Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Radców Prawnych: Ochrona Sygnalistów i Rejestr umów

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Radców Prawnych. Zajęcia online.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Radców Prawnych. Zapraszamy do udziału w inauguracyjnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Tematyka sesji szkoleniowo -konsultacyjnej to:
- Ochrona sygnalistów. Przedmiotem tej części sesji jest przedstawienie zagadnień dotyczących wprowadzenia obowiązków wynikających z dyrektywy o ochronie sygnalistów, wraz ze wskazaniem sugestii co do koniecznych lub użytecznych procedur:
- Rejestr umów. Podczas tej części sesji omówimy nowe zagadnienie w jsfp, a dotyczące rejestru umów, który od 1 lipca 2022 r. ma być prowadzony przez jednostki sektora publicznego na podstawie art. 34a ustawy o finansach publicznych. 

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

MODUŁ I Ochrona Sygnalistów

Przedmiotem sesji jest przedstawienie zagadnień dotyczących wprowadzenia obowiązków wynikających z dyrektywy o ochronie sygnalistów, wraz ze wskazaniem sugestii co do koniecznych lub użytecznych procedur:
• przygotowanie się do procesu wdrożenia systemu przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i zapewnienia ochrony sygnalistów,
• zapoznanie z obowiązkami wynikającymi z dyrektywy o ochronie sygnalistów,
• zaplanowanie działań dotyczących wprowadzenia kanałów zgłoszeń,
• zaplanowanie procedur dotyczących przyjmowania zgłoszeń i działań wyjaśniających,
• zaplanowanie działań dotyczycących ochrony sygnalistów,
• przygotowanie do aktualizacji dokumentacji, dotyczącej przetwarzania danych w zakresie obowiązków wynikających z Dyrektywy.

Podczas spotkania skoncentrujemy nasze rozważania na następujących zagadnieniach:
1. Dyrektywa i regulacja ustawowa – podstawy prawne ochrony sygnalistów.
2. Instytucja sygnalisty – kogo mamy obowiązek ochronić?
3. Kto jest zobowiązany do wdrożenia systemu ochrony sygnalistów.
4. Podstawy i formy dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa UE.
5. Prowadzenie rejestru zgłoszeń i innej dokumentacji.
6. Skutki prawne zgłoszeń i działania następcze.
7. Działania odwetowe i środki ochrony prawnej.
8. Ochrona danych osobowych w systemie sygnalizowania naruszeń.
9. Odpowiedzialność.

MODUŁ II Rejestr umów

Przedmiotem tej części sesji jest omówienia nowego zagadnienia w jsfp, a dotyczącego rejestru umów, który od 1 lipca 2022 r. ma być prowadzony przez jednostki sektora publicznego na podstawie art. 34a ustawy o finansach publicznych. Podczas zajęć zapoznanym uczestników z zasadami prowadzenia rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych w powiązaniu z zagadnieniami z otoczenia regulacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o dostępie do informacji publicznej i RODO, a dokładnie:
• omówimy podstaw prawnych prowadzenia rejestru.
• omówimy i wskażemy treści rejestru umów.
• przeanalizujemy rejestr umów na tle dostępu do informacji publicznej.
• wskażemy ograniczenia w zakresie udostępniania informacji w rejestrze ze względu na prywatność, ochronę danych osobowych, tajemnice.

Podczas spotkania skoncentrujemy nasze rozważania na następujących zagadnieniach:
1. Rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych – podstawy prawne funkcjonowania.
2. Rejestr umów a procedury dostępu do informacji publicznej.
3. Treść rejestru umów.
4. Dostęp do rejestru umów a ochrona prywatności oraz ochrona danych osobowych.
5. Prowadzenie rejestru umów na tle zasad przetwarzania danych osobowych.
6. Jak przygotować się do zapewniania dostępu do informacji zawartych w rejestrze umów w kontekście obowiązków wynikających z RODO.
7. Prowadzenie rejestru umów w kontekście przepisów ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
8. Odpowiedzialność na tle przepisów dotyczących prowadzenia rejestru umów.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Radców Prawnych

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.
Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Radców Prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Prowadząca 1: doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeska SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelny kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeska i członkini założycielka Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD). Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020 Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie. Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych. W ponad 600 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.

Prowadząca 2: radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowuje dysertację na temat odpowiedzialności cywilnej na gruncie RODO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste). Jej zawodowe zainteresowania skupiają się także na prawie własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty). W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych obejmującą doradztwo w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych dotyczących sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. Na co dzień zajmuje się wdrożeniami ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Prowadzi szkolenia i warsztaty – ma za sobą kilkadziesiąt autorskich szkoleń Autorka publikacji w prasie branżowej w tym w „ABI Expert” - magazynie poświęconym ochronie danych i informacji, współautorka monografii „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych” oraz „Samorządowe centra usług wspólnych”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 9 maja 2022 r.

Wirtualna sesja konsultacyjno-szkoleniowa prowadzona i realizowana na żywo za pomocą platformy Zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym sesję a uczestnikami.
Cena udziału: 350 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 220 PLN