Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce. Nowe regulacje dotyczące doręczeń elektronicznych. Aspekty praktyczne

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem doręczeń elektronicznych. Największy nacisk położony zostanie na kwestie sprawiające największe trudności w postępowaniu administracyjnym oraz na najistotniejszych zasadach KPA.

Ważne informacje o szkoleniu

Z praktyki orzeczniczej organów II instancji oraz sądów administracyjnych wynika, iż najczęstszą przyczyną uchyleń decyzji administracyjnych jest wadliwe stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, nie przepisów prawa materialnego. Dopiero stosowanie ustaw materialnych we właściwym połączeniu z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego pozwala na podejmowanie prawidłowych rozstrzygnięć w sprawach administracyjnych. Na kierownikach, dyrektorach jednostek oraz urzędów spoczywa konieczność uświadamiania wszystkim pracownikom wagi i znaczenia prawidłowego stosowania procedury administracyjnej, mającej decydujący wpływ na wynik pracy każdego z pracowników organu administracyjnego. Pracownicy natomiast muszą na bieżąco aktualizować swoją wiedzę. W związku z tym proponujemy Państwu udział w szkoleniu, pozwalającym na usystematyzowanie wiedzy w przedmiocie procedury administracyjnej z uwzględnieniem dokonanych zmian. Prowadząca, doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia dla administracji publicznej, a jednocześnie członek etatowy SKO, omówi dla Państwa instytucje bezpośrednio dotknięte zmianami, w tym: pełnomocnictwo, doręczenie pism, wezwania, podanie, adnotacje urzędowe, zaświadczenia na tle pozostałych przepisów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności m. in.: w zakresie stosowania w codziennej praktyce orzeczniczej przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, prawidłowego wszczynania postępowania, oceny swojej właściwości, odpowiedniego doręczania pism i decyzji, umiejętności komunikacji ze stroną, z zapewnieniem jej gwarancji procesowych, właściwego formułowania: protokołów sporządzanych w trakcie prowadzonego postępowania, podstawy prawnej decyzji oraz odpowiedniego uzasadniania faktycznego podejmowanych rozstrzygnięć administracyjnych.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, uzyskania wskazówek i podpowiedzi z zakresu tematyki szkolenia.

Udział w szkoleniu pozwoli Państwo nabyć następujące umiejętności:

 • stosowania w codziennej praktyce urzędniczej przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących prowadzenia postępowania wyjaśniającego,
 • odpowiedniego doręczania pism i decyzji oraz oceny prawnej czy doręczenie było skuteczne czy nieskuteczne i wskazania czy doręczone orzeczenia weszły do obrotu prawnego,
 • komunikacji ze stroną z zapewnieniem jej gwarancji procesowych,
 • właściwego formułowania wezwań i protokołów, sporządzanych w trakcie prowadzonego postępowania,
 • właściwego formułowania podstawy prawnej decyzji oraz odpowiedniego uzasadniania faktycznego podejmowanych rozstrzygnięć administracyjnych,
 • oceny dowodów zgromadzonych w postępowaniu oraz różnej wagi poszczególnych dowodów,
 • oceny konieczności zawieszenia postępowania administracyjnego w prowadzonej sprawie,
 • stosowania nowych przepisów k.p.a., wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Pojęcie, tryby (postępowanie ogólne i uproszczone), stadia postępowania administracyjnego.
 2. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego w zakresie RODO.
 3. Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego - wskazanie praktycznego ich zastosowania, w tym nowe brzmienie zasady pisemności, wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych.
 4. Strony i podmioty na prawach stron w postępowaniu administracyjnym. Reprezentacja strony w postępowaniu, pełnomocnictwa.
 5. Doręczenia wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą o doręczeniach elektronicznych: (doręczenia właściwe i zastępcze), doręczenia pism i decyzji stronie zamieszkałej za granicą, doręczenia elektroniczne, stosowanie doręczeń w okresie przejściowym.
 6. Wszczęcie i przebieg postępowania administracyjnego. Przyjęcie podania po nowelizacji k.p.a., odmowa wszczęcia postępowania.
 7. Postępowanie wyjaśniające - wezwania, protokoły, adnotacje, dowody, ocena dowodów.
 8. Praktyczne aspekty przeprowadzenia rozprawy administracyjnej.
 9. Ugoda i mediacja jako nowe instytucje w k.p.a.
 10. Zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego.
 11. Zwrot podania, przekazanie podania.
 12. Decyzja administracyjna, milczące załatwienie sprawy, postanowienie.
 13. Środki prawne w postępowaniu administracyjnym: odwołanie, zażalenie, wniosek o ponowne załatwienie sprawy.
 14. Środki nadzwyczajne wzruszania decyzji.
 15. Nowelizacja k.p.a. wynikająca z ustawy o doręczeniach elektronicznych.
 16. Ustawa o doręczeniach elektronicznych - obowiązki organów.
 17. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Wszyscy pracownicy administracji publicznej, w tym jst oraz ich jednostek organizacyjnych, stosujący przepisy k.p.a., zarówno doświadczeni w prowadzeniu postępowań administracyjnych, jak również zaczynający pracę w jsfp.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury administracyjnej oraz zabezpieczenia społecznego. Trener szkoleń z zakresu procedury administracyjnej dla Miasta Krakowa, gmin i powiatów małopolskich. Konsultant procedur administracyjnych i zabezpieczenia społecznego Miasta Stołecznego Warszawa.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 lipca 2022 r.