Forum Pracowników Kadr: „Praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej w samorządzie”.

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Przedmiotem kwietniowej sesji szkoleniowej Forum Kadr jest omówienie zagadnień związanych z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej.

Ważne informacje o szkoleniu

• Uczestnicy sesji szkoleniowej zdobędą praktyczną wiedzę m.in. w zakresie sposobu liczenia okresu przechowywania akt osobowych, nowych obowiązków informacyjnych, ostatnich zmian w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z czasem pracy oraz akt osobowych pracownika, warunków prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.
• Trener zwróci szczególną uwagę na sposób prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji wytworzonej w ramach pracy zdalnej, ze szczególnym uwzględnieniem poleceń pracy zdalnej. Szczegółowo omówione zostaną najbardziej istotne dokumenty związane z zatrudnieniem – umowa o pracę oraz świadectwo pracy. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące problematycznych zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej po zmianach.
• Zostaną omówione zasady odpowiedzialności pracodawcy w zakresie nieprzestrzegania przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej, oraz zasady kontroli tych zagadnień, a także najczęściej popełniane uchybienia. Prowadzący zarekomenduje właściwe rozwiązania zgłaszanych przez uczestników szkolenia problemów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uzyskanie wzorów dokumentów możliwych do zastosowania w praktyce.
• Zdobycie wiedzy w zakresie zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.
• Poznanie zasad kontroli zagadnień związanych z dokumentacją pracowniczą.
• Możliwość konsultacji z trenerem bieżących problemów w zakresie omawianej tematyki.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej w Kodeksie pracy oraz jej elementy wyszczególnione w przepisach wykonawczych.
2. Okres przechowywania nowej i dotychczas wytworzonej dokumentacji pracowniczej – studium przypadków.
3. Zawarcie następujących po sobie umów w ramach starego oraz nowego „reżimu” dokumentacji pracowniczej.
4. Obowiązek informacyjny pracodawcy przy ustaniu stosunku pracy – wzór informacji.
5. Ponowne zatrudnienie pracownika po przerwie a okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
6. Zasady wydawania pracownikowi kopii całej lub części dokumentacji pracowniczej ze szczególnym uwzględnieniem kopii świadectwa pracy.
7. Katalog wykroczeń związanych z dokumentacją pracowniczą – osoby ponoszące odpowiedzialność w tym zakresie.
8. Dwie równoległe umowy o pracę z tym samym pracownikiem a prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
9. Miejsce przechowywania dokumentacji pracowniczej kierowników jednostek organizacyjnych.
10. Umieszczanie dokumentacji z naboru w aktach osobowych pracownika.
11. Przechowywanie odpisów i kopii dokumentów w aktach osobowych.
12. Miejsce przechowywania dokumentów niewymienionych wprost w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej, np. pisemnego polecenia pracy zdalnej, zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, dokumentu potwierdzającego złożenie ślubowania pracownika samorządowego, dokumentów potwierdzających okres pracy w gospodarstwie rolnym wliczanego do stażu pracy.
13. Elementy, które powinna zawierać ewidencja czasu pracy.
14. Wniosek pracownika o udzielenie zwolnienia w celu załatwienia spraw osobistych.
15. Dokumentacja związana ze świadczeniem przez pracownika pracy w godzinach nadliczbowych.
16. Dokumentowanie braku uprzedniej karalności w przypadku nauczyciela oraz pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym.
17. Sporządzanie umowy o pracę oraz świadectwa pracy – krok po kroku + wzory.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Koszt udziału zostanie pokryty z opłaty za szkolenie za miesiąc kwiecień. Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Pracowników Kadr to 279 zł. Cena obejmuje udział w profesjonalnym sesji szkoleniowej online, materiały przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat, możliwość konsultacji z trenerem.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 15 kwietnia 2021 r. mailem: katarzyna.siwierska@frdl.org.pl lub telefonicznie na numer 698 343 042. W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu.