• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym

Uwaga! Przy zgłoszeniu do dnia 13 czerwca 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 410 PLN netto/os.

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z trudnej tematyki, jaką są niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym. W trakcie zajęć zostaną omówione takie zagadnienia jak: definicja niepodatkowych należności budżetowych, ustalanie, terminy płatności, odsetki, zarachowanie wpłat, zaokrąglanie, umarzanie, odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty, pomoc publiczna, windykacja, przedawnienie, ewidencja księgowa, klasyfikacja budżetowa, inwentaryzacja, dyscyplina finansów publicznych.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas zajęć prowadzący:

 • Przedstawi cechy niepodatkowych należności budżetowych, które pozwolą odróżnić dane świadczenie pieniężne od innej kategorii należności.
 • Wskaże różnice między podatkiem, opłatą, niepodatkową należnością budżetową i świadczeniem cywilnoprawnym oraz omówi na przykładach, dlaczego jedna należność (np. opłata za wyżywienie w szkole i przedszkolu) ma charakter publicznoprawny, a inna (np. opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów) ma charakter cywilnoprawny.
 • Przedstawi, czym różnią się niepodatkowe należności budżetowe, o których mowa w Ordynacji podatkowej od tych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.
 • Omówi, jak interpretować słowo „odpowiednio” zawarte w art. 67 ustawy o finansach publicznych i które przepisy mają pierwszeństwo w ustalaniu niepodatkowych należności budżetowych.
 • Wskaże, kiedy naliczać odsetki za zwłokę, a kiedy odsetki ustawowe za opóźnienie od przeterminowanych należności. Odpowie na pytanie, czy odsetek od niepodatkowych należności budżetowych nie nalicza się, jeśli ich wysokość nie przekracza kwoty 8,70 zł?
 • Wyjaśni zasady zaliczania wpłat w sytuacji, gdy wpłata nie wystarcza na pokrycie należności głównej, kosztów upomnienia i odsetek.
 • Omówi problematykę udzielania ulg w niepodatkowych należnościach budżetowych, w tym problematykę pomocy publicznej.
 • Przedstawi zagadnienie przedawnienia niepodatkowych należności budżetowych, w tym przedawnienia kosztów upomnienia po zmianach w przepisach prawa.
 • Wskaże najważniejsze problemy związane z dochodzeniem niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.
 • Wyjaśni, jak postępować z niepodatkową należnością budżetową w przypadku śmierci dłużnika.
 • Wskaże, jaką metodą i w jakich terminach należy inwentaryzować niepodatkowe należności.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przygotowanie do prawidłowego i zgodnego z prawem ustalania, naliczania, windykowania, przedawnienia, ewidencjonowania, klasyfikowania i inwentaryzowania niepodatkowych należności budżetowych.
 • Zdobycie wiedzy, która pozwoli wyeliminować błędy oraz uniknąć odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Obszerne materiały szkoleniowe zawierają wiele praktycznych przykładów, stanowisk RIO, Ministerstwa Finansów oraz wyroków sądów.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania:
  • Jak odróżnić niepodatkową należność budżetową o charakterze publicznoprawnym od innej kategorii należności?
  • Dlaczego opłata za wyżywienie w szkole stanowi niepodatkową należność budżetową o charakterze publicznoprawnym?
  • W jaki sposób ustala się wysokość i termin płatności niepodatkowych należności budżetowych?
  • Kiedy należy przypisać niepodatkową należność budżetową w księgach rachunkowych i dlaczego tak duże znaczenie dla bieżącego księgowania mają wewnętrzne procedury, określające przepływ dokumentów wewnątrz jednostki?
  • Kiedy do należności publicznoprawnych stosuje się Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynację podatkową i ustawę o finansach publicznych?
  • Jak ustalać termin płatności niepodatkowych należności budżetowych?
  • Data obciążenia rachunku bankowego zobowiązanego, czy data uznania rachunku bankowego wierzyciela – kiedy dłużnik reguluje zobowiązanie?
  • Jakie są zasady udzielania ulg w należnościach o charakterze publicznoprawnym?
  • W jakim terminie należy wysłać upomnienie i tytuł wykonawczy do dłużnika niepodatkowej należności budżetowej?
  • Czy od nieuregulowanych w terminie niepodatkowych należności budżetowych zawsze naliczamy odsetki, jeśli tak, to jakie?
