• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Śląskie Forum Osób Koordynujących Współpracę NGO z JST. Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na pierwsze w 2023 roku spotkanie Śląskiego Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST, które zrzesza pełnomocników, koordynatorów, dyrektorów, kierowników i pracowników odpowiedzialnych za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi.
Celem Forum jest podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności osób zajmujących się współpracą
z organizacjami pozarządowymi w jednostkach samorządu terytorialnego przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk
w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej pracy. Mamy również nadzieję, że dzięki aktywności członków Forum spełni ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa samorządowego.
Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską do pobrania na stronie www.okst.pl w zakładce Fora  i przesłać ją na adres koordynatora.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uzyskanie przez uczestników odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak sprawnie przeprowadzić kontrolę w trakcie i po zakończeniu realizacji zadania?
 • Kto może przeprowadzać kontrole?
 • Jakie dokumenty można kontrolować?
 • Czy każde zadanie powinno zostać skontrolowane?
 • Kiedy należy żądać zwrotu dotacji udzielonej przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?
 • Jak sprawnie przeprowadzić postępowanie o zwrocie dotacji?
 • Udzielenie odpowiedzi uczestnikom dotyczących bieżących problemów przekazywania i rozliczania dotacji.
zwiń
rozwiń
Program

1. Realizacja zadań publicznych.
2. Kontrola dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym:

a) Czy każde zadanie należy skontrolować?
b) Formy kontroli. Kontrola w trakcie i po zakończeniu realizacji zadania.
c) Terminy przeprowadzenia kontroli. Kontrola a sprawdzenie sprawozdania.
d) Kto powinien przeprowadzać kontrole? Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
e) Dokumenty dotyczące kontroli.
f) Co kontrolować: merytoryczne elementy zadania, kwestie finansowe rozliczenia dotacji?
g) Kontrola finansowa:
• Prowadzenie wyodrębnionej księgowości.
• Opis faktur.
• Dokumentowanie wydatków.
h) Protokół i zalecenie pokontrolne.
i) Kontrola a rozliczenie zadania.
3. Zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
a) Rodzaje dotacji wykorzystanej w sposób nieprawidłowy.
b) Postępowanie o zwrot dotacji.
c) Przykłady decyzji.
d) Możliwość umorzenia zobowiązania/rozłożenia spłaty.
4. Bieżące odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące przekazywania i rozliczenia dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz nowych przepisów wykonawczych.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci
 • Członkowie Śląskiego Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST ,
 • Pełnomocnicy, koordynatorzy, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy odpowiedzialnych za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi,
 • Pracownicy działów kontroli i audytu, osoby rozliczające dotacje w JST,
 • Przedstawiciele organizacji pozarządowych.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2020 przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka, Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro.

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 450 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

  Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 6 lutego 2023 r.