• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Specjalista do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

11, 25, 30 października 2023 r. Kurs każdego dnia w godzinach 10:00-14:00

Serdecznie zapraszamy na trzydniowe szkolenie, na którym będą Państwo mieli możliwość zapoznania się z regulacjami dotyczącymi szeroko rozumianej gospodarki składnikami majątkowymi w świetle aktualnie obowiązującego prawa.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy do udziału w II edycji kursu: Specjalista do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W ramach zajęć przedstawione zostaną zagadnienia związane z problematyką ujęcia, wyceny i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Omówione zostaną zagadnienia w kontekście przepisów ustawy o rachunkowości wraz z zestawieniem podobieństw oraz różnic pomiędzy ustawą o rachunkowości a ustawą o podatku dochodowym. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną zasady ujęcia księgowego oraz wyceny rzeczowych aktywów trwałych, wykorzystywanych przez jednostkę na podstawie zakupu, wytworzenia. Nasz kurs ma charakter teoretyczno-praktyczny, wykład będzie połączony z warsztatami, opartymi na przykładach rozliczania i księgowania. Zajęcia zakończymy testem sprawdzającym wiedzę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wskazanie problematyki organizacji gospodarki i dokumentacji środków trwałych.
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu omawianych zasad inwentaryzacji środków trwałych, pojęć i definicji.
• Omówienie zagadnień związanych z problematyką ujęcia, wyceny i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych, a w szczególności zasad gospodarowania i ewidencjonowania środków trwałych w jednostkach sektora finansów publicznych z uwzględnieniem postanowień KSR 11.
• Przedstawienie zasad ujęcia księgowego oraz wyceny rzeczowych aktywów trwałych, wykorzystywanych przez jednostkę na podstawie zakupu, wytworzenia, aż po likwidację.
• Zdobycie informacji związanych z przepisami podatkowymi i bilansowymi dotyczącymi środków trwałych.
• Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących ewidencji środków trwałych i metod ich amortyzacji.
• Poznanie procedury związanej z zaprzestaniem ujmowania środków trwałych w ewidencji.
• Uzyskanie odpowiedzi na pojawiające się pytania z tematyki zajęć.
• Zdobycie wskazówek postępowania w zakresie środków trwałych i ich inwentaryzacji.

Proponowane szkolenie skierowane jest zarówno do osób początkujących (mających niewielkie lub żadne doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny.

