Dotacje z budżetu JST podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielanie, rozliczanie, kontrola. Dotacje a COVID-19

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dotacje z budżetu JST podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielanie, rozliczanie, kontrola. W trakcie szkolenia omówiona zostanie tematyka dotacje a COVID-19.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przedstawimy procedury udzielania, rozliczania oraz kontroli udzielania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Omawiana podczas szkolenia tematyka zostanie uzupełniona o aktualne zagadnienia związane z realizacją zadań w okresie stanu pandemii.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wskazane zostaną czynności związane: z kontrolą udzielonych dotacji, a także z podejmowaniem działań mających na celu zwrot do budżetu dotacji: niewykorzystanej, nienależnej, pobranej w nadmiernej wysokości oraz niezgodnie z przeznaczeniem.
• Zdobycie wiedzy jak prawidłowo przeprowadzić proces udzielenia i następnie rozliczenia przekazanej dotacji podmiotowej, przedmiotowej i celowej. 

zwiń
rozwiń
Program

1. Dotacje podmiotowe:
a. Definicja.
b. Podstawa prawna udzielenia.
c. Czy wymagana jest umowa?
d. Czy należy je rozliczać?
e. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. Co kontrolować? Jak rozliczać?
f. Wzór zarządzenia wójta, burmistrza itp. w sprawie rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych przez jst instytucjom kultury.
2. Dotacje przedmiotowe:
a. Definicja.
b. Podstawa prawna udzielenia.
c. Sposób kalkulacji.
d. Wymagane dokumenty.
e. Czy stosujemy wymagania art. 250 ustawy o finansach publicznych?
f. Rozliczanie.
3. Dotacje celowe:
a. Podstawa prawna.
b. Wymagane dokumenty.
c. Kiedy stosujemy unormowania art. 250 ustawy o finansach publicznych?
4. Dotacje dodatkowe zagadnienia:
a. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
b. Wyjaśnienie kiedy mamy do czynienia z: dotacją pobraną w nadmiernej wysokości, bez podstawy prawnej, niewykorzystaną, wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem.
5. Rozliczanie dotacji celowych na przykładzie dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
a. Umowa i jej postanowienia.
b. Kontrola.
c. Praktyczne przykłady rozliczania dotacji – z uwzględnieniem rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań:
• Odpowiedź na pytanie: jeśli w rozliczeniu występują wydatki z przed umowy i po umowie to czy one oznaczają dotację pobraną w nadmiernej wysokości, niewykorzystaną czy wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem?
• Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
• Zwrot dotacji, w sytuacji niedozwolonego przesunięcia poszczególnych pozycji wydatków w stosunku do umowy. 
• Zwrot dotacji, w sytuacji zwiększenia się udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania – występują dwie metody liczenia, więc którą należy stosować.
• Zwrot dotacji, w sytuacji zmniejszenia się udziału innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji.
• Zwrotu dotacji, w sytuacji zmniejszenia się udziału wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji.
• Rozliczanie dotacji wg rezultatów realizacji zadania publicznego.

6. Dotacje celowe dla OSP:
a. Podstawa prawna.
b. Czy jest wymagana oddzielna uchwała organu stanowiącego?
c. Ważne postanowienia umowy - czy stosujemy unormowania art. 250 czy art. 221 ustawy o finansach publicznych?
d. Rozliczanie przykładowe dokumenty.
7. Dotacje celowe na promocje jst - podstawa prawna.
8. Dotacje dla żłobków prywatnych – wzór uchwały.
9. Dotacje udzielane przez jst na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska:

a. Podstawa prawna.
b. Podmioty mogące otrzymać dotacje.
c. Wybrane postanowienia uchwał organów stanowiących jst na przykładzie dotacji na wymianę ogrzewania budynków.
10. Dotacje przekazywane przez jst dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
11. Dotacje celowe z przeznaczeniem na pomoc między jst oraz powierzenie i przyjęcie zadań.
12. Dotacje celowe w oparciu o przepisy ustawy o sporcie:

a. Podstawa i zakres dopuszczalnego finansowania.
b. Tryb udzielania dotacji.
c. Najczęstsze nieprawidłowości.
13. Dotacje, a COVID-19:
a. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.
b. Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
• Nierealizowanie lub nienależyte realizowanie zadania przez organizacje pozarządową – konsekwencje.
• Nieosiągnięcie rezultatów.
• Terminy sprawozdawczości.
• Co należy aneksować w zawartych umowach?
• Kiedy należy wypowiedzieć umowę?
• Uznanie dotacji za niewykorzystaną, pobraną w nadmiernej wysokości, wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w kontekście COVID-19.
• Dotacje, a dyscyplina finansów publicznych i odpowiedzialność karna w sytuacji COVID-19.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi jednostek, kierownicy wydziałów i pracownicy merytoryczni zajmujący się udzielaniem, rozliczaniem, kontrolą i zwrotem dotacji, pracownicy organizacji otrzymujących dotacje.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza. Autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 13 września 2021 r.