Księgowość podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych

Program, karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przekażemy wiedzę na temat księgowości podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych. Prowadząca w jasny sposób przedstawi obowiązki komórek księgowości w zakresie udzielania informacji organom egzekucyjnym o dokonanych wpłatach i przedawnieniach należności objętych tytułami wykonawczymi. Ponadto wskaże najczęściej występujące błędy w zakresie przypisów i odpisów należności podatkowych i innych publicznoprawnych (terminowość, błędne deklaracje, przypis na podstawie niedoręczonej decyzji, przypis na zmarłego podatnika, odpis należności przedawnionych). Dowiedzą się również Państwo jak postępować z należnościami przedawnionymi i innymi problematycznymi kwestiami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia uzyskają Państwo kompleksową wiedzę z zakresu księgowości podatków i opłat lokalnych oraz uzyskają odpowiedzi m. in. na następujące pytania:

  • Kto odpowiada za poprawność i terminowość przypisów i odpisów – powtarzające się pytanie – wymiar czy księgowość?
  • Zarachowanie wpłat dokonanych po terminie płatności – czy zawsze należy wydać postanowienie o zarachowaniu wpłaty? Czy można zarachować wpłatę na zaległość objętą tytułem wykonawczym?
  • Likwidacja nadpłat – czy nadpłata zawsze musi być zwrócona podatnikowi i czy zawsze należy wydać decyzję o nadpłacie?
  • Udzielanie informacji przez księgowość organom egzekucyjnym o wpłatach dokonanych na zaległości objęte tytułami wykonawczymi – jakie mogą być konsekwencje niepoinformowania lub późnego poinformowania organu egzekucyjnego o wpłacie zaległości objętej tytułem wykonawczym lub o przedawnieniu należności?
  • Czy księgowość ma obowiązek informować organ egzekucyjny o przedawnieniu kosztów upomnienia wg „starych” i „nowych” zasad przedawnienia kosztów upomnienia?

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach wzory pism (m. in. korespondencję z organami egzekucyjnymi), decyzji, postanowień a także wzory instrukcji m. in. ewidencji księgowej podatków i opłat.

zwiń
rozwiń
Program

I. Formalnoprawne podstawy realizacji zadań w komórkach organizacyjnych urzędu gminy/miasta, odpowiedzialnych za rachunkowość podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych:

  1. Omówienie rangi i znaczenia przepisów prawnych istotnych dla prowadzenia rachunkowości podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych w urzędzie, a w szczególności: wybranych przepisów ustaw: ordynacja podatkowa, o rachunkowości, o finansach publicznych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz rozporządzenia wykonawcze.
  2. Organizacja pracy komórek księgowości podatkowej w urzędzie gminy z uwzględnieniem katalogu zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.
  3. Powierzenie zadań i odpowiedzialności pracownikom księgowości podatkowej z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości (odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych, kto zgodnie z obowiązującymi przepisami może powierzyć odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych urzędu).
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do skarbników, pracowników pionów podatkowych obsługujących należności publicznoprawne, a także osób nadzorujących i odpowiedzialnych za likwidację zaległości podatkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 25 października 2021 r.