Należności w jst. Realizacja, ewidencja i windykacja

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem jest ewidencja i windykacja należności i dochodów budżetowych w JST

Ważne informacje o szkoleniu

Ewidencja i windykacja należności i dochodów budżetowych często budzi wiele problemów i wątpliwości. W celu weryfikacji wiedzy i praktycznych umiejętności proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym należności w jednostkach, począwszy od realizacji, po ich ewidencję i windykację. Podczas szkolenia ekspert przedstawi również najczęstsze trudności i nieprawidłowości dotyczące tej materii oraz wskaże sposoby ich rozwiązania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy w obszarze aktualnych przepisów o należnościach w jednostkach i jednostkach budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych.
 • Poznanie istoty oraz praktycznych aspektów efektywnego opracowania przepisów wewnętrznych w celu uporządkowania funkcjonowania należności w jednostce.
 • Nabycie umiejętności w zakresie rozwiązywania różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych, spotykanych przy naliczaniu oraz dochodzeniu należności w jednostkach i zakładach budżetowych.
 • Możliwość weryfikacji czy prawidłowo są ujmowanie należności w sprawozdaniach budżetowych i finansowych.
 • Uzyskanie odpowiedzi na kwestie problemowe, możliwość konsultacji z ekspertem, wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Ewidencja należności i dochodów budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:

 • należności krótkoterminowe i długoterminowe,
 • przypisy, odpisy, dochody nieprzypisane,
 • nadpłaty,
 • zaległości,
 • przedawnienia,
 • należności sporne i wątpliwe,
 • rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców po zmianach.

2. Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności po zmianach oraz kosztów upomnień: terminy, zasady, odsetki a kary.
3. Odpisy aktualizujące należności – zasady, ewidencja.
4. Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja: umorzenie należności, odroczenie terminu płatności, rozłożenie zaległości na raty.
5. Windykacja należności krok po kroku, ewidencja:

 • upomnienie, tytuł wykonawczy – należności publicznoprawne,
 • wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy – należności cywilnoprawne,
 • kontrahent w likwidacji, upadłości,
 • postanowienia komornicze,
 • zakończenie postępowania egzekucyjnego,
 • koszty egzekucji.

6. Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów.
7. Należności i dochody budżetowe – problemy sprawozdawczości budżetowej.
8. Inwentaryzacja należności – terminy, zasady: potwierdzanie sald, weryfikacja.
9. Odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy działów księgowości w jst i jednostkach budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżetu jst, budżetu zadaniowego jst, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 12 kwietnia 2021 r.