• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Bilans z wykonania budżetu i sprawozdania finansowe jst – wyjaśnienie ostatnich wątpliwości przed złożeniem sprawozdania

online
Potwierdzone

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 25 marca 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie zamknięcie roku budżetowego w jednostkach budżetowych podległych jst co jest szczególnym zagadnieniem z punktu widzenia finansów publicznych. Podczas szkolenia pokażemy jak zaplanować prace związane ze sporządzeniem bilansu i sporządzeniem sprawozdań finansowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Sprawozdanie finansowe jst obejmuje bilans wykonania budżetu i łączne sprawozdania finansowe jednostek i zakładów budżetowych podległych jst. Musi być ono sporządzone do końca kwietnia roku, następującego po roku, którego dotyczy. Tworzenie sprawozdania finansowego jst jako sprawozdania łączącego dane z jednostek podległych jst zwykle stanowi wyzwanie z uwagi na podsumowanie całości rachunkowości rocznej różnych jednostek, konieczność wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami podległymi jst oraz szereg różnic interpretacyjnych dotyczących sporządzania poszczególnych sprawozdań. Bilans z wykonania budżetu też jest specyficzny, gdyż bazuje na ewidencji organu, która cały czas przysparza wiele problemów pracownikom.
Podczas proponowanego szkolenia:
• Kompleksowo omówimy przedmiotową tematykę oraz rozwiejemy ostatnie wątpliwości, które pojawiają się w czasie tworzenia sprawozdań.
• Porozmawiamy o najczęściej popełnianych błędach w tym zakresie, zarówno związanych z zamknięciem ksiąg organu, jak i przygotowaniem samych sprawozdań. Podpowiemy też, jak im przeciwdziałać.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Dowiesz się, jak prawidłowo dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych w ewidencji organu.
• Uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie przygotowania sprawozdań finansowych jst.
• Wyjaśnisz wątpliwości związane ze sporządzaniem bilansu z wykonania budżetu.
• Uzyskasz odpowiedzi m. in. na pytania:
- Jak prawidłowo dokonać zwrotu dotacji z budżetu?
- Jak ustalić należności i zobowiązania w rozliczeniach z innymi budżetami m. in. instytucjami przekazującymi środki z UE czy inne zagraniczne?
- Jak zaksięgować wydatki niewygasające?
- Jak prawidłowo rozliczyć środki, które pozostały na rachunku budżetu?
- Jak zweryfikować kredyty, pożyczki czy wyemitowane papiery wartościowe? Jak zaktualizować od nich odsetki?
- Jak ustalić wynik wykonania budżetu, wynik na pozostałych operacjach kasowych czy skumulowane wyniki budżetu?
- Jak dokonać odpisów aktualizujących należności budżetu?
- Jak prawidłowo dokonać wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami podległymi pod jst?
- Co warto ustalić z jednostkami podległymi, aby łączne sprawozdania finansowe jst nie stanowiły problemu?
- Jakie są najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu bilansu z wykonania budżetu?

zwiń
rozwiń
Program

1. Najczęściej popełniane błędy dotyczące zamknięcia ksiąg organu, w tym m. in.:
• Rozliczenie jednostki dochodów jst księgowanych w organie jst, również dochodów odprowadzanych przez, ustalenie należności i zobowiązań w rozliczeniach.
• Rozliczanie dochodów z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań, zleconych ustawami.
• Rozliczenie środków na wydatki przekazanych jednostkom podległym.
• Wydatki niewygasające.
• Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych – rozliczenie, aktualizacja odsetek.
• Pożyczki udzielane przez jst – rozliczenie, odsetki.
• Odsetki bankowe.
• Odpisy aktualizujące należności budżetu.
• Rozliczenia międzyokresowe.
• Rozliczenie środków na rachunkach bankowych budżetu.
• Wynik wykonania budżetu, wynik na pozostałych operacjach niekasowych, skumulowane wyniki budżetu.
2. Bilans wykonania budżetu, co w poszczególnych pozycjach powinno się znaleźć, w tym m. in.:
• Odsetki od kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji.
• Pożyczki zagrożone - jak ustalić odpis aktualizujący, jak ująć w bilansie?
• Pozostałe środki pieniężne – co powinno się tu znaleźć, jak ustalić?
• Rozrachunki z budżetami – jak ustalić i wpisać w bilans?
3. Sprawozdania finansowe łączne jst: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu i informacja dodatkowa – istota, wątpliwości dotyczące m. in. wyłączania wzajemnych rozliczeń czy niektórych danych, wykazywanych w sprawozdaniach.
4. Podsumowanie. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów jst zajmujący się ewidencją budżetu oraz sprawozdaniami finansowymi jst, w tym bilansem z wykonania budżetu.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Ekspert występujący na spotkaniach Forów Skarbników, działających przy FRDL. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 25 marca 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 kwietnia 2024 r.