Instytucje Kultury 2021 r. Aktualne zagadnienia, problemy, COVID-19

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą rachunkowe, finansowe i podatkowe aspekty działalności Instytucji Kultury

Ważne informacje o szkoleniu

Polecamy Państwa uwadze zajęcia, podczas których uczestnicy uzyskają kompleksowe informacje i wiedzę niezbędną na stanowisku głównego księgowego Instytucji Kultury, będą one też bardzo przydatne dla osób nadzorujących i kontrolujących ich działalność. Szkolenie będzie prowadzone przez bardzo cenionego i doświadczonego eksperta.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę i mające wpływ na działalność Instytucji Kultury. Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Wychodząc naprzeciw uczestnikom - w załączeniu jako dodatek, zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja (procedury, zarządzenia, instrukcje związane z przedstawionymi tematami) oraz wskazówki.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont - w tym:
• Ujęcie zdarzeń w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu.
• Prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności.
2. Źródła finansowania działań kulturalnych w dobie kryzysu:
• Czy wolno korzystać z tarcz?
• Czy można nie zapłacić ZUS?

3. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów:
• Przychody (w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat), rozliczenia międzyokresowe, fundusze w Instytucji Kultury – schematy księgowań z wyjaśnieniami:
a. Przychody i koszty działalności operacyjnej.
b. Pozostałe przychody i koszty operacyjne (w tym: kary, sponsoring, darowizny, zdarzenia losowe - COVID-19).
c. Przychody i koszty finansowe.
4. Należności i zobowiązania oraz odsetki:
• Naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne (powiązanie ze stopą referencyjną - zmiany).
• Aktualizacja należności - zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach.
5. Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wydawnictw (konto 014, konto 016) - oraz ich odpisy aktualizacyjne.
6. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (Inwestycje) – przekazanie majątku, źródła finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja do 10 tys. i powyżej 10 tys. (w tym: umorzenie i amortyzacja).
7. Podatek dochodowy od osób prawnych- wpływ kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów oraz NKUP na podatek dochodowy - ustalenie podstawy do opodatkowania.
8. Konsultacje w zakresie przedstawionych zagadnień.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest dla głównych księgowych Instytucji Kultury, CUW oraz pracowników organów nadzorczych i kontrolnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor kilkudziesięciu pozycji książkowych (w tym: aktualna 2021r. „Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2020 w instytucjach kultury”, Wydawnictwo C.H. Beck) oraz publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami - jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena udziału w szkoleniu w formule stacjonarnej wynosi 585 zł netto przy zgłoszeniu do 9 września. Cena po 9 września to 649 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cena udziału w szkoleniu w formule online wynosi 310 PLN netto/os.