Wieloletnia Prognoza Finansowa. Aspekty praktyczne

Cele i korzyści
  • Zapoznanie się z problematyką dotyczącą opracowywania wieloletnich prognoz finansowych w świetle ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
  • Przedstawianie nowego wzoru wieloletniej prognozy finansowej.
  • Omówienie wyliczenia, ujęcia w budżecie i wpf - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
  • Poznanie orzecznictwa sądów administracyjnych i regionalnych izb obrachunkowych w zakresie stwierdzanych nieprawidłowości dotyczących omawianych zagadnień, co przyczyni się do ich uniknięcia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wieloletnia prognoza finansowa w świetle ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:
a. zmiana wzoru wieloletniej prognozy finansowej – rozporządzenie Ministra Finansów z 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego,
b. wydatki ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
c. ubytek dochodów będący skutkiem wystąpienia COVID-19.

2. Przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:
a. zadania własne,
b. pomoc finansowa,
c. umowy wieloletnie.

3. Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki, w tym niewykorzystane środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz z tytułu szczególnych zasad wykonywania budżetu w świetle art. 217 ustawy o finansach publicznych – przedstawienie podziału, wyliczenia, sposób prezentacji.

4. Zaciąganie zobowiązań zaliczanych do długu publicznego:
a. zobowiązania zaliczane do długu publicznego,
b. określenie limitów w uchwale budżetowej,
c. limity spłaty zobowiązań dłużnych (m.in. kredytów, pożyczek, wykupu obligacji) określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych – zmiana sposobu wyliczenia średniej arytmetycznej,
d. możliwość wcześniejszej spłaty zaciągniętych kredytów czy pożyczek w świetle art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych,
e. zobowiązania dłużne zaciągane w związku z ubytkiem dochodów będącym skutkiem wystąpienia COVID-19,
f. limit długu publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego w 2020 roku.

5. Zobowiązania zaciągane w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – sposób przedstawienia w uchwale budżetowej, wieloletniej prognozie finansowej i uchwale w sprawie zaciągania zobowiązań:
a. wyprzedzającego finansowania projektów ze środków europejskich,
b. zobowiązań dłużnych zaciąganych na wkład krajowy do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

6. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej i ich powiązanie z uchwałą budżetową, uchwałami o pomocy finansowej, uchwałą o zaniechaniu realizacji przedsięwzięcia itp.

7. Orzecznictwo sądów administracyjnych i regionalnych izb obrachunkowych dotyczące omawianych zagadnień.

8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

ZAJĘCIE SKIEROWANE DO:

Skarbników i pracowników wydziałów finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

wieloletni pracownik RIO w Kielcach, obecnie Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, trener od wielu lat współpracująca z ośrodkami FRDL, Świętokrzyską Agencją Rozwoju Regionu, Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Kielcach, autorka wielu publikacji z zakresu finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line