• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 roku

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego przedstawimy przepisy ustawy z 19 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach, służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 w zakresie ZFŚS. Wskażemy zasady ustalania przeciętnego zatrudnienia, limity zwolnień podatkowych oraz reguły, wyjaśniające sposób prowadzenia ewidencji syntetyczno – analitycznej oraz dokonywania korekty odpisu przed wstępnym zamknięciem ksiąg rachunkowych.

Podczas zajęć wyjaśnimy wątpliwości dotyczące tego, kto może być, a kogo nie można pominąć w gronie osób uprawnionych do funduszu, czym jest działalność socjalna, jakie dokumenty i na jakich zasadach pracodawca może żądać od osoby uprawnionej oraz jak powinna funkcjonować komisja socjalna w praktyce.

Ekspertka - praktyk, który prowadzi szkolenia dla jsfp od wielu lat, wysoko oceniana za jasność i trafność przekazu oraz obszerne, pomocne materiały, omówi także zagadnienia związane z egzekucją komorniczą oraz wyjaśni najczęściej występujące nieprawidłowości w obszarze działalności socjalnej, a także przedstawi sposoby ich zapobiegania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie podstaw prawnych do odpisu na rok 2023, limitów zwolnień podatkowych w ZFŚS w jednostce.
 • Ugruntowanie wiedzy na temat zasad tworzenia i korygowania funduszu, zakresu zakładowej działalności socjalnej, osób uprawnionych i ochrony ich danych, oskładkowania świadczeń, znaczenia terminowego przekazywania środków z ZFŚS, ewidencjonowania w księgach rachunkowych, czy możliwości wydatkowania środków.
 • Poznanie osób odpowiedzialnych na etapie tworzenia, ewidencjonowania, obiegu i kontroli dokumentów, naliczania i korygowania, księgowania i sprawozdawczości, czy zapobiegania nieprawidłowości, wskazanie ich odpowiedzialności i zadań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem ZFŚS w jednostce.
 • Zwrócenie uwagi na kwestie budzące niejasności oraz wskazanie, jak postępować w przypadku nieprawidłowości.
 • Podczas spotkania uczestnicy będą mogli utrwalić zdobytą wiedzę, skonsultować wątpliwości, dopytać o kwestie problemowe związane z prawidłowym stosowaniem przepisów o ZFŚS w praktyce.
 • Wymierną korzyścią z uczestnictwa w szkoleniu będzie otrzymanie obszernych materiałów, w tym przykładowych druków, dokumentów księgowych, księgowania na kontach, czy przykładowy regulamin z załącznikami.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady dokonania odpisu na ZFŚS w roku 2023 – podstawy prawne, odpis obligatoryjny i uznaniowy.
2. Limity zwolnień podatkowych oraz omówienie zapisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach, służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023.
3. Wewnętrzne regulacje w zakresie RODO:

 • obowiązki pracodawcy i osób uprawnionych, 
 • dane o sytuacji życiowej – w tym zdrowotnej, rodzinnej i materialnej. 

4. Osoby uwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS, w tym:

 • członek rodziny a członek gospodarstwa domowego – prawne aspekty,
 • pracownicy, niewykonujący faktycznie pracy (urlopy, oddelegowania),
 • pracownicy, wykonujący prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. 

5. Pojęcie kryteriów socjalnych – przykłady ich zastosowania.
6. Ustawowy zakres działalności socjalnej, czyli na co mogą (lub nie) być przeznaczone środki ZFŚS – przykłady:

 • działalność kulturalna, rekreacyjna, 
 • zapomogi, paczki, 
 • dofinansowanie do obozów, kolonii i wycieczek, 
 • świadczenie urlopowe dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych – ZUS,
 • podatek itp.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek oraz główni księgowi, pracownicy działów finansowo-księgowych, a także pracownicy merytoryczni i inne osoby, biorące udział w tworzeniu i gromadzeniu dokumentacji, przedstawiciele związków zawodowych lub załogi, emeryci, renciści, byli pracownicy, osoby odpowiedzialne za czynności administracyjno-ewidencyjne w zakresie gospodarowania ZFŚS.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych w sposób jasny i zwięzły. Wieloletni ekspert w FRDL wysoko oceniany przez uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 marca 2023 r.