Rozliczanie projektów UE 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówimy jak prawidłowo przygotować rozliczenie projektu w systemie SL 2014-2020 wraz z podpowiedziami jak poradzić sobie z kwalifikowaniem wydatków w przypadku negatywnego wpływu pandemii na projekt a także jak poradzić sobie z innymi trudnymi wyzwaniami podczas rozliczenia końcowego projektu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Nabycie, uaktualnienie i wzbogacenie wiedzy z zakresu przygotowania wniosku o płatność, w tym w okresie pandemii. Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak wprowadzać dane do systemu teleinformatycznego SL2014, co robić w przypadku zwrotów i korekt, pomyłek, jak bronić kwalifikowalności wydatków, w tym szczególne przypadki w okresie pandemii, jak postępować z VAT w projektach. Dowiedzą się również jak prawidłowo przygotować wniosek o płatność końcową, w tym w przypadku różnych problemów w projekcie.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Ustalanie wysokości kosztów kwalifikowalnych, wysokości dofinansowania na podstawie przykładowych dowodów księgowych i dokumentów im towarzyszących.
 2. Aktualizacja wytycznych oraz zawieszone wytyczne na okres pandemii związane z rozliczaniem projektów.
 3. Sporządzenie wniosku o płatność w systemie SL.
 4. Identyfikacja wniosku o płatność.
 5. Tworzenie harmonogramu płatności.
 6. Wymogi płynące z umowy o dofinansowanie.
 7. Postęp finansowy.
 8. Zwroty i korekty.
 9. Źródła finansowania.
 10. Postęp rzeczowy.
 11. Wskaźniki produktu i rezultatów – przykłady z RPO WŁ 2014-2020.
 12. Problemy w trakcie realizacji.
 13. Końcowe rozliczanie projektu i zamykanie finansowe.
 14. Monitoring uczestników projektu.
 15. Baza personelu.
 16. Baza zamówień publicznych.
 17. Rozliczanie projektów z kwotami ryczałtowymi i stawkami jednostkowymi.
 18. Rozliczanie wydatków objętych limitami.
 19. Polityki horyzontalne.
 20. Zakładka korespondencja.
 21. Załączniki do wniosku o płatność.
 22. Wniosek o płatność końcową i jego zatwierdzanie.
 23. Zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z  wystąpieniem COVID-19.
 24. Nowości dotyczące perspektywy 2021-2027, w tym częstsze stosowanie metod uproszczonych ( kwoty ryczałtowe, stawki ryczałtowe, stawki jednostkowe).
 25. Sesja: Pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy beneficjentów, przyszłych beneficjentów oraz IP/IZ, w tym pracownicy zespołów projektowych oraz pionów finansowo-księgowych projektów współfinansowanych ze środków europejskich, kontrolerów i opiekunów projektów, pracowników punktów informacyjnych o funduszach europejskich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, przeprowadziła blisko 500 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców; napisała ponad 40 projektów w bieżącej perspektywie; posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej, ocenia projekty w PO WER i RPO, 8 lat w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat), działa w 3 organizacjach pozarządowych, z ramienia Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyła w pracach Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE, lubiana za komunikatywność i wszechstronną wiedzę, obecnie prezes spółki szkoleniowo-konsultingowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 16 września 2021 r