Normatywy kancelaryjno-archiwalne dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji to bardzo istotne zagadnienie. Dlatego proponujemy Państwu szkolenie, które wyjaśni najważniejsze zagadnienia związane z archiwizacją dokumentacji. Zajęcia poświęcone będą procedurze postępowania z dokumentacją w jednostkach instytucji publicznych. Szkolenie polecamy przede wszystkim archiwistom.

Ważne informacje o szkoleniu

Każda (nawet najmniejsza) państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna ustawą zobowiązana jest posiadać i stosować instrukcję kancelaryjną, archiwalną oraz wykaz akt. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówimy całokształt zagadnień związanych z tworzeniem i wdrożeniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych w jednostce organizacyjnej. Przeanalizujemy proces tworzenia i nowelizacji przepisów kancelaryjno-archiwalnych, ze szczególnym uwzględnieniem Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt i gromadzenia dokumentacji zgodnie z nimi. Przekazywane na szkoleniu treści poparte zostaną licznymi przykładami, uczestniczy będę mogli przeanalizować casusy tematyczne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Potwierdzenie aktualności przepisów kancelaryjno-archiwalnych dla własnej jednostki organizacyjnej.
 • Zdobycie wiedzy w zakresie zasadności i warunków korekty wykazu akt i obiegu dokumentacji w podmiocie.
 • Poznanie obowiązujących standardów archiwów państwowych z 2021r. dla wykazów akt.
 • Wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania prawa archiwalnego.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podmioty zobowiązane prawnie do posiadania normatywów kancelaryjno-archiwalnych.
 2. Rodzaje normatywów kancelaryjno-archiwalnych i inne regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania dokumentacja w jednostce organizacyjnej.
 3. Różnice w przepisach odnoście archiwów zakładowych i składnic akt.
 4. Przedmiot i zakres instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej. Prezentacja wzorów i omówienie możliwości ich wykorzystania.
 5. Kluczowe elementy obiegu dokumentacji i ich interpretacja w instrukcji kancelaryjnej.
 6. Jak stworzyć „dobry” wykaz akt dla jednostki organizacyjnej (jednolite i strukturalne wykazy akt). Standard archiwów państwowych z 2021 r.
 7. Załączniki do instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, czyli problem prawidłowych formularzy i druków.
 8. Procedura zatwierdzania i uzgadniania treści normatywów z archiwami państwowymi.
 9. Wdrażanie procedur kancelaryjno-archiwalnych w jednostkach organizacyjnych (osoby odpowiedzialne, kluczowe procedury i punkty zwrotne).
 10. Jednolity rzeczowy wykaz akt podstawą klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji analogowej i elektronicznej.
 11. Potrzeba nowelizacji wykazów akt od 2018 r. w związku z RODO, nowymi przepisami odnośnie dokumentacji pracowniczej oraz zmianami kwalifikacji archiwalnej NDAP np. dla projektów unijnych, PPK, dostępności+, umów.
 12. Znakowanie i opis dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 13. Zasady archiwizacji dokumentacji. Zakres i przedmiot instrukcji archiwalnej.
 14. Ewidencja dokumentacji (spisy spraw, spisy zdawczo-odbiorcze, spis dokumentacji do brakowania) w oparciu o normatywy kancelaryjno-archiwalne.
 15. Identyfikacja ryzyk związanych z zarządzaniem dokumentacją i jej prowadzeniem w oparciu o przepisy i praktykę kancelaryjno-archiwalną.
 16. Dyskusja
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za dokumentację w podmiotach prowadzących archiwa zakładowe i składnice akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor nauk humanistycznych z zakresu archiwistyki, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie i studiów menadżerskich EMBA, biegły sądowy, wieloletni pracownik administracji państwowej. Prowadziła: kontrole biurowości i archiwizowania dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych; wykonała szereg ekspertyz dot. wartościowania akt decydując o czasookresie ich przechowywania; opiniowała wnioski o zniszczenie lub przejęcie akt do archiwum państwowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 18 października 2021 r.