Odpowiedzialność spadkobierców za zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli jak odzyskać niezapłaconą opłatę po śmierci podatnika?

Program, karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Istotne, praktyczne problemy związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pojawiają się w chwili powzięcia przez pracowników urzędów gmin/miast, związków międzygminnych, informacji o zgonie właściciela nieruchomości. Procedura, zarówno dotarcia do informacji o przeprowadzeniu postępowania spadkowego, jak i zainicjowanie tego postępowania przez gminę nie jest prosta, wymaga czasu, dużego nakładu pracy, a przede wszystkim wiedzy. Proponowane szkolenie ma na celu dostarczyć istotnych informacji, jakie wymagane są od pracowników urzędów gmin (miast, związków międzygminnych), którym powierzono realizację zadań dot. ustalania, poboru i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Dostarczenie wiedzy, jak krok po kroku, ustalić spadkobierców zmarłego właściciela nieruchomości, a następnie wydać decyzję o odpowiedzialności spadkobierców za zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Omówienie procedury postępowania egzekucyjnego po śmierci właściciela nieruchomości, jeżeli takowe postępowanie zostało wszczęte.
 • Odpowiemy m.in. na pytanie: jak postępować w przypadku nadpłat pozostałych na kontach zmarłych podatników, czy i komu takie nadpłaty mogą być zwrócone?

Uczestnicy szkolenia uzyskają w materiałach szkoleniowych m.in. wzory pism, postanowień, decyzji przydatnych w toku postępowania mającego na celu ustalenie spadkobierców.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przypomnienie najważniejszych zmian w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw:

 • Jakie zmiany w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczą nieruchomości zamieszkałych?
 • Jak zmieniły się terminy składania deklaracji o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? W jakich okolicznościach dopuszczalne jest zmniejszenie opłaty za okresy wsteczne? Jak postąpić, gdy podatnik nie dotrzyma terminu złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty?
 • Jakie są konsekwencje braku segregacji odpadów komunalnych? Skąd organ podatkowy może pozyskać informację o niesegregowaniu odpadów przez mieszkańców? Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie mające na celu nałożenie podwyższonej opłaty w przypadku braku segregacji? Nowe zwolnienie z opłaty dla osób kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne i konsekwencje złożenia nieprawdziwych informacji o kompostowaniu – obowiązek wydania decyzji o utracie prawa do zwolnienia.
   

2. Pierwsze czynności pracowników odpowiedzialnych za opłatę „śmieciową” po uzyskaniu informacji, że podatnik nie żyje:

 • Kto ma obowiązek poinformować organ podatkowy zgonie podatnika?
 • Jakie działania należy podjąć po uzyskaniu informacji o śmierci podatnika, w zależności od etapu sprawy (brak deklaracji, złożona prawidłowa lub nieprawidłowa deklaracja, w trakcie wymiaru, po wysłaniu decyzji, po doręczeniu decyzji, na etapie egzekucji administracyjnej)?
 • Co z bieżącymi opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy podatnik nie żyje? Czy decyzję na zmarłego można doręczyć członkowi rodziny, który ze zmarłym mieszkał i chce płacić podatek?)
 • Czy prawidłowym postępowaniem będzie opodatkowanie posiadacza samoistnego nieruchomości, w tym przyjęcie od niego deklaracji na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 • Jak postąpić, gdy na kartotece zmarłego podatnika/zobowiązanego figuruje zaległość lub nadpłata? Czy zaległość może uregulować ktoś z rodziny? Czy nadpłatę można przeksięgować na członka rodziny? Czy należy/można zamknąć kartotekę zmarłego?
 • Czy można orzec o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców bez względu na to czy wydane zostało postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? Jak traktować wpłaty dokonywane za zmarłego przez inne osoby, np. członków rodziny?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Ze względu na publicznoprawny charakter należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenie adresowane jest przede wszystkim do pracowników urzędów gmin/miast i związków międzygminnych zajmujących się ustalaniem, poborem, ewidencją księgową i windykacją tych należności. Głównymi zainteresowanymi powinni być pracownicy działów zarówno wymiaru jaki i księgowości, obsługujący opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także osoby nadzorujące i odpowiedzialne za likwidację zaległości i nadpłat z tych opłat.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 320 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 27 września 2021 r.