Urlop wypoczynkowy i zwolnienia od pracy w praktyce kadrowca

Cele i korzyści

Problematyka urlopów wypoczynkowych jako podstawowego uprawnienia pracowników w ramach stosunku pracy budzi wiele wątpliwości w praktyce. Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zasadami udzielania urlopów pracowniczych, w tym wypoczynkowych, poznanie mechanizmów naliczania urlopu wypoczynkowego na konkretnych przykładach, zdobycie wiedzy w zakresie zwolnień okolicznościowych i zasad ich udzielania, zapoznanie się ze stanowiskami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz orzecznictwa sądowego w zakresie urlopu wypoczynkowego i zwolnień od pracy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Prawo pracownika do pierwszego urlopu w roku kalendarzowym – zasady obliczania urlopu na przykładach, sposób liczenia miesiąca pracy w opinii urzędów oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.
2. Prawo do pierwszego urlopu tzw. niepełnoetatowca – udzielanie urlopu na godziny – studium przypadków.
3. Staż pracy a wymiar urlopu – okresy zaliczane, sposób uwzględniania poszczególnych okresów.
4. Praca w gospodarstwie rolnym jako okres zaliczany - przesłanki, na podstawie których należy uwzględnić okres pracy, omówienie dokumentów stanowiących podstawy do zaliczenia pracy.
5. Wliczanie do stażu pracy okresu pracy za granicą – dokumenty, na podstawie których należy uwzględnić pracę, tłumaczenie dokumentów.
6. Wyższe wymiary urlopu wypoczynkowego niektórych grup pracowników.
7. Dodatkowy urlop wypoczynkowy osoby niepełnosprawnej – okres wyczekiwania, zasady udzielania urlopu ponownie po zaliczeniu osoby niepełnosprawnej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
8. Zasady udzielania urlopu na żądanie – prawidłowe zapisy w regulaminie pracy, jego wymiar w przypadku osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz zatrudnienia przez część roku kalendarzowego.
9. Urlop proporcjonalny – zasady obliczania – studium przypadków, zasady udzielania urlopu proporcjonalnego przy zmianie wymiaru czasu pracy pracownika.
10. Okresy pracy, za które pracownikowi należy proporcjonalnie obniżyć urlop wypoczynkowy – sposób obniżenia.
11. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który korzysta z urlopu wychowawczego po zmianach.
12. Dni, które wlicza się do 14-dniowego okresu wypoczynku pracownika.
13. Zasady tworzenia planu urlopów – okres obejmujący plan, prawidłowe wnioski pracowników, plan urlopu pracownika niepełnosprawnego z obniżoną normą czasu pracy.
14. Przyczyny stanowiące podstawę do przesunięcia terminu urlopu wypoczynkowego, zasady przesuwania urlopu wypoczynkowego.
15. Przesłanki i koszty pracodawcy związane z odwołaniem urlopu wypoczynkowego.
16. Sytuacje, w których pracodawca jest uprawniony do nakazania pracownikowi wykorzystania urlopu wypoczynkowego – specustawa covid-19.
17. „Dzień pracy” na który jest udzielany jest urlop wypoczynkowy – interpretacje urzędów w tym zakresie.
18. Zasady udzielania urlopu uzupełniającego pracownika zatrudnionego w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, proporcjonalne obliczanie urlopu uzupełniającego przy zatrudnieniu przez część roku kalendarzowego – błędy popełniane przez pracodawców – studium przypadków.
19. Urlop wypoczynkowy radcy prawnego oraz pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy.
20. Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia a zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – nieprawidłowości stwierdzane przez PIP w tym zakresie.
21. Urlop szkoleniowy – zasady udzielania.
22. Zasady udzielania urlopu bezpłatnego – przesłanki do odwołania z urlopu.
23. Zasady usprawiedliwiania przez pracownika nieobecności w pracy.
24. Zwolnienie pracownika na czas załatwienia prywatnych spraw (tzw. wyjścia prywatne), prawidłowy kształt regulacji zakładowych, pisemne wnioski pracownika o wyjście prywatne, zasady odrabiania zwolnienia z pracy.
25. Okoliczności, w których pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy – dokumentowanie przyczyn nieobecności.
26. Zwolnienia okolicznościowe a wypoczynek pracownika, dokumentowanie przyczyn nieobecności.
27. Zasady udzielania przerw na karmienie dziecka.
28. Zwolnienie na poszukiwanie pracy – kiedy pracownikowi przysługuje.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które na co dzień zajmują się rozliczaniem urlopów oraz ewidencjonowaniem czasu pracy w zakładzie pracy, w szczególności pracownicy działów kadr, HR, kadra kierownicza, pracownicy działów prawno-organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

 Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

zwiń
rozwiń