Jak skutecznie wyegzekwować prawidłowe oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych i I ratę opłaty do 31 stycznia 2022 roku? - szkolenie online

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Szkolenie realizujemy w formule hybrydowej. W celu zapoznania się z ofertą stacjonarną proszę kliknąć obrazek obok >>>

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach podczas, których omówione zostaną zagadnienia z zakresu wydawania, zmiany, wygaszania i cofania zezwolenie na sprzedaż alkoholu w okresie epidemii. Przeanalizujemy wszystkie potrzebne przepisy i ich zastosowanie w praktyce. Osoby biorące udział w szkoleniu dowiedzą się też, jak postępować w przypadku śmierci przedsiębiorcy - co z zezwoleniem w aspekcie przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym? Uczestnicy szkolenia uzyskają szeroki pakiet informacji dotyczących trybu postępowania z przedsiębiorcami, którzy muszą złożyć oświadczenia o wartości sprzedaży i wnieść opłaty do 31 stycznia 2022 r. bądź w ciągu następnych 30 dni, pełnej procedury wydawania, wygaszania zezwoleń w czasie epidemii, szczególnie w sytuacji likwidacji działalności gospodarczej np. w 2021 r. i niepoinformowania o tym, trudności w prawidłowym stosowaniu przepisów o zarządzie sukcesyjnym po śmierci przedsiębiorcy posiadającym zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Ułatwienie bieżącej pracy urzędników w obliczu konieczności stosowania przepisów wielu ustaw obowiązujących w pracy z zezwoleniami na sprzedaż alkoholu.
• Uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania zawodowe.
• Rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia.
• Aktualna interpretacja treści przepisów obecnie obowiązujących (m.in. covidowych, zarządu sukcesyjnego, prawa przedsiębiorców) w odniesieniu do treści ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
• Pogłębienie bądź przedstawienie zasad współpracy urzędnika ze stronami postępowania.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i dydaktyczne w formie wyciągów z obowiązujących przepisów koniecznych w pracy bieżącej urzędnika zajmującego się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu oraz dla członków komisji przy opiniowaniu lokalizacji punktu sprzedaży, wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu administracyjnych oraz najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w bieżących sprawach, trudnych sytuacjach prawnych, pomocne do interpretacji przepisów przy wydawaniu opinii i decyzji w sprawach alkoholowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Realizacja obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za rok 2021:
• Polityka informacyjna organu w kwestii terminów wnoszenia oświadczenia i opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
• Kto musi złożyć oświadczenie i za jakie zezwolenia.
• Prawidłowa forma i treść dokumentu, kwestia pouczenia.
• Problem ochrony prawnej danych zawartych w oświadczeniu - tajemnica przedsiębiorstwa.
• Kwestia dodatkowych dokumentów dołączanych do oświadczenia- prawo czy obowiązek.
• Jak doprowadzić do dołączenia przez przedsiębiorcę do oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych raportu z kasy fiskalnej o wysokości obrotów rocznych napojów alkoholowych.
• Jak poprawnie obliczyć wartość sprzedaży alkoholu w roku poprzednim – omówienie dokumentów.
• Piwa bezalkoholowe i zezwolenia jednorazowe - czy wliczać wartość ich sprzedaży do oświadczenia.
• Czy jest możliwa korekta oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za 2020 rok?
• Kara za złożenie fałszywego oświadczenia – ocena fałszywości danych.
2. Termin wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 31 stycznia 2022 roku:
• Przelewy internetowe i bankowe – zasady oceny prawidłowości wniesienia opłaty.
• Likwidacja działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę do 31 grudnia 2021 roku, co z opłatami w razie braku zgłoszenia zaprzestania sprzedaży alkoholu?
• Obowiązki organu po 31 stycznia 2022 r. - polityka informacyjna.
• Brak opłaty raty w terminie - kiedy i jak naliczyć zaległą opłatę, kwestia naliczania 30 %.
• Opłata wniesiona w niepełnej wysokości – do których zezwoleń doliczyć 30% opłaty.
• Zapowiedź rezygnacji ze sprzedaży alkoholu z powodu likwidacji punktu sprzedaży w 2022 roku jak wówczas prawidłowo obliczyć należną opłatę?
3. Procedura stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia z powodu braku opłaty I raty i dopłaty 30 % w ciągu 30 dni - krok po kroku:
• Wszczęcie postępowania – forma.
• Czynności organu w trakcie postępowania.
• Rezygnacja z zezwolenia w trakcie postępowania - jak wówczas prawidłowo obliczyć należną opłatę.
• Z jaką datą stwierdzamy wygaśnięcie zezwolenia.
• Prawidłowe ustalenie okresu karencji.
• Sposoby naliczenia zaległych należności.
• Jak skutecznie i zgodnie z prawem wyegzekwować zaległe opłaty po wygaszeniu zezwolenia.
• Działanie organu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
• Uchybienie terminu do wniesienia raty opłaty w epidemii – zapisy ustawy covidowej a regulacje ustawy o wychowaniu w trzeźwości, jak je pogodzić i stosować?
4. Możliwości prawne zwrotu wniesionej opłaty za korzystanie z zezwoleń:
• Czy możliwe jest umorzenie lub zwolnienie z raty opłaty w 2022 roku?
• Kwestia zwrotu opłaty po śmierci przedsiębiorcy.
