Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce

online
Program i karta zgłoszenia

6 i 12 września 2022 r. Szkolenie w godzinach 9:00-14:00 każdego dnia

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie Kodeks Postępowania Administracyjnego. Największy nacisk położony zostanie na kwestie sprawiające największe trudności w postępowaniu administracyjnym oraz na najistotniejszych zasadach KPA.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, które obejmują zarówno omówienie najnowszych zmian w k.p.a., jakie miały miejsce w 2021 r. oraz praktycznych problemów wynikających ze stosowania k.p.a., które w praktyce przekładają się na wadliwość prowadzonych postępowań administracyjnych, skutkujących koniecznością uchylenia danego rozstrzygnięcia administracyjnego. Omówione zostaną także najczęściej popełniane błędy procesowe popełniane w trakcie trwania postępowania administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie znowelizowanych przepisów prawa (ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o doręczeniach elektronicznych), a także praktyki orzeczniczej dotyczącej k.p.a.
• Przedstawienie najczęstszych problemów, wynikających ze stosowania k.p.a., ze wskazaniem błędów organów.
• Możliwość zweryfikowania własnej praktyki w stosowaniu k.p.a, wyeliminowania potencjalnych błędów, co przełoży się na poprawność prowadzonych postępowań administracyjnych.
• Przedstawienie i analiza pouczenia, jakie organ powinien przekazywać stronie postępowania administracyjnego.
• Szczegółowe omówienie problematyki doręczania, w tym m. in. przeanalizowanie:
- Dlaczego do organu nie można pisać zwykłym mailem?
- Czy doręczenie na tzw. żółtej zwrotce jest prawidłowe?
- Jakie przepisy o doręczeniach się stosuje i dlaczego w starym brzmieniu, pomimo nowelizacji z 5.10.2021 r.?
- Jak powinno być podpisane pismo utrwalone w postaci elektronicznej?
- Dlaczego prawie zawsze źle stosuje się art. 155 k.p.a. -zmiana decyzji za zgodą strony?

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasada legalizmu i jej praktyczne znacznie.
2. Zasada pisemności po zmianach.
3. Prawidłowy przebieg postępowania administracyjnego:

a) Podanie i jego elementy formalne.
b) Pozostawienie bez rozpoznania podania skierowanego do organu „zwykłym mailem”:
• Czy i o czym organ musi pouczyć wnioskodawcę?
• Jak powinno wyglądać prawidłowe pouczanie?
c) Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.
d) Odmowa wszczęcia postępowania.
e) Przekazanie sprawy według właściwości.
f) Zwrot podania wnoszącemu.
g) Wniosek, skarga czy petycja? A może informacja publiczna? Jaki ma charakter złożony do organu wniosek?
h) Wpływ przepisów „covidowych” na przebieg postępowania administracyjnego.
i) Wszczęcie postępowania administracyjnego:
• Moment wszczęcia postępowania na wniosek i z urzędu.
• Elementy obligatoryjne zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego (analiza obligatoryjnego pouczenia).
• Zasada rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony.
• Współdziałanie organów administracji publicznej.
4. Termin załatwienia sprawy:
a) „Bez zbędnej zwłoki”, to znaczy w jakim terminie?
b) Co wpływa na liczenie terminu załatwienia sprawy?
c) Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie (elementy obligatoryjne).
d) Ponaglenie i skarga na bezczynność – uwagi praktyczne.
5. Doręczanie korespondencji:
a) Tradycyjne. Do kogo i dlaczego - czy art. 39 k.p.a. obowiązuje czy nie?
• Doręczenie stronie, pełnomocnikowi, pełnomocnik do doręczeń.
• Doręczenie dorosłemu domownikowi.
• Doręczenie zastępcze. Czemu jest problem z „żółtą zwrotką”?
b) Doręczenie elektroniczne po zmianach:
• Nowe zasady doręczania.
• Obowiązek doręczania na adres do doręczeń.
• Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
• Doręczenie z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej.
• „Dowód otrzymania” a „chwila doręczenia lub wpłynięcia korespondencji”.
c) Art. 393 k.p.a. po zmianach. Czy można skutecznie doręczać korespondencję w tym trybie?
6. Postępowanie dowodowe. Wybrane zagadnienia:
a) Adnotacja a notatka.
b) Fakty znane organowi z urzędu.
c) Co organ powinien sam ustalić?
d) Poświadczenie za zgodność z oryginałem w praktyce.
7. Najczęstsze przesłanki uchylania decyzji administracyjnej:
a) „Złoty zestaw” art. 7, 77 § 1 i art. 80 k.p.a.
b) Art. 8, 9, 11 k.p.a.
c) Art. 10/79a, 81 k.p.a.
8. Elementy obligatoryjne decyzji. Uwagi praktyczne:
a) Czemu muszę „wyrzuć” pieczątkę Urząd Miasta/Urząd Gminy?
b) Czy mogę sprostować datę wydania decyzji administracyjnej?
c) Po co podaję w podstawie prawnej „całe” rozporządzenie czy akt prawa miejscowego?
d) Jakie są skutki skorzystania z prawa do rezygnacji z odwołania?
e) Uzasadnienie faktyczne a prawne decyzji administracyjnej.
f) Czy pouczać czy nie o art. 136 § 2 i 3 k.p.a.?
9. Zmiana decyzji administracyjnej za zgodą strony (art. 155 k.p.a.). Najczęstsze błędy w praktycznym stosowaniu.
10. Odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dzięki temu, że szkolenie jest nastawione na omówienie praktycznych aspektów k.p.a. adresowane jest do wszystkich pracowników administracji publicznej, stosujących k.p.a., zarówno dopiero zaczynających pracę w organach, jak i doświadczonych urzędników.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony praktyk (radca prawny, członek etatowy SKO w latach 2005-2011, ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego), autor licznych publikacji w tematyce k.p.a., trener i wykładowca, mający udokumentowanych kilkaset szkoleń z zakresu k.p.a., współwłaściciel kancelarii prawnej, specjalizującej się w obsłudze prawnej jst, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 659 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 września 2022 r.