Specjalista ds. Kadr w jednostce samorządu terytorialnego

Cele i korzyści
 • przygotowanie uczestników do prowadzenia dokumentacji pracowniczej i in. związanej ze stosunkiem pracy;
 • zaprezentowanie właściwego sposobu ewidencjonowania czasu pracy i innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy;
 • poznanie najbardziej istotnych zagadnień w pracy kadrowca;
 • zarekomendowanie prawidłowych rozwiązań przy wątpliwościach związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy;
 • możliwość skonsultowania z trenerem problematycznych zagadnień.
zwiń
rozwiń
Program

1. Stosunek pracy w samorządzie:

 • Samorządowa pragmatyka pracownicza – istotne odrębności przyjęte przez ustawodawcę w zakresie stosunku pracy samorządowców w porównaniu z „kodeksowym” pracownikiem oraz ich praktyczne znaczenie.
 • Podstawy nawiązania stosunku pracy w samorządzie: umowa o pracę, wybór, powołanie. Okres trwania stosunku pracy, kategorie pracowników, wymagania formalne.

2. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze:

 • Zasady prowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
 • Wymagania niezbędne i dodatkowe na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • Awans wewnętrzny jako szczególna forma obsadzania stanowisk.
 • Definicja wolnego stanowiska urzędniczego w świetle zapisów ustawy o pracownikach samorządowych.
 • Nawiązanie stosunku pracy z sekretarzem po zmianach.

3. Obowiązki w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej pracownika samorządowego przy nawiązaniu stosunku pracy:

 • Dokumenty, których może żądać pracodawca w związku z nawiązaniem stosunku pracy.
 • Umowa o pracę – omówienie jej rodzajów, prawidłowa treść aktu kreującego stosunek pracy – najczęściej stwierdzane uchybienia w trakcie kontroli.
 • Specyfika zatrudniania pracowników na podstawie umowy na czas określony – dopuszczalne limity ich zawierania oraz wyjątki mające zastosowanie w samorządzie.
 • Kontynuowanie dokumentacji pracowniczej przy ponownym zatrudnieniu tego samego pracownika.
 • Informacja o warunkach zatrudnienia – termin przekazania i prawidłowa treść.

4. Dokumentacja pracownicza w trakcie trwania stosunku pracy:

 • Zasady numerowania i porządkowania akt osobowych - jak unikać najczęstszych uchybień pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych.
 • Wyjścia prywatne pracowników w dokumentacji pracowniczej.
 • Zasady zmiany warunków umowy o pracę – porozumienie, wypowiedzenie zmieniające.
 • Odpowiedzialność pracodawcy w zakresie naruszeń związanych z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej.
 • Problematyka czasu pracy w umowie o pracę.

5. Ustanie stosunku pracy a dokumentacja pracownicza:

 • Prawidłowe formułowanie pism rozwiązujących stosunek pracy – porozumienie, wypowiedzenie definitywne, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 • Zasady wydawania świadectwa pracy.
 • Zasady poprawnego wypełniania świadectw pracy w poszczególnych punktach krok po kroku – najczęstsze błędy.
 • Okresy przechowywania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy.

6. Czas pracy w samorządzie:

 • Podstawowe pojęcia w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy – dobra pracownicza, tydzień, okres rozliczeniowy, kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych, rozkład czasu pracy, wymiar czasu pracy, systemy czasu pracy i odpoczynki: dobowy i tygodniowy.
 • Czas pracy pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – informacja o warunkach zatrudnienia, wynagrodzenie w umowie o pracę, ustalanie wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej.
 • Czas pracy pracownika odbywającego podróż służbową – okresy podlegające wliczeniu do czasu pracy pracownika.
 • Zaliczanie czasu szkoleń pracowników do czasu pracy.
 • Prawidłowe ewidencjonowanie wyjść prywatnych pracowników, odpracowywanie wyjść prywatnych a praca w godzinach nadliczbowych, opuszczanie przez pracowników zakładu pracy w trakcie przerw pracowniczych.
 • Stosowanie rozkładów czasu pracy, w których praca w tej samej dobie pracowniczej nie stanowi naruszenia przepisów o czasie pracy.
 • Najczęstsze uchybienia pracodawców w zakresie czasu pracy.
 • Właściwe ewidencjonowanie zdarzeń związanych ze stosunkiem pracy – czas pracy, nadgodziny, urlopy pracownicze.
 • Zasady tworzenia i przekazywania pracownikom rozkładów czasu pracy.
 • Lista obecności a ewidencja czasu pracy.
 • Rekompensowanie pracownikowi samorządowemu pracy w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta oraz w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
zwiń
rozwiń
Adresaci

ZAJĘCIA SKIEROWANE DO: osób, które na co dzień stosują lub będą stosować przepisy prawa pracy w szczególności pracowników działów kadr, personalnych, prawno-organizacyjnych, kierowników nadzorujących pracę podległych pracowników w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line