• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Abc samorządowego prawa pracy dla początkujących od nawiązania stosunku pracy do jego ustania.

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniach do 11 marca 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem jest prawo pracy w 2024 roku, uwzględniające najważniejsze uregulowania kodeksu pracy dotyczące naboru, czasu pracy, czy dokumentacji pracowniczej.

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie ma na celu przekazanie jego uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu prawa pracy, niezbędnej do właściwej realizacji obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem pracownika, świadczeniem pracy oraz ustaniem stosunku pracy. Trener zaprezentuje właściwy sposób postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, kierowania na badania lekarskie, zapewnienia przeszkolenia w zakresie bhp, przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy oraz urlopów wypoczynkowych. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną najczęściej popełniane przez pracodawców uchybienia w zakresie omawianej tematyki oraz takie, które są najczęściej stwierdzane w trakcie kontroli przez PIP. W ramach udziału w szkoleniu uczestnicy otrzymają przydatne w praktyce wzory dokumentów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Nabycie wiedzy w zakresie prawidłowego stosowania przepisów prawa pracy.
• Poznanie i omówienie stanowisk PIP oraz resortu pracy.
• Poznanie zasad prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
• Uzyskanie przydatnych w praktyce wzorów dokumentów z obszaru prawa pracy.
• Możliwość konsultacji zgłaszanych przez uczestników wątpliwości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Nawiązanie stosunku pracy:
• Założenie oraz prowadzenie akt osobowych pracownika.
• Dokumenty oraz informacje, których może żądać pracodawca w związku z ubieganiem się o zatrudnienie oraz nawiązaniem stosunku pracy.
• Rodzaje oraz elementy umowy o pracę.
• Definicja wolnego stanowiska urzędniczego w świetle zapisów ustawy o pracownikach samorządowych.
• Specyfika zatrudniania pracowników na podstawie umowy na czas określony – dopuszczalne limity ich zawierania oraz wyjątki mające zastosowanie w samorządzie.
• Informacja o warunkach zatrudnienia po zmianach – termin przekazania i prawidłowa treść.
• Kierowanie kandydata na wstępne badania lekarskie.
• Szkolenie wstępne w dziedzinie bhp.
• Obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego.
2. Obowiązki pracodawcy w trakcie trwania stosunku pracy:
• Zasady zmiany warunków umowy o pracę – porozumienie, wypowiedzenie zmieniające.
• Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp.
• Kierowanie pracownika na kontrolne/okresowe badania lekarskie.
• BHP przy pracy zdalnej okazjonalnej.
• Podstawowe pojęcia w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy – dobra pracownicza, tydzień, okres rozliczeniowy, rozkład czasu pracy, wymiar czasu pracy, systemy czasu pracy. 
• Szczególne uprawnienia oraz ochrona niektórych kategorii pracowników związanych z czasem pracy.
• Właściwe ewidencjonowanie zdarzeń związanych ze stosunkiem pracy – czas pracy, nadgodziny, urlopy pracownicze.
• Zasady tworzenia i przekazywania pracownikom rozkładów czasu pracy.
• Naruszenie doby pracowniczej.
• Rekompensowanie pracownikowi samorządowemu pracy w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta oraz w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
• Prawo pracownika do pierwszego urlopu w roku kalendarzowym.
• Staż pracy a wymiar urlopu – okresy zaliczane, sposób uwzględniania poszczególnych okresów.
• Wyższe wymiary urlopu wypoczynkowego niektórych grup pracowników.
• Zasady udzielania urlopu na żądanie.
• Urlop proporcjonalny – zasady obliczania – studium przypadków, zasady udzielania urlopu proporcjonalnego przy zmianie wymiaru czasu pracy pracownika.
• Zasady tworzenia planu urlopów – okres obejmujący plan, prawidłowe wnioski pracowników, plan urlopu pracownika niepełnosprawnego z obniżoną normą czasu pracy.
• Przyczyny stanowiące podstawę do przesunięcia terminu urlopu wypoczynkowego.
• Problematyka kierowania pracowników na zaległy urlop wypoczynkowy.
3. Obowiązki pracodawcy związane z ustaniem stosunku pracy:
• Prawidłowe formułowanie pism rozwiązujących stosunek pracy – porozumienie, wypowiedzenie definitywne, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
• Termin wydania świadectwa pracy i dokumentowanie jego przekazania.
• Zasady poprawnego wypełniania świadectwa pracy w poszczególnych punktach.
• Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej ze szczególnym uwzględnieniem stosunków pracy nawiązanych przed 2019 r.
• Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które w ostatnim czasie rozpoczęły lub dopiero rozpoczną swoją pracę związaną z prowadzeniem spraw kadrowych, a także wszystkie osoby, które chcą usystematyzować wiedzę oraz zweryfikować codzienną praktykę w obszarze prawa pracy, w szczególności pracownicy działów: kadr, personalnych, prawno-organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, trener z ponad 12-letnim doświadczeniem m.in. w obszarze prawa pracy oraz przetwarzania danych osobowych, prelegent na licznych konferencjach naukowych, autor publikacji z zakresu prawa pracy, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, prowadzący szkolenia inspektorów pracy PIP, wykładowca na studiach podyplomowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. 
Przy zgłoszeniach do 11 marca 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 5 kwietnia 2024 r.