• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w ewidencji księgowej jednostek budżetowych

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 18 czerwca 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os.

Rachunkowość i księgowość, a także ewidencja księgowa, czy sprawozdawczość to bardzo istotne zagadnienia w działalności JST, dlatego proponujemy szkolenie, podczas którego przedstawimy najczęstsze błędy popełniane w tym zakresie.

Ważne informacje o szkoleniu

• Finanse publiczne jako finanse nas wszystkich mają specyficzne zasady funkcjonowania - wymagają m. in. transparentności, przejrzystości i szczególnej uważności przy podejmowaniu decyzji finansowych. Rachunkowość jednostek budżetowych jest zatem nieco odmienna od zwykłej rachunkowości podmiotów, funkcjonujących poza obszarem finansów publicznych.
• Podczas proponowanego szkolenia, krok po kroku, przeanalizujemy te obszary szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, gdzie najczęściej są popełniane błędy i nieprawidłowości, wynikające między innymi z protokołów RIO i NIK.
• Odpowiemy na pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu praktycznego stosowania przepisów o rachunkowości budżetowej. Prezentowane zagadnienia prawne będziemy popierać licznymi przykładami z praktyki dla lepszego zobrazowania omawianych regulacji i zasad postępowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych, spotykanych w jednostkach budżetowych.
• Poznasz istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania polityki rachunkowości jako jednego z podstawowych dokumentów dla twojej jednostki.
• Dowiesz się, czy nie popełniasz błędów przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych i finansowych.
• Poznasz odpowiedzi między innymi na następujące pytania i wątpliwości:
- Jak ujmować księgowo i w sprawozdawczości należności sporne?
- Kiedy następuje przedawnienie należności i jak je zaewidencjonować?
- Jak prawidłowo naliczyć odsetki od należności publicznoprawnych, a jak od należności cywilnoprawnych? Jakie są właściwe dla nich paragrafy klasyfikacji budżetowej?
- Dlaczego nadpłaty nie mogą być ujmowane na koncie 245?
- Jakie mogą być koszty o nadzwyczajnej wartości i incydentalne oraz jak je ujmować w ewidencji księgowej?
- Jak jest różnica między remontem i ulepszeniem?
- Jak ustalić w jednostce procedurę kontroli wstępnej przed zaciągnięciem zobowiązania, aby mieć kontrolę nad wydatkami do popełnienia w danym roku (zaangażowanie)?
- W jaki sposób można przeprowadzić porządkowanie majątku w jednostce?

zwiń
rozwiń
Program

1. Definicje i pojęcia:
• środki publiczne,
• dochody, dochody bieżące i majątkowe,
• wydatki, wydatki bieżące i majątkowe,
• przychody i rozchody budżetu,
• nadwyżka/deficyt budżetowy.
2. Polityka rachunkowości – istota, wyjściowa do rachunkowego funkcjonowania jednostki.
3. Ewidencja należności i dochodów, w tym m.in.:
• nadpłaty,
• zaległości,
• odraczanie terminu płatności,
• rozkładanie na raty,
• umorzenia,
• przedawnienia,
• należności sporne i wątpliwe oraz długoterminowe.
4. Ewidencja odsetek od należności.
5. Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców. Czy powinna być ustalana?
6. Odpisy aktualizujące należności budżetowe – istota, ewidencja.
7. Zobowiązania finansowe a zaangażowanie.
8. Ewidencja wydatków, w tym m. in.: wydatki remontowe i inwestycyjne, wydatki niewygasające. Zwrot wydatków w ciągu roku.
9. Ewidencja kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m. in.: amortyzacja, odsetki od zobowiązań, koszty postępowań spornych i egzekucyjnych, koszty o wartości nadzwyczajnej lub które wystąpiły incydentalnie. Korekta kosztów.
10. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych:
• zakup,
• wytworzenie,
• darowizna,
• nieodpłatne otrzymanie,
• ulepszenia,
• porządkowanie ksiąg inwentarzowych,
• amortyzacja,
• likwidacja.
11. Inne różne wątpliwości ewidencyjne:
• kwoty do wyjaśnienia,
• rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów – możliwe uproszczenia.
12. Ewidencja wyniku finansowego.
13. Fundusz jednostki – istota, analityka.
14. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów księgowości jednostek budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Ekspert występujący na spotkaniach Forów Skarbników, działających przy FRDL. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 18 czerwca 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 czerwca 2024 r.