• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie dotyczące współpracy JST z organizacjami pozarządowymi. Podczas szkolenia wyczerpująco omówimy najważniejsze zasady współdziałania samorządów z NGO z uwzględnieniem wymagań dotyczących dostępności.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie dwudniowe stanowi propozycję zarówno dla pracowników, którzy rozpoczynają pracę z organizacjami pozarządowymi jaki i osób, które zdobyły doświadczenie, współpracując z NGO, jako poszerzenie i usystematyzowanie zdobytej dotychczas wiedzy. Podczas dwóch dni zajęć krok po kroku wyjaśnione zostaną prawne, organizacyjne oraz finansowe aspekty współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi z uwzględnieniem zasad dostępności. Uczestnictwo w szkoleniu jest doskonałą okazją do kompleksowego omówienia form i zasad współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, analizy dobrych praktyk, wyeliminowania błędów i nieprawidłowości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówimy zasady przygotowania programu współpracy, jego niezbędne elementy, powiązanie z budżetem JST, program roczny, a programy wieloletnie, sprawozdanie z realizacji programu.
• Przedstawimy jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego.
• Zaprezentujemy jak stosować druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
• Omówimy obowiązkowe uchwały wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: uchwała konsultacyjna, roczny program współpracy, inicjatywa lokalna, gminna/powiatowa rada działalności pożytku publicznego.
• Przedstawimy również odrębne tryby zlecania zadań: Zdrowie publiczne, PZP a pożytek publiczny, Uchwała w sprawie wspierania sportu.
• Odpowiemy na najczęściej zadawane pytania dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, jak również realizacji zadań zleconych.

zwiń
rozwiń
Program

Dzień 1
1. Pojęcie organizacji pozarządowych – jakie podmioty uznawane są za organizacje pozarządowe. Katalog podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. KGW a pożytek publiczny.
2. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego – definicja i znaczenie przy realizacji zadań publicznych. Wymagania w stosunku do organizacji.
3. Formy i zasady współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi – dobre praktyki.
4. Zlecanie i powierzanie realizacji zadań publicznych na podstawie otwartego konkursu ofert .
5. Obowiązkowe uchwały wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: uchwała konsultacyjna, roczny program współpracy, inicjatywa lokalna, rada działalności pożytku publicznego.
6. Zasady przygotowania programu współpracy: niezbędne elementy, powiązanie z budżetem JST, czy i jakie kwoty na realizację programu umieszczać w programie, przygotowanie procedury powoływania komisji konkursowych – niezbędny element programu współpracy, program roczny a programy wieloletnie. Sprawozdanie z realizacji programu.
7. Procedura zlecania zadań organizacjom pozarządowym: Kiedy ogłaszać konkurs. Ogłoszenie – elementy obowiązkowe i fakultatywne. Podmioty uczestniczące w konkursie.
8. Komisja konkursowa i rozstrzygnięcie konkursu.
Dzień 2
1. Rozliczanie zadań z 2022 roku.
2. Realizacja zadań publicznych w 2023 roku.
3. Druki ofert, umów i sprawozdań stosowane przy zlecaniu zadań.
4. Jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją: przesuwanie środków między pozycjami kosztorysowymi, wkład własny, oczekiwane rezultaty.
5. Umowa realizacji zadania publicznego:
• Co oznacza ramowy charakter umowy?
• Dokonywanie przelewu: transze, jednorazowy przelew, terminy.
• Ponoszenie wydatków w ramach zadania.
• Zasady przesuwania środków w budżecie zadania.
• Obowiązki informacyjne.
• Zasady prowadzenia księgowości w zadaniu – faktury, opis.
• Kontrola zadania – umowa a przepis art. 17 ustawy.
• Rozliczanie rezultatów zadania i akceptacja sprawozdania.
• Zasady i tryb zwrotu dotacji.
• Umowa przy trybie uproszczonym (art. 19 a).
• Załączniki do umowy.
6. Sprawozdanie z realizacji zadania:
• Terminy złożenia sprawozdania i zasady odpowiedzialności za nie terminowe złożenie.
• Opis osiągniętych rezultatów.
• Konsekwencje nie osiągnięcia rezultatów.
• Rozliczenie budżetu.
• Rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego.
7. Oferta, umowa i sprawozdanie stosowana przy konkursach na wybór operatora (regranting).
8. Oferta i sprawozdania do trybu uproszczonego (art. 19a tzw. małe granty).
9. Czynności związane z rozliczeniem dotacji wewnętrzne działania w urzędzie, terminy.
10. Odrębne tryby zlecania zadań:
• Zdrowie publiczne.
• PZP a pożytek publiczny.
• Uchwała w sprawie wspierania sportu.
11. Czym jest dostępność, wymagania konkursowe przy organizacji otwartych konkursów ofert.
12. Podział zadań ze względu na dostępność, czy wszystkie zadania będą wymagały określenia warunków dostępności, kto o tym będzie decydować?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zajmujące się współpracą z organizacjami pozarządowymi, w szczególności do pracownicy administracji samorządowej odpowiedzialni za współpracę z NGO oraz zlecanie zadań publicznych w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z uwagi na liczne zmiany prawne w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym dwudniowe szkolenie stanowi zarówno propozycję dla pracowników, rozpoczynających pracę, jak i aktualnie pracujących, jako poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2022 przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 699 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 kwietnia 2023 r.