Regulamin promocji „Promocja na dzień samorządowca”
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.
Organizatorem promocji „Promocja na dzień samorządowca” jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43/ Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
2.
Promocja obowiązuje w terminie od 23 maja 2022 r. do 27 maja 2022 r.
§ 2
ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI

1.
Promocja dotyczy zniżki w kwocie 100 zł od podstawowej ceny na wszystkie szkolenia z wyjątkiem Forów, organizowane w okresie od 23 maja 2022 r, do 31 grudnia 2022 r.
2.
Warunkiem uzyskania zniżki w ramach promocji „Promocja na dzień samorządowca” jest dokonanie prawidłowego zgłoszenia uczestnika: w dniach 23-27 maja 2022 r.

3.  
Zgłoszenia należy dokonać poprzez poprawne wypełnienie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na
https://frdl.mazowsze.pl/szkolenia-otwarte oraz wpisanie w polu uwagi: PROMOCJA NA DZIEŃ SAMORZĄDOWCA.

4.
Promocja nie łączy się z innymi rabatami. Przy zgłoszeniu udzielana jest zniżka korzystniejsza dla uczestnika.
§ 3
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1.
Wszelkie reklamacji powinny być kierowane do Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego/ Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze w terminie 7 dni od daty wystąpienia powodów reklamacji.
2.
Reklamacje można zgłaszać telefonicznie pod numerem 533 802 101, osoba do kontaktu Andrzej Sadrakuła, mailowo na adres szkolenia@frdl.org.pl lub pisemnie na adres Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
3.
Organizator dołoży wszelkich starań by reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich wpływu.
4.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z rabatu przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie uczestnika. Rabat możliwy do wykorzystania na szkolenia w okresie 23 maja – 31 grudnia 2022 r.
5.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie zgłoszenia uczestnika na szkolenie.
6.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia.
§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.
2.
Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej www.frdl.mazowsze.pl
3.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.