• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawo pracy w instytucjach kultury po zmianach kodeksu pracy w 2023 r.

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie prawo pracy w instytucjach kultury w 2023 roku, uwzględniające najważniejsze uregulowania kodeksu pracy, w tym pracy zdalnej, czasu pracy, czy dokumentacji pracowniczej.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia omówione zostaną charakterystyczne rozwiązania prawne w zakresie prawa pracy w instytucjach kultury, w szczególności z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu pracy uchwalonej przez Sejm w dn. 1.12.2022 r. - praca zdalna, kontrola trzeźwości pracowników (Dz.U. z 2023 poz.240), a także innych zmian w Kodeksie pracy uchwalonych 9.03.2023 r. - implementacja dyrektyw UE - 2019/1152 i 2019/1158. Udział w szkoleniu umożliwi szybsze opanowanie zakresu wprowadzanych zmian. Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z przykładów wewnętrznych regulacji i dokumentacji pracowniczej, przygotowanych przez eksperta w formie edytowalnej. Zdecydowanie ułatwi i przyspieszy to wdrożenie wewnętrznych dokumentów lub weryfikację już istniejących. Tym samym pozwoli uniknąć karno-wykroczeniowych skutków prawnych przewidzianych przez ustawodawcę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Aktualizacja i uzupełnienie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w instytucjach kultury.
• Zdobycie umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w praktyce, a w szczególności przepisów zmienianych w 2023 r. Przedstawimy studium przypadków, interpretacje własne oraz omówimy przykłady dokumentów:
- Postanowienia regulaminu pracy w sprawie kontroli trzeźwości i obecności w organizmie pracownika środków działających podobnie do alkoholu.
- Polecenie pracodawcy o wykonywania pracy zdalnej.
- Wewnątrzzakładowe regulacje w zakresie wykonywania pracy zdalnej (przykład procedury/ regulaminu).
- Postanowienia w umowie o pracę lub innych uzgodnień o czasowe wykonywanie pracy zdalnej.
- Przykłady wiążącego wniosku każdej ze stron o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i wniosku o przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy.
- Przykład postanowień w zakresie przesłanek ustalania wysokości takiego ekwiwalentu lub ryczałtu w związku z kosztami ponoszonymi przez pracownika przy pracy zdalnej.
- Wniosek o praca zdalną „okazjonalną” i odpowiedź pracodawcy.
- Przykład nowych postanowień umowy o pracę, w tym umowy o pracę na okres próbny.
- Przykład informacji dodatkowej do umowy o pracę u pracodawcy z regulaminem pracy lub z obwieszczeniem.
- Przykład wniosku pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy oraz odpowiedzi pracodawcy na w/w wniosek pracownika.
- Przykład wniosku pracownika i odpowiedzi pracodawcy w sprawie uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny.
- Przykład polityki szkoleniowej pracodawcy.
- Przykład wniosku pracownika o urlop opiekuńczy.
- Przykład wniosku pracownika o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych.
- Przykład wniosku pracownika o elastyczną organizację pracy i przykłady decyzji pracodawcy (w tym przykłady odmowy).
- Przykład poleceń pracodawcy naruszających nowe ograniczenia dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.
- Przykład decyzji pracodawcy naruszającej nowe zasady trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży i osób korzystających z uprawnień wynikających z funkcji rodzicielskiej.
• Uzyskanie wskazówek i poznanie rozwiązań konkretnych problemów z zakresu stosowania przepisów prawa pracy.
• Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy u pracodawców, w tym w różnych innych instytucjach kultury.
• Możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zagadnienia ogólne – charakterystyka aktualnego zarysu pragmatyki służbowej pracowników instytucji kultury.
2. Zasady nawiązania stosunku pracy w instytucjach kultury – cechy i rodzaje stosunku pracy.
3. Zmiany w dokumentacji pracowniczej, w tym treści świadectwa pracy po nowelizacji KP w 2023 r. Przykłady dokumentów.
4. Zmiana treści stosunku pracy.
5. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem instytucji kultury po zmianach w 2023 r.
6. Organizacja pracy zdalnej w instytucjach kultury. Regulacje wewnątrzzakładowe.
7. Zasady kontroli trzeźwości i obecności w organizmie pracownika środków działających podobnie do alkoholu.

8. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy.
9. Czas pracy w instytucjach kultury.
10. Status dyrektorów instytucji kultury. Powoływanie i odwoływanie dyrektorów instytucji kultury.
• Organy zarządzające i doradcze w instytucjach kultury, powoływanie zastępców dyrektora.
• Formy zarządzania instytucją kultury.
• Status prawny organizatora i relacje z dyrektorem instytucji kultury.
• Charakter prawny powołania dyrektora instytucji kultury.
• Powoływanie dyrektora instytucji kultury w trybie konkursowym i bezkonkursowym.
• Określenie zasad wynagradzania i przyznawania świadczeń fakultatywnych np. nagród.
• Procedura odwołania dyrektora instytucji kultury – przesłanki, opiniowanie, ustanie stosunku pracy.
• Powierzanie obowiązków dyrektora instytucji kultury.
11. Zakres zastosowania Kodeksu pracy – wybrane zagadnienia (urlopy pracownicze, uprawnienia związane z funkcją rodzicielską, podróże służbowe, dodatkowe umowy w ramach stosunku pracy, kontrola i nadzór PIP).
12. Umowy cywilnoprawne w działalności kulturalnej.
13. Sesja pytań uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy instytucji kultury, przedstawiciele organizatora, osoby stosujące przepisy prawa pracy: pracownicy działów kadr i płac, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji związkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w zakresie szkoleń dotyczących prawa pracy. Od 2010 roku wykładowca przedmiotu: prawna ochrona pracy na studiach podyplomowych (Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 września 2023 r.