• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Środki trwałe od zakupu, użytkowania, ulepszenia aż po likwidację

online
Potwierdzone

Przy zgłoszeniu do 20 maja 2024 cena wynosi: 599 PLN netto/os. 3 i 26 czerwca 2024 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 każdego dnia.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego tematem będą środki trwałe, które są istotnym zagadnieniem dla finansów JST. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z regulacjami dotyczącymi szeroko rozumianej gospodarki składnikami majątkowymi w świetle aktualnie obowiązującego prawa.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego dwudniowego szkolenia z zakresu środków trwałych w jsfp, kompleksowo przedstawimy kwestie z zakresu problematyki ujęcia, wyceny i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych. Omówimy zagadnienia w odniesieniu do przepisów ustawy o rachunkowości wraz z zestawieniem podobieństw oraz różnic pomiędzy ustawą o rachunkowości, a ustawą o podatku dochodowym. Zaprezentujemy też zasady ujęcia księgowego oraz wyceny rzeczowych aktywów trwałych, wykorzystywanych przez jednostkę na podstawie zakupu czy wytworzenia. Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny, wykład będzie połączony z praktyką, opartą na przykładach rozliczania i księgowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu omawianych zasad inwentaryzacji środków trwałych, pojęć i definicji.
• Poznanie zagadnień związanych z problematyką ujęcia, wyceny i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych, a w szczególności zasad gospodarowania i ewidencjonowania środków trwałych w jednostkach sektora finansów publicznych.
• Zdobycie wiedzy dotyczących zasad organizacji gospodarki i dokumentacji środków trwałych.
• Poznanie zasad ujęcia księgowego oraz wyceny rzeczowych aktywów trwałych, wykorzystywanych przez jednostkę na podstawie zakupu, wytworzenia po likwidację.
• Uzyskanie informacji związanych z przepisami podatkowymi i bilansowymi dotyczącymi środków trwałych.
• Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących ewidencji środków trwałych i metodach ich amortyzacji.
• Poznanie procedury związanej z zaprzestaniem ujmowania środków trwałych w ewidencji.
• Uzyskanie odpowiedzi na pojawiające się pytania oraz wskazówek postępowania w zakresie środków trwałych i ich inwentaryzacji.

zwiń
rozwiń
Program

Dzień I – 3 czerwca
1. Pojęcie środków trwałych.

• Przepisy ustawy o rachunkowości.
• Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Zasady gospodarowania rzeczowymi aktywami trwałymi.
3. Ewidencja pomocnicza ilościowo-wartościowa dla środków trwałych amortyzowanych (umarzanych) jednorazowo.
4. Wycena początkowa środków trwałych.

• Ustalenie wartości początkowej nabytych środków trwałych.
• Ogólne zasady ustalania ceny nabycia środka trwałego.
• Ustalenie wartości początkowej maszyny produkcyjnej.
• Zakup środka trwałego w walucie obcej.
• Podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przed przyjęciem środka trwałego do używania.
• Odsetki od kredytu a wartość początkowa.
5. Nabycie i inne formy pozyskania środków trwałych:
• Środek trwały otrzymany w formie aportu.
• Wprowadzenie do ewidencji środka trwałego zakupionego na raty.
• Zakup środka trwałego od osoby fizycznej.
• Środek trwały otrzymany przez jednostkę nieodpłatnie.
• Przekwalifikowanie towarów do środków trwałych.
• Nieruchomość wybudowana ze środków właściciela.
• Wykup samochodu z leasingu po zakończeniu umowy.
6. Dokument przyjęcia środka trwałego do używania – OT, Protokół przyjęcia.
7. Amortyzacja środków trwałych:

• Termin rozpoczęcia amortyzacji.
• Ustalenie symbolu KŚT.
• Ustalenie stawek amortyzacyjnych dla celów bilansowych.
• Amortyzacja metodą liniową na przykładach.
• Amortyzacja metodą degresywną na przykładach.
• Obniżenie stawki amortyzacyjnej i wydłużenie okresu amortyzacji.
• Ostatni odpis amortyzacyjny przy sprzedaży środka trwałego.

Dzień II – 26 czerwca
8. Nakłady ponoszone na środek trwały w trakcie używania:

• Czy to remont czy ulepszenie środka trwałego?
• Zakup części zamiennych - remont czy ulepszenie?
• Ulepszenie zamortyzowanego środka trwałego na przykładzie liczbowym.
• Nakłady na ulepszenie w obcym środku trwałym.
9. Rozchód i likwidacja środków trwałych:
• Ogólne zasady ewidencji rozchodu środków trwałych.
• Udokumentowanie likwidacji środka trwałego.
• Przychody i koszty związane ze sprzedażą i likwidacją środka trwałego.
• Przekazanie środka trwałego w formie darowizny.
• Likwidacja środka trwałego – sprzedaż i utylizacja.
10. Wymogi dot. przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych:
• Cel, przedmiot i zasady inwentaryzacji.
• Terminy inwentaryzacji.
• Środki trwałe ujawnione podczas inwentaryzacji.
• Środki trwałe oddane w najem lub dzierżawę.
• Obce środki trwałe.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających, pracowników działów finansowo-księgowych, działów administracyjno-gospodarczych, controlingu. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób początkujących (mających niewielkie lub żadne doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczona wykładowczyni z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów, analizy finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkoleniowiec w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Audytor projektów unijnych. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych ze funduszy Unii Europejskiej”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 635 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 20 maja 2024 cena wynosi: 599 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 maja 2024 r.