INFORMACJE O SZKOLENIU:
Proponowane przez nas spotkanie ma na celu przekazanie uczestnikom w przystępny sposób zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z przepisów prawa. Program ukierunkowaliśmy na osoby początkujące, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, bądź które rozpoczynają pracę w tym zakresie. Uczestnicy dowiedzą się między innymi o:
• aktualnie obowiązujących regulacjach prawnych w przedmiocie zamówień publicznych, 
• zasadach i metodach udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne, 
• jaką role i znaczenie ma poprawienie skonstruowana specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Na szkoleniu "krok po kroku" wyjaśnione zostaną działania, jakie należy podejmować dokonując publicznych zakupów. 

CELE I KORZYŚCI:
• Zdobycie wiedzy i umiejętności na temat tworzenia rocznego planu postępowań o zamówienia publiczne, szacowania wartości zamówień publicznych, sporządzania dokumentacji zamówienia na dostawy i usługi wraz z uwzględnieniem nakazów i zakazów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. 
• Omówienie praw i obowiązków leżących po stronie Wykonawcy Zamawiającego, co pozwoli uniknąć nieprawidłowości w codziennej pracy.
• Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego rozwoju kompetencji w zakresie realizacji zamówień publicznych. 
• Przedstawienie, omówienie i przećwiczenie praktycznych aspektów udzielania zamówień publicznych. 
• Możliwość konsultacji z trenerem oraz uczestnikami spotkania.

PROGRAM:
1. Jak zaplanować postępowania i oszacować wartości zamówień?
a. Jak ustalać szacunkową wartości zamówienia w zamówieniach publicznych?
b. Jak unikać zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania wartości zamówienia.
c. Jakie są wymagania poprawnego planowanie zamówień publicznych?
d. Plan finansowy a plan postępowań o zamówienia publiczne.
e. Zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się, ciągłe i podlegające wznowieniu.
2. Jak wywiązać się prawidłowo z nowych obowiązków przedrealizacyjnych?
a. Analiza potrzeb zamawiającego.
b. Analiza wariantów realizacji zamówienia.
3. Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia?
a. Zakres opisu przedmiotu zamówienia.
b. Nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia.
c. Kryteria równoważności.
d. Przedmiotowe środki dowodowe.
4. Jak prawidłowo określić wymagania podmiotowe?
a. Nowe warunki udziału w postępowaniu.
b. Zmienione obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia.
c. Grupa kapitałowa.
d. Zasady polegania na zasobach podmiotu trzeciego.
e. Podmiotowe środki dowodowe.
5. Jak prawidłowo określać kryteria oceny ofert?
a. Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
b. Cena a koszt.
c. Kryteria i weryfikacja ich spełnienia.
6. Kluczowe aspekty praktyczne postępowania prowadzonego w trybie podstawowym. 
a. Tryb podstawy.
b. Negocjacje.
c. Publikacje.
d. Jak obliczać terminy?
e. Wyjaśnienie treści SWZ i OPiW.
7. Zamówienia powyżej progów unijnych- istotne zmiany.
a. Ważne zmiany w trybach udzielania zamówień.
b. Uporządkowanie procedury odwróconej.
c. Nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium.
d. Nowe terminy związania z ofertą.
e. Wszczynania postępowań poniżej progów UE.
8. Rejestr umów w kontekście Zamówień Publicznych.
a. Obowiązek prowadzenia rejestru a obowiązek wprowadzania danych do rejestru. 
b. Rejestr umów prowadzony w jednostce a rejestr prowadzony przez Ministra.
c. Warunki, jakie musi spełniać umowa, z którą związany jest obowiązek wprowadzenia danych do rejestru.
d. Forma umowy.
e. Wartość umowy a obowiązek rejestrowy.
f. Zakres informacji ujawnianych w rejestrze.
g. Odpowiedzialność karna z tytułu niewprowadzania danych do rejestru. 

PROWADZĄCY:
Prawnik, wykładowca, doradca prawny, konsultant w obszarze finansów publicznych i zamówień publicznych. Ekspert z zakresu finansów publicznych w instytucjach publicznych, adiunkt na Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, trener biznesu. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych, konsultant instytucji i beneficjentów środków UE. Jest autorem opinii prawnych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim. Autor książek i licznych artykułów w zakresie finansów publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz kontroli finansowej. Wykładowca z ogromną charyzmą, niezwykłym sposobem przekazywania wiedzy i komunikowaniem się z grupą uczestników.