zwiń
rozwiń
Program

1. Definicja środków trwałych.
• Okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych.
• Kompletność środka trwałego.
• Zdatność do użytkowania środka trwałego.
• Przeznaczenie środka trwałego na własne potrzeby jednostki.
• Wartość istotna środka trwałego.
2. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych środków trwałych.
• Ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych środków trwałych.
• Szczególne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych.
3. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych.
• Ustalanie wartości początkowej środka trwałego w cenie nabycia.
• Ustalenie wartości początkowej środka trwałego w koszcie wytworzenia.
• Ogólne zasady ustalania wartości początkowej w koszcie wytworzenia.
4. Szczególne zasady rozliczania i ewidencji kosztów środków trwałych, budowanych siłami własnymi.
• Moment rozpoczęcia budowy i koszty budowy.
• Zasady rozliczania kosztów pośrednich budowy.
• Ustalenie wartości początkowej środka trwałego jako sumy ceny nabycia i kosztów wytworzenia.
• Ustalenie wartości początkowej środka trwałego jako sumy ceny nabycia i kosztów remontu (przystosowania).
• Ustalenie wartości początkowej środka trwałego w cenie sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu albo w wartości godziwej.
• Ustalenie wartości początkowej środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie.
• Ustalenie wartości początkowej środków trwałych ujawnionych (nadwyżki).
• Koszty niezaliczane do ceny nabycia i kosztów wytworzenia (ulepszenia) środków trwałych.
• Koszty inwestycji zaniechanych.
5. Amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
• Unormowania w zakresie amortyzacji bilansowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obowiązujące w jednostkach sektora finansów publicznych.
• Ogólne zasady amortyzacji bilansowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
• Przedmiot amortyzacji.
• Składniki majątkowe, niepodlegające amortyzacji.
• Wartość podlegająca amortyzacji.
• Różnice między wartością, podlegającą amortyzacji w prawie bilansowym i podatkowym.
• Metody amortyzacji.
• Stawka/stopa amortyzacji w metodzie liniowej.
• Stawka/stopa amortyzacji w metodzie degresywnej.
• Ustalanie stopy procentowej amortyzacji degresywno-liniowej.
• Stawka/stopa amortyzacji w metodzie naturalnej.
• Zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych używanych sezonowo.
• Różnice w ustalaniu stawek amortyzacyjnych w prawie bilansowym i podatkowym.
• Rozpoczęcie i zakończenie amortyzacji.
• Wznowienie amortyzacji.
• Weryfikacja okresów i stawek amortyzacji.
• Amortyzacja ulepszeń w obcych środkach trwałych.
• Różnice w amortyzacji inwestycji w obcych środkach trwałych między prawem bilansowym i podatkowym.
• Aktualizacja wartości księgowej brutto oraz umorzenia środków trwałych.
• Dopuszczalne uproszczenia w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
• Zasady dokonywania zbiorczych odpisów amortyzacyjnych.
• Zasady dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych.
• Plan amortyzacji.
• Szczególne zasady amortyzacji bilansowej dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
6. Numery inwentarzowe środków trwałych.
• Zasady konstruowania numerów inwentarzowych.
• Zasady znakowania obiektów inwentarzowych środków trwałych.
7. Zwiększenie wartości początkowej używanych środków trwałych.
• Aktualizacja wartości środków trwałych.
• Zasady rozliczania nakładów, ponoszonych w trakcie użytkowania środka trwałego.
• Nakłady na ulepszenie środków trwałych.
• Ulepszenia w obcych środkach trwałych.
• Nakłady na bieżącą eksploatację środków trwałych.
8. Zaprzestanie ujmowania środków trwałych w ewidencji bilansowej.
• Sprzedaż środków trwałych.
• Nieodpłatne przekazanie innej jednostce sektora publicznego.
• Nieodpłatne przekazanie jednostce spoza sektora publicznego.
• Nieodpłatne przekazanie jako aport.
• Likwidacja środka trwałego oraz stwierdzenie niedoboru.
9. Odłączanie i przyłączanie części dodatkowych i peryferyjnych.
10. Dokumentowanie operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych.

• Dowód OT – „Przyjęcie środka trwałego”.
• Dowód PT – „Przekazanie/Przyjęcie środka trwałego”.
• Dowód MT – „Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego”.
• Dowód LT – „Likwidacja środka trwałego”.
11. Bilansowa ewidencja pomocnicza środków trwałych.
• Ewidencja pomocnicza środków trwałych amortyzowanych z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych.
• Indywidualne karty środków trwałych.
• Księga inwentarzowa środków trwałych.
• Ewidencja pomocnicza ilościowo-wartościowa dla środków trwałych amortyzowanych (umarzanych) jednorazowo.
• Książka inwentarzowa pozostałych środków trwałych.
• Indywidualne kartoteki wyposażenia.
• Ewidencja pozabilansowa środków trwałych.
• Ewidencja pozabilansowa obcych środków trwałych.
• Ewidencja pozabilansowa środków trwałych w likwidacji.
• Ewidencja pozabilansowa środków trwałych o wartości nieistotnej.
12. Inwentaryzacja aktywów trwałych i obrotowych.
• Zasady przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych.
• Inwentaryzacja środków trwałych w budowie.
• Weryfikacja w księgach rachunkowych wartości niematerialnych i prawnych.
Test sprawdzający wiedzę.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów finansowo-księgowych, działów administracyjno-gospodarczych, controlingu.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej” ODDK Gdańsk 2015. Autorka publikacji w czasopismach o tematyce z rachunkowości dotacji unijnych. Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów, dotacji unijnych. Od 1999 r. pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Stały współpracownik wielu firm szkoleniowych, urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Gospodarki w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych. Audytor projektów unijnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 890 PLN netto/os. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 października 2023 r.