Gospodarka kasowa i gospodarka drukami ścisłego zarachowania w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie gospodarka kasowa oraz druki ścisłego zarachowania w JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie dostarczy Państwu wiedzę, jaka jest wymagana od pracowników zajmujących się na co dzień obsługą kasową w urzędach administracji samorządowej i ich jednostkach organizacyjnych. Omówione zostaną najczęściej popełniane błędy, w tym takie, które w porę nie wyeliminowane, prowadzić mogą do nadużyć w obrocie gotówkowym. Praca na stanowisku kasowym wiąże się w szczególności z odpowiedzialnością materialną, wymaga umiejętności rozpoznawania fałszywych znaków pieniężnych i odpowiedniego reagowania w przypadku wystąpienia incydentu przyjęcia takich walorów pieniężnych. Wymaga ponadto dokładności, terminowości i wyjątkowej skrupulatności w prowadzeniu dokumentacji kasowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

- Omówienie regulacji wewnętrznych (instrukcji i zarządzeń)dotyczących gospodarki kasowej w jednostkach sektora finansów publicznych.

- Poznanie zagadnień związanych z kontrolą i nadzorem nad prowadzeniem kasy.

- Przedstawienie instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania.

- Uzyskanie odpowiedzi m.in. na pytania:

  • jak postępować, w przypadku przyjęcia do kasy fałszywych znaków pieniężnych lub dokonywania transakcji budzącej podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu?
  • jakie normy bezpieczeństwa powinno spełniać pomieszczenie kasowe?
  • czy można odmówić przyjęcia wpłaty zniszczonym banknotem?
  • jak bezpiecznie dokonać likwidacji druków ścisłego zarachowania?

Uwaga! Uczestnicy otrzymają w materiałach szkoleniowych wzory instrukcji dot.: gospodarki kasowej, gospodarki drukami ścisłego zarachowania oraz instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia przestępstwa prania pieniędzy. Ponadto dołączone zostaną przydatne wzory m.in. protokół kontroli kasy, oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej, przyjęcia i przekazania policji fałszywego banknotu i inne.

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie przepisów prawa regulujących funkcjonowanie gospodarki kasowej w jednostkach sektora finansów publicznych: ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, przepisy w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, ordynacji podatkowej – kto może dokonywać płatności podatków w formie gotówkowej?

2. Obowiązki i odpowiedzialność kasjera za zgodne z przepisami prowadzenie kasy w jednostce: kto może być kasjerem, jakie wymogi formalne można stawiać pracownikowi zatrudnianemu na stanowisko kasjera, czy należy wymagać od kasjera np. umiejętności rozpoznawania fałszywych znaków pieniężnych? jak prawidłowo przyjmować i przekazywać obowiązki na stanowisku kasowym? odpowiedzialność materialna kasjera – sporządzanie dokumentów dotyczących powierzenia odpowiedzialności materialnej,  jak skutecznie kasjer może bronić się od ponoszenia odpowiedzialności materialnej?

3. Obowiązki i odpowiedzialność kasjera lub/i osoby nadzorującej jego pracę za przestrzeganie wymogów wynikających z art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: kiedy przyjmowanie wpłaty gotówkowej w kasie można uznać jako podejrzenie prania pieniędzy? obowiązek opracowania instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia przestępstwa prania pieniędzy.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do skarbników, pracowników urzędów i jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, w których funkcjonuje bezpośrednia obsługa kasowa. Głównymi zainteresowanymi są pracownicy bezpośrednio pracujący w kasach, a także osoby nadzorujące i rozliczające kasy. Zapraszamy także osoby odpowiedzialne za gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania w danych jednostkach organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 19 lipca 2021 r.