Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych w ujęciu praktycznym

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówione zostaną metody inwentaryzacji, sposób organizacji, przebieg, zasady dokumentowania, ustalania wyników i różnic inwentaryzacyjnych oraz ewidencja księgowa. Podczas zajęć precyzyjnie wskazane zostaną metody, terminy i częstotliwość inwentaryzacji wszystkich składników aktywów i pasywów. Przedstawione zostaną także najczęściej popełniane błędy w procesie inwentaryzacji oraz podane wskazówki, jak ich uniknąć. Poruszone zostaną istotne zagadnienia budzące wątpliwości i sprawiające trudności pracownikom sektora publicznego, tj. inwentaryzacja: środków trwałych niskocennych, gruntów, budynków, budowli, wartości niematerialnych i prawnych, paliwa w bakach, węgla, wyposażenia w szkołach i przedszkolach, składników użyczonych, sald zerowych i opiewających na drobne kwoty, kwestie odpowiedzialności za inwentaryzację. Szkolący przedstawi wady i zalety nowoczesnych narzędzi inwentaryzacji (tzw. kodów kreskowych).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przygotowanie merytoryczne do prawidłowego, rzetelnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia inwentaryzacji.
 • Uzyskanie praktycznych wskazówek, jak skutecznie i szybko wykryć nieprawidłowości w inwentaryzacji, szczególnie w spisie z natury.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają instrukcję inwentaryzacyjną z wzorami dokumentów sporządzanych w procesie inwentaryzacji.

Podczas zajęć odpowiemy na pytania:

 • Co to jest właściwie środek trwały?
 • Jak tworzyć obiekty inwentarzowe i nadawać numery obiektom inwentarzowym?
 • Czy spis z natury trzeba zawsze przeprowadzać w IV kwartale roku do 15 stycznia?
 • Czy czynności spisowe musimy zakończyć do 15 stycznia?
 • Do kiedy możemy przeprowadzać inwentaryzację metodą weryfikacji z dokumentacją?
 • Jaką metodą i kiedy przeprowadzamy inwentaryzację wartości niematerialnych i prawnych?
 • Do kiedy trzeba rozliczyć różnice inwentaryzacyjne?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić likwidację środków trwałych?
 • Czy grunty musimy inwentaryzować co roku? co to jest teren strzeżony?
 • Kiedy dostęp do środka trwałego jest znacznie utrudniony?
 • Kiedy przeprowadzenie spisu z natury jest z przyczyn uzasadnionych niemożliwe?
 • Czy warto rezygnować z tradycyjnej techniki spisu z natury na rzecz narzędzi informatycznych?
 • Jakie nieprawidłowości w inwentaryzacji mogą skutkować odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jak uniknąć odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
zwiń
rozwiń
Program
 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji.
 2. Proces inwentaryzacji, a cele kontroli zarządczej.
 3. Kto odpowiada za przeprowadzenie inwentaryzacji w jednostce sektora finansów publicznych – kierownik jednostki, główny księgowy, a może kto inny?
 4. Obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego, skarbnika, przewodniczącego i członków komisji inwentaryzacyjnej.
 5. Problematyka odpowiedzialności materialnej.
 6. Środki trwałe – wybrane problemy: definicja środka trwałego, budynki, zespoły komputerowe, place zabaw, środki trwałe niskocenne, grunty.
 7. Inwentaryzacja w drodze spisu z natury: rodzaje aktywów podlegających spisowi z natury, co to jest teren strzeżony, jak często i w jakim terminie należy przeprowadzić spis z natury, właściwe przygotowanie się do inwentaryzacji – wskazówki praktyczne, spis z natury „krok po kroku”, spis z natury metodą tradycyjną, czy z wykorzystaniem narzędzi informatycznych – wady i zalety, arkusz spisu z natury, rodzaje różnic inwentaryzacyjnych, ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych, prawidłowa likwidacja środków trwałych.
 8. Wpływ pandemii COVID-19 na inwentaryzację.
 9. Jak poradzić sobie ze spisem z natury, jeśli księga inwentarzowa jest niekompletna, a środki trwałe nie są oznakowane numerami inwentarzowymi – wskazówki praktyczne.
 10. Kiedy mamy do czynienia ze środkami trwałymi do których dostęp jest znacznie utrudniony lub których z spisanie z przyczyn uzasadnionych jest niemożliwe?
 11. Jak uniknąć nieprawidłowości w inwentaryzacji?
 12. Jak uniknąć odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostkach kontrolowanych przez RIO?
 13. Organizacja, przebieg i rozliczanie inwentaryzacji w jednostkach objętych wspólną obsługą (CUW). Kto formalnie zarządza inwentaryzację i kto za nią odpowiada – kierownik jednostki obsługującej, czy kierownik jednostki obsługiwanej?
 14. Inwentaryzacja książek w szkolnych bibliotekach – organizacja, przebieg, częstotliwość, odpowiedzialność.
 15. Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie.
 16. Inwentaryzacja w drodze uzyskania potwierdzenia stanu aktywów: rodzaje aktywów podlegających potwierdzeniu, potwierdzenie stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych, kiedy wysłać druk potwierdzenia stanu należności, przebieg inwentaryzacji, formularz potwierdzenia stanu należności, co, jeśli kontrahent nie potwierdzi stanu należności, czy inwentaryzować tzw. „salda zerowe”, czy inwentaryzować salda opiewające na drobne kwoty, przyczyny rozbieżności między stanami księgowymi należności, inwentaryzacja powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów.
 17. Inwentaryzacja drogą weryfikacji: aktywa i pasywa podlegające weryfikacji, termin przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji, porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami, czyli jak udokumentować inwentaryzację w drodze weryfikacji, uwagi praktyczne.
 18. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w procesie inwentaryzacji.
 19. Inwentaryzacja, a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 20. Rola i znaczenie instrukcji inwentaryzacyjnej.
 21. Instrukcja inwentaryzacyjna – wzór.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, główni księgowi, skarbnicy, przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej, pracownicy powołanych do zespołów spisowych, kontrolerzy spisowi, informatycy, osoby materialnie odpowiedzialne i inne uczestniczące w procesie inwentaryzacji; pracownicy urzędów, szkół i przedszkoli, jednostek obsługujących i objętych wspólną obsługą, jednostek pomocy społecznej, zakładów budżetowych, samorządowych instytucji kultury, a także do kontrolerzy wewnętrzni oraz audytorzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, inwentaryzacji, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kontroli zarządczej i audytu. Doświadczony trener i wykładowca (prawie dwadzieścia lat pracy w jednostkach sektora finansów publicznych). Skarbnik gminy, były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym książkowych, z zakresu finansów publicznych i rachunkowości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 16 września 2021 r.