Przygotowanie ksiąg do zamknięcia roku 2021 w jednostkach sektora finansów publicznych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia przedstawimy zmiany w przepisach w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej niezbędne do zamknięcia roku 2021 i otwarcia roku 2022 w rachunkowości jednostki ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych. Prowadząca jest doświadczonym, wieloletnim pracownikiem samorządowym, od lat szkoli z zakresu finansów publicznych. Podczas szkolenia podzieli się z Państwem swoimi spostrzeżeniami, wynikającymi z orzeczeń organów kontroli, zaprezentuje też przykłady dobrych praktyk w omawianym temacie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Podniesienie i usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
  • Omówienie indywidualnych problemów związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i sporządzaniem sprawozdawczości finansowej, w szczególności zamknięcia i otwarcia roku w rachunkowości jednostki.
zwiń
rozwiń
Program

1. ​​​​​​​​​​Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego:

a. urealnienie ksiąg rachunkowych (inwentaryzacja, wycena bilansowa aktywów i pasywów 
 jednostki),
b. przeksięgowania związane z procedurą zamknięcia ksiąg rachunkowych (w tym naliczenie
 amortyzacji, odpisów aktualizujących należności, zamkniecie kont wynikowych),
c. uzgodnienie ksiąg pomocniczych z księgą główną.

2. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego – bilansu jednostki budżetowej wraz z załącznikami:

a. zasady sporządzania bilansu,
b. metody wyceny bilansowej aktywów i pasywów,
c. omówienie poszczególnych pozycji aktywów,
d. omówienie poszczególnych pozycji pasywów.

3. Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „Rachunek zysków i strat” (wariant porównawczy):

a. zasady sporządzania rachunku zysków i strat,
b. sposób ujęcia dochodów budżetu w księgach rachunkowych,
c. zasady ewidencji przychodów na kontach grupy „7”,
d. sposób ujęcia wydatków budżetowych w księgach rachunkowych,
e. zasady ewidencji kosztów na kontach grupy „4” i grupy „7”,
f. metoda ustalenia wyniku finansowego – wariant porównawczy.

4. Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „Zestawienie zmian w funduszu jednostki”:

a. zasady sporządzania zestawienia zmian w funduszu jednostki,
b. omówienie pozycji zwiększających fundusz jednostki,
c. omówienie pozycji zmniejszających fundusz jednostki,
d. technika ustalania obrotów konta „800 – Fundusz jednostki”.

5. Zasady sporządzania „nowego” sprawozdania według wzoru „Informacja dodatkowa”:

a. zasady sporządzania informacji dodatkowej jednostki,
b. omówienie poszczególnych pozycji informacji dodatkowej.

6. Podsumowanie:

a. omówienie wzajemnych powiązań między trzema sprawozdaniami finansowymi,
b. wymogi formalne związane z terminem zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych,
​​​​​​​c. odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdań finansowych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi oraz inni pracownicy działów finansowych, odpowiedzialni za rachunkowość i sprawozdawczość finansową w jednostkach organizacyjnych sektora publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Księgowa. Posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i jst. Z rachunkowością budżetową i finansami publicznymi związana od 1999 r. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki finansowej jsfp.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 330 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 29 listopada 2021 r.