• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2023 r. w warunkach inflacji

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie dedykowane przede wszystkim osobom zajmującym się współpracą JST i NGO, omawiające zadania publiczne, które samorządy zlecają organizacjom pozarządowym również w związku z panującą obecnie wysoką inflacją.

Ważne informacje o szkoleniu

W warunkach inflacji realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym może napotykać wiele trudności, chociażby z powodu wzrostu cen usług. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego kompleksowo omówimy zagadnienia z zakresu zlecania, realizacji i sprawozdawczości działań zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Omówimy jak stosować druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Zebraliśmy najważniejsze i najczęściej pojawiające się pytania, na które uczestnicy szkolenia otrzymają odpowiedzi, praktyczne wskazówki, które będą mogli wdrożyć w swoich jednostkach.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenie uzyskają Państwo odpowiedzi między innymi na pytania:
• W jaki sposób realizować zadnia zlecone przy obecnych cenach usług rynkowych?
• Czy i jakie zmiany powinny zostać wpisane do umów realizacji zadania?
• W jaki sposób proporcjonalnie obniżyć kwotę wydatków w związku z nieosiągnięciem rezultatów zadania?
• Jak rozliczyć finansowo działanie, jeżeli oferent w ofercie zakładał, że wykona działanie w 80%?
• Co w przypadku, jeśli rezultat nie został osiągnięty, organizacja pobrała dotacje w nadmiernej ilości. Jakie są tego konsekwencje dla organizacji?
• Czy można zawrzeć zapisy w regulaminie konkursu, które pozwolą na zaangażowanie dodatkowych środków własnych przez NGO?
• Jak prawidłowo przygotować aneks do umowy na realizacje zadnia publicznego?

zwiń
rozwiń
Program

1. Jak realizować i rozliczyć zlecone zadanie w 2023 roku?
• Zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami kosztorysu - zapisy z ogłoszenia.
• Prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem - księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości.
• Rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego.
• Rezultaty dokumentowanie osiągnięcia.
• Aneksowanie i zmiany w realizacji zadania.
• Realizacja zadania w dobie inflacji.
2. Sprawozdanie z realizacji zadania:
• Elementy sprawozdania - sprawozdanie częściowe i końcowe.
• Rozliczenie części merytorycznej i finansowej.
• Rozliczenie i dokumentowanie rezultatów.
• Załączniki do sprawozdania.
3. Tryb uproszczony, zlecanie zadań w trybie art. 19 a - małe granty.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pełnomocnicy, koordynatorzy, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy odpowiedzialni za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2022 przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 10 lutego 2023 r.