Wydawanie decyzji o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych. Zmiany w k.p.a. w związku z doręczeniami elektronicznymi i ich wpływ na wydawanie decyzji

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników uwzględniające ustawę o doręczeniach elektronicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Gminy realizują ustawowe zadania dotyczące dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo oświatowe pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, przysługuje dofinansowanie z tytułu poniesionych kosztów, w związku z czym proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego zostanie przedstawiona problematyka wydawania decyzji o dofinansowaniu kosztów kształcenia pracowników młodocianych, w związku ze zmianami w Kodeksie postępowania administracyjnego, spowodowanymi ustawą o doręczeniach elektronicznych. Prowadząca w jasny i przejrzysty sposób przedstawi kwestie związane z wydawaniem decyzji o dofinansowaniu, w tym weryfikację wniosku, zasady przyznawania dofinansowania oraz pomocy de minimis. Szkolenie pozwoli zapoznać się z praktycznym stosowaniem przepisów, uzyskać dostęp do obszernych materiałów szkoleniowych, pomocnych przy wykonywaniu obowiązków, wyeliminować błędy i nieprawidłowości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przedstawienie, w praktyczny sposób, przepisów dotyczących dofinansowania, w tym wymogów, które należy spełnić, by je otrzymać, prawidłowego wypełniania wniosków, wydawania decyzji administracyjnej oraz możliwości odwołania
  • Wskazanie regulacji dotyczących kwestii dofinansowania przez gminę kosztów kształcenia pracowników młodocianych w świetle zmian obowiązujących od 1 września 2019 r. i 1 stycznia 2020 r. oraz wyjaśnienie związanych z nimi wątpliwości.
  • Omówienie kwestii doręczeń elektronicznych w związku ze zmianami w Kodeksie postępowania administracyjnego i ustawy o doręczeniach elektronicznych, z uwzględnieniem zmian dotyczących terminów i wszczęcia postępowania administracyjnego, w odniesieniu do prowadzenia procedury związanej z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych.
2. Pojęcie pracodawcy na gruncie orzecznictwa sądowego – wnioskodawca (pracodawca–przedsiębiorca, pracodawca–spółka, pracodawca–jednostka organizacyjna, śmierć pracodawcy a prawo do dofinansowania, następcy prawni, OHP, inni wnioskodawcy).
3. Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
4. Różnica w egzaminowaniu młodocianych pracowników, realizujących praktyczne przygotowanie zawodowe u pracodawcy będącego lub niebędącego rzemieślnikiem.
5. Definicja rzemieślnika.
6. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu – kwalifikacje.
7. Przyznawanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników pracodawcom będącym i niebędącym przedsiębiorcami.
8. Spadkobiercy a prawo do dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych.
9. Zmiana pracodawcy, przejęcie pracowników a prawo do dofinansowania.
10. Omówienie warunków, jakie muszą spełnić pracodawcy, ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia, w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych.
11. Wysokość dofinansowania.
12. Jak zweryfikować prawidłowość wniosku o dofinansowanie? Wymogi formalne.
13. Zasady i tryb przyznawania pracodawcom dofinansowania do kosztów kształcenia.
14. Jak stosować przepisy Kpa w sprawach dotyczących przyznawania pracodawcom dofinansowania do kosztów kształcenia? 
15. Doręczenia elektroniczne - zmiany w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i miast oraz centrów usług wspólnych, zajmujący się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, pracownicy izb rzemieślniczych oraz inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, instytucji kultury, dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka licznych komentarzy i opinii prawnych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 lipca 2022 r.