Podatek VAT. Zmiany w przepisach. Najnowsze wyroki i interpretacje podatkowe

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

W 2021 r. wszedł w życie nowy vat. Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie z vat. Najlepsze szkolenia z podatku vat tylko u nas. vat-r

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zaprezentowane zostaną planowane zmiany w podatku VAT od 1 października 2021. Omówimy również szereg zmian już wprowadzonych m. in. dotyczących stawek, zasad wystawiania faktur korygujących, odliczeń, mechanizmu podzielonej płatności oraz w zakresie zasad nakładania kary pieniężnej za błędy w JPK_V7M. Odpowiemy na pytania o odpowiedzialność karno-skarbową, minimalizowanie ryzyka osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, sposoby ograniczania ryzyk, oraz wyjaśnimy co to czynny żal i kiedy go składać? Wszystkie zagadnienia zostaną przedstawione w świetle najnowszych wyroków sądowych i interpretacji podatkowych

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie wiedzy w tym zakresie pozwoli prawidłowo i bezpiecznie rozliczać VAT.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się ze zmianami w zakresie podatku VAT.
 • Omówione zostaną zagadnienia wnikające z najnowszych interpretacji i wyroków dotyczących VAT, w obszarach budzących istotne wątpliwości interpretacyjne.
zwiń
rozwiń
Program

I. Najważniejsze informacje o planowanych zmianach – Krajowy System e-Faktur (wystawianie „faktur ustrukturyzowanych” od 1.10.2021).

II. Omówienie dotychczasowych zmian w tym:

 1. Zasad wystawiania faktur korygujących:
 • likwidacji obowiązku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus,
 • obowiązku uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania,
 • ujmowania faktur korygujących in plus po zmianach,
 • wskazania w jaki sposób dokumentować „uzgodnienie” oraz „spełnienie warunków uzgodnienia” w zależności od przyczyny korekty.
 1. Zmian w zakresie odliczania podatku naliczonego:
 • wydłużenia terminów odliczenia,
 • momentu korekty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem faktury korygującej,
 • refakturowania usług noclegowych a prawa do odliczenia.
 1. Zmian w zakresie Białej listy podatników.
 2. Zmian w zakresie mechanizmu podzielonej płatności.
 3. Zmian dotyczących faktur uproszczonych, zasady wystawiania faktur VAT do paragonów z NIP-em nabywcy. Kiedy i jak wystawiać i ujmować w ewidencji? Elementy faktury obowiązkowe i dobrowolne – które obowiązkowo poprawiać i jak?
 4. Zmian w Wiążących Informacjach Stawkowych: wyłączenie wydania WIS, klauzula nadużycia prawa w WIS, termin obowiązywania WIS.
 5. Zmian przepisów dotyczących kas fiskalnych i zagadnień kontrowersyjnych.
 6. Zmian w podatkach od 1 lipca 2021 r. dotyczące prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji - omówienie Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług w zakresie m.in.:
 • możliwości zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT oraz faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług,
 • doprecyzowanie pod względem merytorycznym i formalnym przepisów rozporządzenia odnoszących się do oznaczeń niektórych grup towarów i usług (GTU) oraz procedur specjalnych,
 • wyłączenia stosowania oznaczeń GTU do dokumentów „RO” i „WEW”,
 • wyłączenia stosowania oznaczenia „TP” w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami, uchylenie przepisów rozporządzenia dotyczących stosowania oznaczenia „MPP”).
 1. Zmian w zakresie zasad nakładania kary pieniężnej za błędy w JPK_V7M - odpowiedzialność karno-skarbowa, minimalizowanie ryzyka osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, sposoby ograniczania ryzyk, czynny żal-kiedy składać?

III. Omówienie zasady opodatkowania projektów sfinansowanych w całości lub w części ze środków UE.

 • Skierowanie zapytania do 7 sędziów NSA a wpływ na opodatkowanie m.in. na działania termomodernizacyjne, instalację lub wymianę kotłów centralnego ogrzewania, przydomowych oczyszczalni ścieków, w ramach projektów nie uwzględniających wpłat własnych mieszkańców w świetle najnowszych rozstrzygnięć sądów administracyjnych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi i księgowi, kierownicy jednostek, pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego, pracownicy jst, samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie, a także wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, doradca podatkowy – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej i podatkowej firm z sektora telekomunikacyjnego i IT oraz jst. Z sukcesem reprezentowała gminy w sporach z fiskusem w zakresie odzyskiwania nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, projektach centralizacji podatku VAT w gminach. Prowadzi także zajęcia z zakresu tematyki podatkowej i prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 325 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 15 września 2021 r.