Pracownicze Plany Kapitałowe w oświacie

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie podczas, którego zostaną omówione najistotniejsze zagadnienia dotyczące wdrażania i działania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w instytucjach oświatowych.

Ważne informacje o szkoleniu

W praktyczny sposób zostaną omówione zadania i obowiązki związane z objęciem od stycznia 2021r. przepisami dotyczącymi PPK jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek oświatowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie regulacji prawnych związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, ze szczególnym uwzględnieniem ich wprowadzania oraz specyfiki w jednostkach oświaty.
 • Przedstawienie źródeł finansowania PPK, możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku PPK przez uczestnika PPK.
 • Wskazanie obowiązków jednostek oświatowych w zakresie wdrażania PPK oraz sankcji związanych z nieprawidłową realizacją ustawy o PPK.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej odpowiedzialności dyrektora szkoły/przedszkola-czyli osoby działającej w imieniu pracodawcy, związane z obowiązkiem informacyjnym, terminami, zawieraniem umów o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK, ochroną danych osobowych.
 • Uzyskanie praktycznych porad i wskazówek jak należy poruszać się w tematyce PPK, przedstawione zostaną odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, kierowane przez pracowników oraz wątpliwości dotyczące obowiązków ze strony pracodawcy.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady działania PPK – informacje ogólne:

 • terminy dotyczące PPK w jednostkach oświatowych,
 • uczestnictwo w PPK – dobrowolne i obowiązkowe.

2. PPK od strony pracowniczej:

 • pojęcie osoby zatrudnionej, czyli osoby uprawnionej do korzystania z PPK,
 • limity wiekowe – sposoby obliczania terminów – wyjaśnienia praktyczne,
 • rezygnacja z PPK – zasady.

3. Obowiązki jednostek oświatowych w związku z wdrożeniem PPK:

 • organy uprawnione do zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK przez szkoły i placówki oświatowe, 
 • terminy zawierania umów dotyczących PPK i odprowadzania pierwszych wpłat na PPK,
 • umowa o zarządzanie PPK – warunki i terminy jej zawarcia,
 • umowa o prowadzenie PPK – warunki i terminy zawarcia,
 • PPK a RODO – problematyka ochrony danych osobowych,
 • udział związków zawodowych w zawieraniu umów związanych z PPK,
 • wypłata transferowa środków z PPK przy zmianie zatrudnienia.

4. Zasady finansowania PPK: 

 • wpłaty podstawowe, płacone przez pracodawcę i pracownika,
 • wpłata powitalna i dopłata roczna, 
 • zasady ustalania wpłat dodatkowych, 
 • podstawa wymiaru wpłat na PPK,
 • obniżona podstawa wymiaru wpłat przy wynagrodzeniu niższym niż 1,2 krotność minimalnego wynagrodzenia, 
 • termin pierwszych naliczeń wpłat na PPK,
 • wpłaty na PPK a lista płac – przykłady liczbowe.

5. Wypłaty środków zgromadzonych w PPK:

 • wypłata po ukończeniu 60 roku życia, 
 • wypłata w związku z ciężką chorobą, 
 • finansowanie wkładu mieszkaniowego.

6. Środki w ramach PPK a śmierć pracownika:

 • wspólność majątkowa zmarłego pracownika a podział środków z PPK,
 • osoba uprawniona po śmierci pracownika, 
 • środki PPK a masa spadkowa.

7. Sankcje związane z nieprawidłową realizacją ustawy o PPK: 

 • uprawnienia PIP związane z PPK,
 • kary.

8. Odpowiedzi na pytania, dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, dyrektorzy CUW-ów, ZEAS-sów itp., główni księgowi szkół, przedszkoli, CUW-ów, pracownicy odpowiedzialni za naliczanie płac, pracownicy jst odpowiedzialni za zadania związane z zarządzaniem oświatą, osoby bezpośrednio zajmujące się wdrażaniem PPK w jednostce, pracownicy działów prawnych oraz wszyscy zainteresowani tematyką PPK.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dr nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Wieloletni pracownik w jst. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 9 marca 2021 r.