  • Czy odsetki od niepodatkowych należności budżetowych można zaokrąglać do pełnych złotych?
  • Jak rozksięgować wpłatę, która nie wystarcza na pokrycie należności głównej, kosztów upomnienia oraz odsetek?
  • Czy i kiedy kierownik jednostki organizacyjnej, nieposiadającej osobowości prawnej jest uprawniony do windykowania należności publicznoprawnych?
  • Jak ustalać termin przedawnienia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym? Czy bieg terminu przedawnienia może zostać zawieszony lub przerwany?
  • Czy decyzja o rozłożeniu na raty niepodatkowej należności budżetowej wygasa z mocy prawa, w przypadku niedochowania terminu płatności przez zobowiązanego, czy trzeba ją wygasić?
  • Kiedy ulga w spłacie niepodatkowej należności budżetowej stanowi pomoc de mnimis i jak postępować z wnioskiem o udzielenie ulgi, gdy składa go przedsiębiorca?
  • Jaką metodą inwentaryzujemy publicznoprawne należności?
  • Czy inwentaryzację niepodatkowych należności budżetowych można przeprowadzać w IV kwartale?
  • Do kiedy trzeba zakończyć inwentaryzację należności publicznoprawnych?
  • Jak udokumentować inwentaryzację niepodatkowych należności budżetowych?
  • Czy koszty upomnienia należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-N?
  • Czy opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów to należność publicznoprawna czy cywilnoprawna? Jakie odsetki naliczać od opłaty? Jak rozliczać wpłaty na należność główną i należności uboczne?
  • Jak postępować po 25 marca br. z kosztami upomnienia, należnymi za okres przed wejściem w życie nowych przepisów?
  • Kiedy i w jaki sposób dokonywać odpisu aktualizującego na należności publicznoprawne?
  • Jakie są zasady przypisywania i odpisywania należności publicznoprawnych z ksiąg rachunkowych?
  • Czy śmierć dłużnika wstrzymuje naliczanie odsetek od niepodatkowych należności budżetowych?
  • Czy do niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym stosuje się ustawę o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
zwiń
rozwiń
Program
 1. Niepodatkowa należność budżetowa – definicja.
 2. Niepodatkowe należności budżetowe w Ordynacji podatkowej i ustawie o finansach publicznych.
 3. Interpretacja przepisu art. 67 ustawy o finansach publicznych – ustawy szczególne, ustawa o finansach publicznych, k.p.a., czy dział III o. p. Co pierwsze?
 4. Ustalanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.
 5. Ustalanie terminu płatności.
 6. Moment uregulowania należności.
 7. Zaliczanie wpłat na należność główną i świadczenia uboczne.
 8. Odsetki od niepodatkowych należności budżetowych – rodzaje odsetek, zaokrąglanie, zarachowanie, wyjątki w naliczaniu, udzielanie ulg, pomoc publiczna, windykowanie, przedawnienie, inwentaryzowanie.
 9. Udzielanie ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych. Odraczanie terminu płatności i rozkładanie na raty – zmiany w przepisach prawa, uchylenie art. 259 o. p.
 10. Zasady udzielania pomocy de minimis.
 11. Windykacja niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Wójt, burmistrz, prezydent jako wierzyciel. Czy kierownik jednostki może prowadzić windykację?
 12. Przedawnienie publicznoprawnych należności budżetowych. Zawieszenie i przerwanie biegu terminu przedawnienia – liczne przykłady.
 13. Ewidencja księgowa.
 14. Inwentaryzacja.
 15. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 16. Wyjaśnienia RIO, Ministerstwa Finansów, wyroki sądów, liczne przykłady.
 17. Odpowiedzi na pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jsfp, skarbnicy, księgowi, pracownicy merytoryczni, odpowiedzialni za naliczanie świadczeń pieniężnych, osoby odpowiedzialne za windykowanie należności w jsfp, pracownicy sporządzający sprawozdania.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, inwentaryzacji, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kontroli zarządczej i audytu. Doświadczony trener i wykładowca (ponad dwadzieścia lat pracy w jednostkach sektora finansów publicznych). Skarbnik gminy, były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, audytor wewnętrzny. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym książkowych, z zakresu finansów publicznych i rachunkowości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 450 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do dnia 13 czerwca 2024 roku obowiązuje cena 410 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 21 czerwca 2024 r.