WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Uczestnicy zdobędą umiejętność swobodnego poruszania się w przepisach służących likwidacji lub zmniejszeniu należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych. Odpowiemy m.in. na pytanie jakie przesłanki warunkują egzekucję komorniczą, kiedy szukać innych rozwiązań w dochodzeniu należności od dłużników oraz jaki wpływ na działania windykacyjne ma zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID 19. Szkolenie doprowadzi do uzyskania aktualnej wiedzy i wspólnego wypracowania najlepszej praktyki w danym czasie i okolicznościach.

CELE I KORZYŚCI:
• Zapoznanie z aktualnymi przepisami prawa w zakresie windykacji czynszów oraz stosowaniem przepisów prawa w praktyce.
• Przedstawienie właściwej oceny stosunku prawnego. 
• Nabycie umiejętności podjęcia najtrafniejszych decyzji co do sposobu windykacji.
• Likwidacja zadłużeń oraz przygotowanie do skutecznych działań zgodnie z obowiązującym prawem i praktyką.
• Przedstawienie ustawodawstwa związanego z pandemią COVID -19.

PROGRAM:
1. Definicje podstawowych  pojęć: cywilistyczne, księgowe. 
2. Powstanie długu i właściwa ewidencja. 
3. Zasady zaliczania wpłat dłużników na różne należności: oświadczenie dłużnika o kolejności zaliczenia, zasady kodeksowe.
4. Zasady  naliczania odsetek za zwłokę w płatności świadczeń pieniężnych: stawki odsetek, pojęcie anatocyzmu.
5. Wymagalność roszczenia/długu.
6. Przedawnienie roszczeń wobec najemcy: terminy, zasady liczenia terminu.
7. Przerwanie biegu przedawnienia czynności i sposoby: uznanie długu, zawezwanie do ugody przedsądowej.
8. Zawieranie umów: dane niezbędne do zawarcia umowy, zapisy zabezpieczające możliwość natychmiastowego wypowiedzenia, rozwiązania umowy, odstąpienia od umowy, zapis poddania się dobrowolnej  egzekucji w trybie art. 777 kpc.
9. Kaucja przy zawieraniu umowy i jej funkcje: zapis o obowiązku uzupełnienia kwoty kaucji pod rygorem rozwiązania umowy. 
10. Wypowiadanie umów najmu  lokali: terminy, forma.  
11. Wypowiedzenie najmu lokalu niemieszkalnego: terminy, forma, ustawowa ochrona praw lokatora.
12. Wejście do lokalu dłużnika zasady i podstawy prawne: lokal mieszkalny, lokal użytkowy. 
13. Zastaw na rzeczach wniesionych przez Najemcę do wynajmowanego lokalu – jako forma zabezpieczenia.
14. Zawieranie ugód z dłużnikiem: ugoda sądowa, ugoda  pozasądowa, treść i forma ugód.
15. Cesja długów: możliwość sprzedania wierzytelności lub przeniesienia na inny podmiot, ograniczenia, zakaz przenoszenia wierzytelności. 
16. Wzajemne potrącenie wierzytelności zasady kodeksowe.
17. Postępowanie spadkowe: dziedziczenie zobowiązań, odrzucenie spadku, formy przyjęcia spadku (wprost i z dobrodziejstwem inwentarza). 
18. Postępowanie zabezpieczające wierzytelność przed sądem.
19. ABC postępowania cywilnego przed sądem wobec dłużników: postępowanie uproszczone, postępowanie upominawcze, postępowanie nakazowe, postępowanie zwykłe, europejski nakaz zapłaty, formy orzeczeń sądowych kończących postępowanie. 
20. Rejestry dłużników i długów: zasady wpisu dłużnika do Krajowego Rejestru Długów, rejestr dłużników KRS i informacje zawarte w wypisie z Rejestru KRS, Narodowe Centrum Długów. 
21. Egzekucja komornicza: tytuły egzekucyjne –klauzula wykonalności, wyjawienie majątku, wymogi formalne wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej, opłaty w egzekucji komorniczej, kolejność zaspokajania wierzycieli z kwoty uzyskanej z egzekucji, ograniczenia egzekucji  rzeczy wyłączone spod egzekucji, wierzytelności wyłączone z egzekucji. 
22. Podsumowanie windykacja w pigułce – krok po kroku. 
23. Na co warto zwrócić uwagę przy współpracy z zewnętrznymi  firmami windykacyjnymi?
24. Ustawodawstwo Covidowe.

PROWADZĄCY: 
Radca prawny wpisany na listę o Nr WA-3494, ukończył aplikację sędziowską w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Inspektor Departamentu Przekształceń Własnościowych (obecnie Skarbu Państwa), Najwyższej Izby Kontroli. Współautor raportu NIK o stanie przekształceń własnościowych w Polsce (1993), autor publikacji „Teczka Zarządcy Wydawnictwa CH.Beck”. W ramach prowadzonej praktyki zajmuje się prawem cywilnym, handlowym, prawem pracy i doradztwem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Posiada duże doświadczenie i specjalizuje się w doradztwie dla wspólnot mieszkaniowych, zarządzaniem nieruchomościami, regulowaniem stanów prawnych nieruchomości oraz prawem spadkowym.