WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:
Podczas proponowanych zajęć omówione zostaną zmiany w przebiegu procesu inwestycyjnego po licznych nowelizacjach ustawy Prawo budowlane. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość ugruntowania swojej wiedzy z zakresu prawa budowlanego, zdobycia praktycznych umiejętności przygotowania dokumentacji, zaplanowania inwestycji budowlanej oraz nadzoru w sprawowaniu kontroli nad przebiegiem procesu budowlanego. Elementem szkolenia jest również omówienie i zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami Prawa budowlanego oraz wprowadzaną cyfryzacją administracyjnego procesu budowlanego.

CELE I KORZYŚCI:
• Zdobycie i aktualizacja wiedzy w zakresie najważniejszych instytucji Prawa budowlanego.
• Utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności z jakimi spotykają się Uczestnicy w codziennej pracy.
• Dyskusja moderowana dla zobrazowania najistotniejszych kwestii.
• Uczestnicy otrzymają prezentację z wyciągiem przepisów prawnych, które uległy zmianie, a także wzorami wniosków.

PROGRAM:
1. Zmiany w Prawie budowlanym.
• „Polski ład” – zmiany w Prawie budowlanym.
• Cyfryzacja procedur budowlanych.
• Platforma e-budownictwo.
• Etapy wdrażania: 5 stycznia, 4 lutego, 1 lipca i 5 lipca 2021 r.
2. Zmiany w Prawie budowlanym.
• Związane z wprowadzeniem procedur cyfrowych.
• Obowiązujące w okresie pandemii.
• Wynikające ze zmian w ustawie „ocenowej” od 13 maja 2021 r.
3. Przepisy przejściowe – możliwości wyboru regulacji prawnych stosowanych do realizowanych zamierzeń inwestycyjnych.
• Sprawy wszczęte przed wejściem w życie zmiany.
• Sprawy wszczęte po wejściu w życie zmiany.
• Zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o „stary projekt budowlany”.
4. Zmiany przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego – okresy przejściowe.
• Definicje – zmiany i problemy interpretacyjne:
- zmienione definicje: budowla, tymczasowy obiekt budowlany, liniowy obiekt budowlany, obszar oddziaływania.
• Definicje problemowe: obiekt budowlany, budynki, budowle, wiaty, altany, obiekty małej architektury.
• Problemy interpretacyjne związane z nowymi definicjami.
5. Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych.
• Lista budów:
- niewymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów,
- niewymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów.
• Lista robót budowlanych:
- niewymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów,
- niewymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów.
• Zgłoszenie robót:
- wymagane prawem załączniki do zgłoszenia,
- milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu,
- sprzeciw,
- zmiany w procedurach zgłoszeń.
• Rozbiórki – zmiany w przepisach:
- rozbiórki wymagające pozwolenia na rozbiórkę,
- rozbiórki na zgłoszenie,
- rozbiórki bez pozwolenia i zgłoszenia.
6. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – zmiany od 19 września 2020 r. i cyfryzacja od 1 lipca 2021 r. – projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o upoważnienie.
7. Pozwolenie na budowę – cyfryzacja od 1 lipca 2021 r.

• Nowe strony postępowania w przypadku zamierzeń inwestycyjnych będących przedsięwzięciami mogącymi negatywnie oddziaływać na środowisko – zmiany w ustawie „ocenowej”.
• Obligatoryjne zawieszenie postępowania przy wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej.
8. Nowy projekt budowlany – zapisy ustawowe i nowe rozporządzenie oraz projekt zmian rozporządzenia.
• Projekt zagospodarowania działki – zmiany dot. mapy do celów projektowych.
• Projekt architektoniczno-budowlany.
• Projekt techniczny.
• Wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – zmiany wprowadzone i projektowane zmiany.
• Projekt zmian w przepisach techniczno-budowlanych.
• Zmiany w projekcie budowlanym wynikające z obowiązku implementowania do przepisów krajowych przepisów UE.
• Zmiany w projekcie budowlanym wynikające z przepisów o elektromobilności.
• Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi od czerwca 2021 r.
• Zakres sprawdzenia dokumentacji projektowej przed wydaniem pozwolenia na budowę.
• Stosowanie „starego projektu budowlanego” dla realizowanych zamierzeń inwestycyjnych.
• Nowe oświadczenie projektanta od 1 lipca 2021 r.
9. Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego – nowe obowiązki i uprawnienia.
• Obowiązki projektanta.
• Obowiązki ustanowienia kierownika budowy.
• Obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.
• Skutki wprowadzenia nowego centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane – projektowane zmiany.
10. Budowa.
• Dziennik budowy – projekt elektronicznego dziennika budowy.
• Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy – cyfryzacja od 4 lutego 2021 r.
• Geodezyjne wytyczenie obiektu.
11. Istotne odstąpienie – zmiany od 19 września 2020 r.
12. Oddanie obiektu do użytkowania – cyfryzacja od 1 lipca 2021 r.

• Wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy – cyfryzacja od 4 lutego 2021 r.
• Wymagalność pozwolenia na użytkowanie.
• Dokumenty niezbędne w postępowaniu – nowe uregulowania.
• Zakres obowiązkowej kontroli – zmiana zakresu kontroli i nowe rozporządzenie.
• Przepisy obowiązujące w czasie pandemii.
13. Samowola budowlana – cyfryzacja od 1 lipca 2021 r.
• Obowiązujące procedury legalizacyjne.
• Legalizacja na wniosek – zmiany w procedurach od 19 września 2020 r.
• Legalizacja 20 letnich samowoli – uproszczone procedury od 19 wrzenia 2020 r. – specjalne regulacje dla altan na terenach rodzinnych ogródków działkowych.
• Postępowanie legalizacyjne na wniosek w trybie art. 103 ust. 2 ustawy Prawo budowlane na podstawie przepisów Prawa budowlanego z 1974 r.
14. Użytkowanie obiektów budowlanych.
• Zmiany dot. sieci gazowych.
• Protokół kontroli okresowych – nowe załączniki do protokołów.
• Cyfrowe protokoły kontroli przewodów kominowych.
• Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – nowe obowiązki właścicieli budynków ogrzewanych od 1 lipca 2021 r.
• Wyrok TK w sprawie niekonstytucyjności części art. 91a PB.
• Elektroniczna książka obiektu budowlanego – projektowane zmiany.
15. Zmiana sposobu użytkowania – zmiany od 19 września 2020 r. i cyfryzacja od 4 lutego 2021 r.
16. Zmiana ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – zmiany 17 września 2021 r. 
17. Projektowane zmiany w przepisach budowlanych.

PROWADZĄCY: 
Prawnik, administratywista, urbanista, trener, praca doktorska z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, EMBA, LL.M. Absolwent studiów podyplomowych z planowania przestrzennego, rewitalizacji, ochrony środowiska, prawa budowlanego, zamówień publicznych z procedurami FIDIC, zarządzania zasobami ludzkimi. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych, specustawy drogowej, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego. Autor kilkudziesięciu opracowań planistycznych. Członek licznych komisji urbanistyczno-architektonicznych. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków europejskich, w tym z branży budowlanej. Członek Stowarzyszenia Urbaniści Polscy.