• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 roku

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 2 lutego 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, dedykowane pracownikom wydziałów kadr i płac, którego przedmiotem będzie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanych zajęć jest wskazanie zasad naliczania odpisu na ZFŚS w roku 2024 po uwzględnieniu zmian obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. Podczas szkolenia omówimy także zmiany dotyczące limitów, o których mowa w art. 21 ust. 67 updof oraz sposoby ustalania wysokości odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, rencistów lub pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w kontekście art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela.

Sporo uwagi prowadząca poświęci kwestii ustalania przeciętnego zatrudnienia, prowadzenia ewidencji syntetyczno – analitycznej czy dokonywania korekty odpisu przed wstępnym zamknięciem ksiąg rachunkowych.

Udział w zajęciach będzie świetną okazją do weryfikacji wiedzy oraz nabycia praktycznych umiejętności, pomocnych przy wykonywaniu obowiązków oraz wyeliminowaniu błędów i nieprawidłowości w tematyce prowadzenia ZFŚS w instytucji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie podstaw prawnych do odpisu na rok 2024 po zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 oraz niektórych innych ustaw, ustawy z 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz sposobu ustalania wysokości odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, rencistów i pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
 • Przypomnienie i ugruntowanie wiedzy na temat zasad tworzenia i korygowania funduszu, zakresu zakładowej działalności socjalnej, osób uprawnionych, ochrony ich danych, opodatkowania świadczeń, terminowego przekazywania środków z ZFŚS, ewidencjonowania w księgach rachunkowych oraz możliwości wydatkowania środków.
 • Identyfikacja osób odpowiedzialnych na etapie tworzenia, ewidencjonowania, obiegu i kontroli dokumentów, naliczania i korygowania, księgowania, sprawozdawczości oraz zapobiegania nieprawidłowościom.
 • Omówienie kwestii związanych z inwentaryzacją ZFŚS, egzekucją komorniczą oraz najczęściej występujących nieprawidłowości w obszarze działalności socjalnej, a także poznanie sposobów ich zapobiegania.
 • Otrzymanie obszernego materiału szkoleniowego, zawierającego przykładowe księgowania i regulamin ZFŚS.
 • Wskazanie:
 • czym jest działalność socjalna?
 • kto może być, a kogo nie można pominąć w gronie osób uprawnionych do funduszu?
 • jakie dokumenty i na jakich zasadach pracodawca może żądać od osoby uprawnionej?
 • zasad funkcjonowania (lub nie) komisji socjalnych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady dokonania odpisu na ZFŚS w roku 2024 – podstawy prawne, odpis obligatoryjny i uznaniowy.
2. Praktyczne znaczenie braku postanowień odnośnie ustawy o ZFŚS i Karty Nauczyciela w zakresie kwot bazowych, stanowiących podstawę ustalania odpisu na ZFŚS, czyli omówienie zmian wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach, służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.
3. Znowelizowany sposób ustalania wysokości odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, rencistów lub pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dotyczący art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela, wchodzący w życie 1 stycznia 2024 r. 
4. Wpływ odwołania stanu epidemii, wprowadzony w związku z COVID-19 na limity zwolnienia podatkowego od 1 stycznia 2024 r. dla świadczeń rzeczowych oraz pieniężnych, finansowanych w całości ze środków ZFŚS – okres czasowego limitu.
5. Wewnętrzne regulacje w zakresie RODO – obowiązki pracodawcy i osób uprawnionych (dane o sytuacji życiowej – w tym zdrowotnej, rodzinnej i materialnej).
6. Osoby uwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS. 
7. Pojęcie kryteriów socjalnych – przykłady.
8. Ustawowy zakres działalności socjalnej, czyli na co mogą (lub nie) być przeznaczone środki ZFŚS – przykłady:

 • działalność kulturalna, rekreacyjna, 
 • zapomogi, paczki,
 • dofinansowanie do obozów, kolonii i wycieczek, 
 • świadczenie urlopowe dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych – ZUS, podatek itp.

9. Ustalanie dochodu do celów socjalnych, w tym sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej - w tym zdrowotnej osób uprawnionych. Czy jest możliwość żądania przez pracodawcę dokumentów?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek oraz główni księgowi i ich zastępcy, pracownicy działów finansowo-księgowych, pracownicy merytoryczni i inne osoby biorące udział w tworzeniu i gromadzeniu dokumentacji, przedstawiciele związków zawodowych lub załogi, emeryci, renciści, byli pracownicy, odpowiedzialni za czynności administracyjno - ewidencyjne w obszarze gospodarowania ZFŚS.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje w sposób jasny i przystępny, sprawdzone metody w pracy służb księgowych. Wieloletni ekspert w FRDL wysoko oceniany przez uczestników.

 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os Przy zgłoszeniu do 2 lutego 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 lutego 2024 r.