• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wewnętrzne regulacje w zakresie oceny okresowej pracowników samorządowych. Jak stworzyć efektywną procedurę oceny okresowej pracowników? Praktyczne kompendium wiedzy

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 18 marca 2024 r. cena wynosi 409 zł.

Zapraszamy Państwa na dedykowane kadrze zarządzającej, pracownikom działów kadr i wydziałów organizacyjnych szkolenie, poświęcone procedurze oceny okresowej pracowników samorządowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Konieczność przeprowadzania ocen okresowych w samorządach wynika z ustawy o pracownikach samorzadowych. Zgodnie z przepisami ocena ma dotyczyć wywiązywania się przez pracownika samorządowego z obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku oraz obowiązków określonych w art. 24 i art. 25 ust. 1 ups. Ustawa określa parametry czasowe, w jakich trzeba przeprowadzić ocenę natomiast nie precyzuje sposobu jej dokonywania, rodzaju formularza, określenia kryteriów oraz prowadzenia rozmów. Te kwestie zostały pozostawione samorządom, które mają tutaj swobodę kształtowania szczegółowych rozwiązań. Podczas proponowanego szkolenia zaprezentujemy i omówimy narzędzia i metody wykorzystywane w procesie oceny okresowej pracowników. Skupimy się na tym, w jaki sposób przygotować i wprowadzić wewnętrzną procedurę w zakresie oceny okresowej pracowników, która będzie efektywna a jednocześnie przyjazna zarówno dla osób ocenianych, jak i oceniających. Zaprezentowane narzędzia i metody będą zmierzać do zwiększenia obiektywizmu w całym procesie oceny okresowej i równego traktowania pracowników na tożsamych lub zbliżonych stanowiskach prac, poprzez określenie i opisanie kompetencji podlegających ocenie dla określonych grup stanowisk pracy. Szkolenie obejmuje wykład zawierający niezbędny pakiet wiedzy poparty analizą praktycznych przykładów. Uczestnikom zostaną udostępnione wzory dokumentów związanych z oceną okresową pracowników do wykorzystania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 •  Zdobycie lub/i poszerzenie wiedzy z zakresu tworzenia wewnętrznych regulacji z zakresu oceny okresowej pracowników;
 • Zdobycie lub/i poszerzenie wiedzy z zakresu narzędzi i metod wykorzystywanych w procesie oceny w tym prezentacja przykładowych systemów ocen okresowych pracowników;
 • Poszerzenie rozumienia oceny pracowniczej jako narzędzia służącego wspieraniu rozwoju pracowników, monitorowania postępów ich pracy oraz motywowania do efektywniejszej pracy.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie wątpliwości związanych z przedmiotem zajęć.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne dokonywania ocen okresowych pracowników samorządowych.
 • Podstawowe informacje z ustawy dotyczące oceny okresowej pracowników samorządowych.
 • Terminy dokonywania oceny okresowej pracowników.
 • Kryteria oceniania pracowników samorządowych.
 • Obowiązki bezpośredniego przełożonego w procesie oceny pracownika.
 • Etapy dokonywania ocen okresowych pracowników samorządowych.
 1. Miejsce systemu ocen okresowych w polityce kadrowej.
 2. Działania poprzedzające wprowadzenie systemu ocen okresowych.
 3. Dokumentacja związana z procesem oceny pracownika.
 4. Wybór i ustalenie kryteriów oceny.
 • Ustalanie kryteriów podlegających ocenie.
 • Wagi kryteriów.
 • Jak wybrać kryteria adekwatne do oceny na danym stanowisku pracy.
 1. Ocenianie pracowników przez kompetencje.
 • Definicja kompetencji zawodowych i ich wykorzystanie w procesie ocen pracowników.
 • Ustalenie i wybór kompetencji do oceny.
 • Opis kompetencji podlegających ocenie i ich wagi.
 • Ocena pracy w oparciu o kompetencje - dlaczego warto wdrażać ten typ oceny?
 1. Prezentacja i analiza przykładowych arkuszy okresowej oceny pracownika.
 2. Skutki dokonania negatywnej oceny pracownika.
 3. Tryb odwoławczy od dokonanej oceny.
 4. Najczęstsze błędy w procesie oceniania.
 5. System ocen okresowych a pozostałe aspekty polityki kadrowej w szczególności polityka płacowa, polityka szkoleniowa, kształtowanie ścieżek kariery, awanse, przeniesienia, przeszeregowania lub zwolnienia pracowników.
 6. Podsumowanie zajęć w tym odpowiedzi na końcowe pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca urzędów i instytucji; pracownicy działów kadrowych, pracownicy działów: organizacyjnych, administracyjnych, działów kontroli i audytu; osoby odpowiedzialne za stworzenie procedury w zakresie oceny okresowej; osoby zainteresowane zagadnieniami zawartymi w programie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Długoletni pracownik samorządowy i doświadczony trener. Aktywny kontroler wewnętrzny. Długoletni praktyk w zakresie zarządzania. Praktyk w zakresie tworzenia regulaminów oceny okresowej pracowników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 zł netto/os. Przy zgłoszeniu do 18 marca 2024 r. cena wynosi 409 zł.

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 16 kwietnia 2024 r.