5. Wydawanie kolejnych lub nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku:
• Jak oceniać i co przyjmować jako tytuł prawny do lokalu.
• Decyzja o zatwierdzeniu zakładu a zaświadczenie Sanepidu.
• Ocena treści wniosku o wydanie zezwolenia, ustalenie daty wszczęcia postępowania.
• Czy wydawać przedsiębiorcy potwierdzenie przyjęcia wniosku?
• Zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów – co z opłatą skarbową?
• Kiedy wzywamy do uzupełnienia braków formalnych wniosku.
• Obligatoryjne wskazanie niespełnionych przez przedsiębiorcę przesłanek do wydania decyzji zgodnej z jego żądaniem – jak poprawnie stosować art. 79a kpa.
• Procedura przekazywania sprawy do organu opiniującego.
• Jak prawidłowo określić termin ważności zezwolenia.
• Istota wniesienia opłaty przed wydaniem zezwolenia w aspekcie praktycznym i prawnym.
• Procedura wnoszenia i rozpoznawania ponaglenia.
• Awizowanie i nieodebranie przez stronę korespondencji z organu.
• Zastosowanie art. 10 kpa.
• Przeprowadzanie oględzin i kontroli w terenie z udziałem przedsiębiorcy.
• Przeprowadzanie rozpraw administracyjnych.
• Jak zapewnić stronie możliwość zapoznania się z aktami postępowania.
• Zachowanie ważności zezwoleń przez dodatkowy okres 6 miesięcy- nowa instytucja prawna, jak ją skutecznie zastosować.
• Czy można wydawać zezwolenia jednorazowe i kateringowe w czasie epidemii?
• Jakie czynności wyjaśniające mogą być przeprowadzone w postępowaniu?
• Sposób doręczenia zezwolenia.
6. Instytucja zrzeczenia się przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania:
• Najnowsze orzecznictwo.
• Termin i forma zrzeczenia się, stosowanie instytucji „zrzeczenia się” do postanowień komisji.
• Skutki zrzeczenia się dla wprowadzenia danych do ewidencji działalności gospodarczej.
7. Zmiana treści zezwolenia – kiedy jest konieczna?
• Prawidłowy tryb i forma prawna, pouczenia.
• Zmiany zgłaszane przez przedsiębiorców – kiedy powodują konieczność zmiany zezwolenia?
• Czy zmiana adresu magazynu dystrybucyjnego powoduje konieczność zmiany treści zezwolenia?
8. Jak przygotować się do przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży alkoholu w 2022 roku, w tym w zakresie oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu:
• Kontrola w czasie epidemii – zasady i ograniczenia.
• Jak sporządzić analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa.
• Skład zespołu kontrolnego i jego uprawnienia.
• Tryb zawiadomienia o terminie kontroli i sposób jej prawidłowego przeprowadzenia.
• Dokumenty zespołu kontrolnego upoważniające do przeprowadzenia kontroli.
• Miejsce kontroli – urząd czy siedziba przedsiębiorcy?
• Metody i zakres badania dokumentów finansowych.
9. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej a zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - problemy interpretacyjne:
• Poprawny termin wygaszania zezwoleń po śmierci przedsiębiorcy.
• Procedura uzyskania przez zarządcę sukcesyjnego decyzji o przeniesieniu na niego decyzji związanej z przedsiębiorstwem.
• Zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej a stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia.
• Prawa i obowiązki właścicieli przedsiębiorstwa „w spadku”.
• Komu można udzielić kolejnego zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy?
• Zasady regulowania zaległych opłat za korzystanie z zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy.
• Czy zarządca sukcesyjny może wnosić o wygaszenie zezwolenia?
10. Cofnięcie zezwolenia w placówce handlowej lub gastronomicznej:
• Dowóz alkoholu w placówkach gastronomicznych – można czy nie?
• Kategorie zakazów ustawowych.
• Spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych a możliwość cofnięcia zezwolenia.
• Reakcja organu zezwalającego na sygnały mieszkańców o naruszeniach przepisów ustawy – zastosowanie prawidłowego trybu ustawowego.
• Naruszanie zakazu reklamy alkoholu w punktach sprzedaży alkoholu - postępowanie organu.
• Prawidłowy tryb i postępowanie dowodowe przed organem zezwalającym.
11. Aktualne problemy orzecznicze występujące w praktyce urzędniczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji, bardzo doświadczony praktyk i wykładowca, stały współpracownik w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz wielu innych ośrodkach szkoleniowych. Od 1998 r. prowadzi szkolenia w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla urzędników, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz radnych. Na zlecenie samorządów lub firm szkoleniowych prowadzi wiele szkoleń członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, radnych, a także przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie ich praw i obowiązków, odpowiedzialności za naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości (szkolenia zamknięte). W poprzednich latach wykładowca akademicki, prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, zarówno od niedawna jak i doświadczonych urzędników, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. profilaktyki.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej. Zgłaszając się na szkolenie prosimy o wskazanie formy uczestnictwa:
Online: Wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane na żywo za pomocą platformy zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
W przypadku szkolenia online cena wynosi u w szkoleniu wynosi 349 PLN netto/os.
Stacjonarne: Udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.
Cena 595 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 12 stycznia cena wynosi 545 PLN netto/os.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym szczegóły poniżej – prosimy kliknąć w przycisk zobacz więcej poniżej.