczące współpracy między JST i NGO, którego przedmiotem będą zadania publiczne, które samorządy zlecają organizacjom pozarządowym. Podczas szkolenia omówione zostaną zarówno konkursy ofert, jak i realizacja zadań publicznych.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Ważnym elementem efektywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi jest przemyślane i prawidłowo realizowane zlecanie im zadań publicznych. Szkolenie pomoże, zarówno doświadczonym pracownikom jak i osobom rozpoczynającym pracę w uporządkowaniu wiedzy potrzebnej przy planowaniu i organizacji otwartych konkursów ofert oraz zlecanym w trybie małych grantów. Dostarczy również praktycznej wiedzy nt. prawidłowego rozliczania zadań i czynności jakie zlecający powinien podejmować, zarówno w odniesieniu do typowych jak i niestandardowych, trudnych sytuacji.
Szkolenie rozpocznie się za:

countdownmail.com
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie procedury otwartych konkursów ofert, w tym stosowania druków ofert, umów i sprawozdań;
• Przekazanie praktycznych informacji przydatnych przy rozliczaniu zadań, w tym dot. dokumentacji zadania, ponoszenia wydatków czy wkładu własnego,
• Wyjaśnienie problematycznych kwestii występujących przy rozliczaniu zadań, takich jak zmiany w kosztorysie czy zwroty dotacji;
• Poznanie wymów wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności stosowanych przy zlecaniu zadań.

zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne - podstawa prawna.
• Doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza.
2. Otwarte konkursy ofert i realizacja zadań publicznych.
• Omówienie elementów druku oferty (jak przygotować ofertę: opis działań, potrzeb i rezultatów, wskaźniki i mierzenie rezultatów, zasady konstrukcji budżetu zadania).
• Zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu, przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami, prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nieprowadzenie księgowości, rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego, procedura zwrotu dotacji, inne wymogi wprowadzone przez umowę, załączniki do umowy).
• Omówienie procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a – małych grantów, zasadach przeprowadzenia otwartego konkursu ofert: jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją: przesuwanie środków między pozycjami kosztorysowymi, wkład własny, oczekiwane rezultaty, zasady działania komisji konkursowej - osoby uczestniczące, nabór, postępowanie w przypadku braku zainteresowania uczestnictwem NGO w pracach komisji, karty oceny, rozstrzygnięcie konkursu - terminy, aktualizacja budżetu, planu, harmonogramu, rezultatów.
• Zapoznanie z ustawą o dostępności w ramach zlecenia zadań publicznych.
• Sprawozdanie z realizacji zadania: elementy sprawozdania, sprawozdanie częściowe i końcowe, rozliczenie części merytorycznej i finansowej, rozliczenie rezultatów.
3. Pozostałe prawne aspekty współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.
• Omówienie współpracy w kontekście ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
• Konstytucja współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi oraz programy współpracy.
4. Podsumowanie szkolenia i pytania od uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie kierowane jest do osób pracujących z organizacjami pozarządowymi oraz zajmujących się zlecaniem zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przede wszystkim do pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Administratywista, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 10 lat pracował w urzędach samorządowych (m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Od ponad 20 lat działa w sektorze pozarządowym. Prowadził własną organizację pozarządową, prowadzącą wiele jednostek organizacyjnych. Obecnie aktywnie działa m.in. w Związku Harcerstwa Polskiego oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP, gdzie jest wiceprezesem. Szkoli w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z ofert realizacji zadań publicznych, pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych. Pracuje w szkole policealnej, gdzie prowadzi zajęcia na kierunku technik administracji. Pełni również funkcje w ciałach dialogu społecznego. Jest współprzewodniczącym Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz członkiem prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji przy Urzędzie m.st. Warszawy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 lipca 2022 r.