Ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego zmiany w opłacie skarbowej od 24 lipca 2020 r.

Cele i korzyści

• Ugruntowanie wiedzy z zakresu ustalenia warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego.
• Podczas szkolenia omówimy zagadnienia z uwzględnieniem lipcowych zmian w opłacie skarbowej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Nowe stawki opłaty skarbowej - zmiana od 24 lipca 2020 r.:
• powstanie obowiązku podatkowego w opłacie skarbowej,
• ulgi i zwolnienia w opłacie skarbowej w sprawach warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, Ograniczenia w uldze "mieszkaniowej",
• postępowanie w sprawie w przypadku braku wniesienia opłaty lub wniesienia w niższej wysokości - konsekwencje z Kpa i ustawy o opłacie skarbowej,
• zwrot opłaty skarbowej, postępowanie,
• opłata skarbowa od pełnomocnictwa,
• odpowiedzialność podatników za zobowiązania podatkowe w opłacie skarbowej,

2. Stan zagrożenia epidemiologicznego. Zmiany w procedurze administracyjnej w okresie COVID 19:
• wstrzymanie biegu terminów w postępowaniu administracyjnym, Liczenie terminu załatwienia sprawy; Przewlekłość,
• wszczynanie postępowania administracyjnego - ograniczenia i wyłączenia,
• doręczenia w postępowaniu w okresie epidemii,
• uzgadnianie rozstrzygnięć w trybie art. 106 kpa oraz kwestia milczącego załatwienia sprawy,
• ograniczenia w wydawaniu decyzji,
• postępowanie dowodowe w dobie epidemii.

3. Zakres inwestycji podlegających rozstrzygnięciom o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji.
4. Rola zapisów w planie miejscowym w procesie ustalania warunków zabudowy w nowej procedurze uchwalania planu.
5. Decyzja ustaleniu lokalizacji inwestycji – pojęcie inwestycji celu publicznego.
6. Zakres spraw objętych obowiązkiem ustalania lokalizacji inwestycji i warunków zabudowy.
7. Odrębności w procedurze wynikające z ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
8. Wszczęcie postępowania, wymogi formalne wniosku, uzupełnianie braków formalnych. Pełnomocnictwo i reprezentacja w postępowaniu.
9. Zawieszenie postępowania w świetle kpa oraz art. 62 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
10. Pojęcie i ustalanie kręgu stron w postępowaniu inwestycyjnym.
11. Analiza urbanistyczna i zasada „dobrego sąsiedztwa”,
12. Terminy załatwiania spraw.
13. Doręczanie pism ze szczególnym uwzględnieniem doręczenia zastępczego oraz tzw. Fikcji doręczenia. Doręczanie poprzez obwieszczenie w postępowaniu
o ustalenie warunków zabudowy.
14. Decyzja administracyjna ustalająca warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu (decyzja orzekająca co do istoty, umorzenie postępowania, elementy decyzji, charakterystyka, elementy formalne, związanie organu decyzją administracyjną).
15. Postępowanie w zakresie uzgadniania decyzji przez inne organy.
16. Formułowanie treści warunków w decyzji w oparciu
o ustalenia planu miejscowego i przepisów szczególnych. Decyzja o wz – elementy.
17. Przesłanki negatywne - kiedy można odmówić ustalenia warunków zabudowy.
18. Postępowanie odwoławcze i rodzaje rozstrzygnięć.
19. Tryby nadzwyczajnej weryfikacji decyzji administracyjnej (stwierdzenie nieważności, wznowienie postępowania, uchylenie i zmiana decyzji ostatecznej – omówienie przesłanek i przebiegu postępowań nadzwyczajnych, wzajemnej zależności powyższych trybów oraz skutków procesowych) na tle rozwiązań szczególnych ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
20. Zmiana decyzji ostatecznych oraz wznowienie postępowania, wygaśnięcie decyzji omówienie orzecznictwa WSA, NSA i SKO.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin oraz organów zajmujących się realizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Magister prawa, radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca FRDL oraz innych ośrodków w kraju z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi warunków zabudowy.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line