Strategia Rozwoju Gminy to kluczowy dokument dzięki któremu można zaplanować długoletnie działania rozwojowe gminy. Strategie tworzy się przede wszystkim aby poprawić warunki życia mieszkańców i jakość świadczonych usług publicznych.

Tworzenie dokumentu można podzielić na pewne etapy, cykle tj.:

  • Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej – zakres, dane, wnioski, wykorzystanie diagnozy do kolejnych prac nad strategią,
  • Uchwała rady gminy, określająca szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji – przykład i omówienie
  • Cele i kierunki działań – wyznaczanie,
  • Oczekiwane rezultaty planowanych działań oraz wskaźniki ich osiągnięcia,
  • Model struktury funkcjonalno-przestrzennej – zakres, rola dla dokumentów planowania przestrzennego, przykłady zawartości rozdziału,
  • Obszary strategicznej interwencji – wyznaczanie, rola OSI,
  • System zarządzania strategią – aktualizacja, ewaluacja i monitoring strategii, wytyczne dla innych dokumentów strategicznych oraz planowania przestrzennego, zadania i zakres odpowiedzialności komórek realizujących strategię,
  • Ramy finansowe i źródła finansowania strategii.

Tworząc strategię nieodzowną, niezastąpioną pomocą w pozyskaniu wiedzy o potrzebach gminy są jej mieszkańcy, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa ankietę którą można wypełnić on-line klikając na poniższy link, ankieta jest w pełni anonimowa. Wyniki pozyskane z ankiety posłużą w przygotowaniu lepszych, dostosowanych do Państwa potrzeb planów działania.

aNKIETA

https://forms.gle/LXzXv9hLnVVRQe256