Specjalista do spraw nieruchomości z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach prawa

Cele i korzyści

Omówienie całokształtu przepisów związanych z gospodarką nieruchomościami stosowanych przez organy administracji publicznej wraz z aktualnymi zmianami w przepisach prawa.
Elementem szkolenie będzie też omówienie praktycznego aspektu stosowania przepisów z formą case study oraz przytoczeniem orzecznictwa w wymienionych zagadnieniach.
Realizowany kurs jest połączeniem zajęć teoretycznych z praktycznymi przykładami decyzji administracyjnych z zakresu regulacji prawnych orzecznictwa.

zwiń
rozwiń
Program

I dzień kursu
1. Kodeks cywilny i ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – zakres praktycznej wiedzy dla prawidłowego wykonywania zadań związanych z gospodarką nieruchomościami wraz z aktualnymi zmianami dotyczącymi przekształcenia użytkowania wieczystego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z uwzględnieniem praktyki stosowania przepisów ustawy i jej nowelizacji w bieżącym roku.
2. Decyzje administracyjne wydawane na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami i ustaw powiązanych z UGN – decyzja o podziale, wywłaszczeniu i zajęcie nieruchomości, opinie i uzgodnienia pomiędzy organami oraz akty prawne regulujące zasady zawierania umów sprzedaży-kupna oraz najmu i dzierżawy pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi z uwzględnieniem zagadnienia sprzedaży po 30.04.2016 r. nieruchomości rolnych przez JST. 
3. Zakres pojęcia umowy sprzedaży, forma umowy, nieruchomości i jej elementy istotne – strony, nieruchomość, cena, warunki szczególne umowy, prawo pierwokupu, prawo odkupu i inne postanowienia umów sprzedaży, zagadnienie oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste wraz z określeniem celu po zmianie przepisów.
4. Umowy najmu i dzierżawy nieruchomości – elementy istotne forma i treść oraz przedmiot umowy; skutki prawne zobowiązań przyjętych przez strony w umowie, terminy zawierania umów w zasobie publicznym wraz z interpretacją przepisów prawa, nakłady na przedmiot umowy i sposoby ich rozliczeń-zabezpieczenie interesu podmiotów publicznych w umowach.
II dzień kursu
1. Sprzedaż, najem i dzierżawa nieruchomości w drodze przetargu – forma i rodzaje przetargów na nieruchomości występujących w systemie prawa polskiego, zagadnienie wad fizycznych i prawnych nieruchomości z uwzględnieniem uchylonych decyzji wywłaszczeniowych – skutki prawne i faktyczne dla podmiotów publicznych, zagadnienie stanu technicznego nieruchomości, granic i ich znaczenie praktyczne przy opisie nieruchomości, przetargi na nieruchomości rolne - zasady i wyjątki w obowiązujących przepisach prawa oraz ich praktyczna interpretacja.
2. Zabezpieczenie interesów stron umów sprzedaży, najmu i dzierżawy w praktyce obrotu nieruchomościami z zasobu publicznego – właściwy opis i dokumentacja nieruchomości w praktyce organów administracji publicznej, instytucje kaucji, weksla, gwarancji, rękojmi, poddania się egzekucji co do zapłaty określonej kwoty pieniężnej albo co do wydania nieruchomości, praktyka wydawania i zwrotu nieruchomości – zagadnienie stanu faktycznego nieruchomości i dokumentacji fotograficznej.
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako podstawowy akt prawny określający przeznaczenie nieruchomości na terenie gminy i innych podmiotów – zakres przedmiotowy i podmiotowy aktu, instytucja MPZP i decyzji o warunkach zabudowy oraz renty planistycznej.
4. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych – zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy – pojęcie budynku a budowli w praktyce organów podatkowych, zmiany związane z częściami wspólnych nieruchomości, interpretacja pojęcia budowli w praktyce organów administracji i sądów administracyjnych.
5. Wysokość stawki podatku a kategoria i przeznaczenie nieruchomości – części lub całości obiektu budowalnego, faktyczna zmian przeznaczenia a przeznaczenie obiektu w decyzji o pozwoleniu na budowę i użytkowanie, zmiany powierzchni obiektu a deklaracji i decyzja o wymiarze podatku, orzecznictwo sądowe w tym zakresie.
6. Prawo budowlane podstawowe pojęcia, zakres obowiązywania – zmiany w przepisach prawa obowiązujące od 01.01.2017 r., zakres przedmiotowy i podmiotowy, praktyczne aspekty związane z funkcjonowanie administracji publicznej w tym w zakresie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowaniu zgłoszeń oraz formy zakończenia budowy wraz z nowym pojęciem zmiany istotnej w projekcie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów administracji publicznej odpowiedzialni za gospodarkę nieruchomościami, inspektorzy, kierownicy i inne osoby pracujące w wydziałach związanych z nieruchomościami oraz wykonujące nadzór nad mieniem podmiotów publicznych, osoby wydające decyzje administracyjne z zakresu tematyki kursu, a także osoby związane z dziedziną nieruchomości publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik i trener, specjalista z ponad 20 letnim doświadczenie w zakresie prawa związanego z nieruchomościami, obrotem nieruchomościami i gospodarką nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Infrastruktury, członek Komisji Prawnej przy PFRN w Warszawie, autor licznych wywiadów, komentarzy prasowych i opinii. Na zajęciach uzyskuje wysokie oceny z ankiet poszkoleniowych.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line