• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dokumentacja pracownicza od A do Z w 2024 roku, w tym nowa część E akt osobowych

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniach do 20 maja 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom działów kadr szkolenie, którego przedmiotem będzie prawo pracy w 2024 roku, obejmujące najważniejsze zmiany kodeksu pracy dotyczące dokumentacji pracowniczej.

Ważne informacje o szkoleniu

Następstwem zmian w prawie pracy, do których doszło w 2023 r. na skutek wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy (dyrektywa Nr 2019/1152) oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (dyrektywa Nr 2019/1158) jest konieczność przechowywania w dokumentacji pracowniczej dokumentów związanych z nowymi uprawnieniami pracowniczymi wprowadzonymi na podstawie tychże dyrektyw. Dodatkowo, konsekwencją ustanowienia kodeksowej regulacji dotyczącej pracy zdalnej jest pojawienie się w dokumentacji pracowniczej szeregu nowych dokumentów powstających w związku z organizacją pracy w tej formule. Ponadto, w związku z wprowadzeniem do Kodeksu pracy przepisów regulujących procedurę kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu i innych podobnie działających środków, akta osobowe uległy rozszerzeniu o nową część E, w której gromadzone są dokumenty powstające w wyniku procedur przeprowadzania przedmiotowej kontroli. Podczas proponowanego szkolenia w szczegółowy sposób zostaną omówione zasady dotyczące zakresu, sposobu i warunków prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak i elektronicznej, co pozwoli na uaktualnienie i uporządkowanie wiedzy z tego zakresu oraz właściwe prowadzenie dokumentacji pracowniczej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przekazanie szczegółowych informacji na temat istoty najnowszych zmian w sferze prawa pracy, zarówno tych, które już weszły w życie, jak i tych, które dopiero wejdą w życie w trakcie obecnego roku kalendarzowego.
 • Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania nowych przepisów w praktyce. Nowe regulacje zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwi lepsze zrozumienie ich istoty.
 • Prowadzący szkolenie podejmie próbę rozstrzygnięcia wielu kontrowersji pojawiających się na tle zmieniającej się regulacji prawnej, odnosząc się przy tym do poglądów doktryny oraz stanowisk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Omówienie procedur dotyczących zmiany postaci dokumentacji pracowniczej, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących dokumentacji elektronicznej oraz kwestie związane z udostępnianiem, wydawaniem i niszczeniem dokumentacji pracowniczej w związku z konwersją postaci dokumentacji lub zakończeniem ustawowego okresu jej przechowywania.
 • Szkolenie uwzględnia aktualny stan prawny w omawianym zakresie oraz najświeższe stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W skład materiałów, które otrzymują uczestnicy szkolenia wchodzą wzory licznych dokumentów standardowo zamieszczanych w dokumentacji pracowniczej, w tym również wzory dokumentów odpowiadających wymogom nowych przepisów związanych m.in. z pracą zdalną, urlopem opiekuńczym, zwolnieniem z tytułu siły wyższej, korzystaniem z uprawnień związanych z rodzicielstwem!!!
zwiń
rozwiń
Program
 1. Pojęcie i zakres dokumentacji pracowniczej.
 2. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy:
  • dane, których może żądać pracodawca od kandydata do pracy i pracownika,
  • dane zwykłe oraz dane wrażliwe, w tym dane biometryczne,
  • dane pozyskiwane na podstawie przepisów prawa i/lub zgody osoby, której dotyczą.
 3. Zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy:
  • warunki prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  • papierowa i elektroniczna postać dokumentacji pracowniczej,
  • okresy przechowywania,
  • udostępnianie i wydawanie dokumentacji osobom uprawnionym,
  • ustawa o języku polskim a dokumentacja pracownicza,
  • przechowywanie dokumentacji nieprzewidzianej w przepisach,
  • niszczenie dokumentacji pracowniczej.
 4. Omówienie poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji pracowniczej, zasad ich tworzenia oraz związanych z nimi praw i obowiązków stron stosunku pracy.
 5. Najczęstsze błędy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.
 6. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o dokumentacji pracowniczej.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, spółek i instytucji, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu problematyki będącej przedmiotem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy), wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 20 maja 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 maja 2024 r.