Jak właściwie prowadzić rejestr instytucji kultury i księgę rejestrową?

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Prowadzenie rejestru instytucji kultury i księgi rejestrowej należy do zadań organizatora, czyli jednostki samorządu terytorialnego. Należyte prowadzenie rejestru przysparza niejednokrotnie problemów związanych z uzupełnianiem i aktualizowaniem danych w rejestrze, prowadzeniem akt rejestrowych. Ekspert, w sposób przejrzysty, dzięki warsztatowej formule szkolenia, odpowie na zadawane pytania i wskaże najczęstsze problemy oraz nieprawidłowości dotyczące rejestru. Szkolenie polecamy osobom, chcącym podnieść wiedzę z tego zakresu, tym, które od niedawna zajmują się tą tematyką, jak i osobom z dłuższym stażem, które chcą rozwiązać problemy i wątpliwości dotyczące prowadzenia rejestru i księgi rejestrowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia:

 • Przedstawimy regulacje prawne dotyczące problematyki rejestru instytucji kultury.
 • Wskażemy, w jaki sposób powinno się prowadzić rejestr instytucji kultury i księgę rejestrową.
 • Omówimy sposoby prawidłowego prowadzenia rejestru instytucji kultury, jednostek kultury, które podlegają wpisowi do rejestru – analiza przypadku. Sugerujemy, by uczestnicy podczas szkolenia mieli dostęp do swoich rejestrów, by móc w sposób warsztatowy, na bieżąco konsultować kwestie problemowe.
 • Wyjaśnimy jak należy właściwie obsługiwać i prowadzić elektroniczną księgę rejestrową oraz udostępniać dane z rejestru.
 • Praktyczna analiza przykładowych rejestrów (także własnych) instytucji kultury i elektronicznych ksiąg rejestrowych.
 • Możliwość konsultacji z ekspertem kwestii problemowych z zakresu tematu szkolenia.

 

Uzyskanie odpowiedzi na pytania dot. praktyki prowadzenia rejestru i elektronicznej księgi:

 • Które instytucje podlegają wpisowi do rejestru? Co z instytucjami przejętymi od innego samorządu?
 • Jak należy postąpić w przypadku zlikwidowania filii, połączenia instytucji, wyodrębnienia instytucji, zmiany siedziby?
 • Kto powinien podpisać się pod odpisem? Czy za odpis należy pobrać opłatę od instytucji?
 • Jak postępować z wpisami wykreślonymi?
 • Czy dawne dokumenty o utworzeniu instytucji kultury np. z 1920r. należy dopisywać?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy wpisano oczywistą omyłkę pisarską w dacie aktu o statucie?
 • Czy korekta wpisu jest nowym wpisem, opatrzonym bieżąca datą?
 • Czy zmiany do statutu nadawane uchwałą należy wpisywać w rejestrze?
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne prowadzenia rejestru instytucji kultury:

 • ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.

2. Rola organizatora jednostki samorządu terytorialnego w prowadzeniu rejestru.
3. Rodzaje instytucji kultury, które podlegają wpisowi do rejestru instytucji kultury.
4. Zasady i sposób prowadzenia rejestru instytucji kultury:

 • elementy rejestru instytucji kultury,
 • zasady dokonywania wpisu,
 • zasady dokonywania zmian,
 • dane, które podlegają wpisowi,
 • formy dokonywania wpisu,
 • zasady wykreślenia wpisu,
 • osoby upoważnione do dokonywania wpisu.

5. Elektroniczna księga rejestrowa.
6. Akta rejestrowe:

 • dokumenty stanowiące podstawę wpisu,
 • dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego,
 • ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7. Udostępnianie danych z rejestru instytucji kultury:

 • wydawanie urzędowo poświadczonych odpisów,
 • odpis pełny,
 • odpis skrócony.

8. Praktyczne ćwiczenia: analizowanie przykładowych rejestrów instytucji kultury i elektronicznych ksiąg rejestrowych.
9. Pytania uczestników, kwestie problemowe. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi odpowiedzialni za dokonywanie wpisów do rejestru instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, instytucji kultury, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 16 września 2021 r.