Najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w ewidencji księgowej jednostek budżetowych

Program i karta zgłoszenia

Promocja "Wakacje z FRDL"  - 50 % zniżki od podstawowej ceny dla drugiego uczestnika oraz 100% zniżki dla trzeciego uczestnika

Rachunkowość i księgowość, a także ewidencja księgowa, czy sprawozdawczość to bardzo istotne zagadnienia w działalności JST, dlatego proponujemy szkolenie, podczas którego przedstawimy najczęstsze błędy popełniane w tym zakresie.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Finanse publiczne mają specyficzne zasady funkcjonowania - wymagają m.in. transparentności, przejrzystości i szczególnej uważności przy podejmowaniu decyzji finansowych. Rachunkowość jednostek budżetowych jest zatem nieco odmienna od zwykłej rachunkowości podmiotów, funkcjonujących poza obszarem finansów publicznych. Szkolenie przybliży uczestnikom te szczególne obszary zasad rachunkowości budżetowej, gdzie najczęściej są popełniane błędy i nieprawidłowości m.in. wynikające z protokołów RIO i NIK.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych spotykanych w jednostkach budżetowych.
• Poznanie istoty oraz praktycznych aspektów efektywnego opracowania polityki rachunkowości jako jednego z podstawowych dokumentów jednostki.
• Sprawdzenie prawidłowości ujmowania dochodów i wydatków w klasyfikacji budżetowej oraz sprawozdaniach budżetowych i finansowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Polityka rachunkowości – istota.
2. Ewidencja należności i dochodów, w tym m.in.: nadpłaty, zaległości, odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty, umorzenia, przedawnienia, należności sporne i wątpliwe.
3. Ewidencja odsetek od należności – zmiany stawek.
4. Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców – zasady, ewidencja.
5. Odpisy aktualizujące należności budżetowe – istota, ewidencja.
6. Zobowiązania finansowe i zaangażowanie.
7. Ewidencja wydatków, w tym m.in.: wydatki remontowe i inwestycyjne, wydatki niewygasające. Zwrot wydatków w ciągu roku.
8. Ewidencja kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.: amortyzacja, odsetki od zobowiązań, koszty postępowań spornych i egzekucyjnych. Korekta kosztów.
9. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych po zmianach – zakup, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie, ulepszenia, porządkowanie ksiąg inwentarzowych, amortyzacja, likwidacja.
10. Inne różne wątpliwości ewidencyjne: kwoty do wyjaśnienia, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów – możliwe uproszczenia.
11. Konta pozabilansowe.
12. Ewidencja wyniku finansowego.
13. Fundusz jednostki – istota, analityka.
14. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy i pracownicy działów księgowości jednostek budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 600 szkoleń dla ponad 60 000 osób. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 sierpnia 2022 r.