Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

Cele i korzyści

Przedstawienie różnych sposobów regulowania stanów prawnych nieruchomości w zależności od wielu aspektów, w tym od rodzaju nieruchomości czy sposobu użytkowania. Niewątpliwym atutem zajęć jest zebranie i przedstawienie postępowania zmierzającego do uzyskania efektu jakim jest potwierdzenie stanu prawnego nieruchomości poprzez odpowiedni wpis w księdze wieczystej. Wszystko na tle teorii, przykładów i wzorów.

zwiń
rozwiń
Program

I część – Zagadnienia wstępne:
1. Różne „rodzaje” nieruchomości, ogół praw do nieruchomości i ich wykazywanie.
2. Tytuł prawny do nieruchomości. Rodzaje tytułów prawnych.
3. Cele wykazywania/regulowania stanu prawnego nieruchomości.
4. Zasięg prawa własności na gruncie – granice nieruchomości.
5. Wznawianie znaków granicznych, wyznaczanie punktów granicznych i ustalanie przebiegu granic oraz rozgraniczanie nieruchomości.
6. Księga wieczysta jako urzędowy rejestr poświadczający prawa rzeczowe do nieruchomości.
7. Zakładanie ksiąg wieczystych i dokumenty w postępowaniu wieczystoksięgowym.
8. Księgi wieczyste a ewidencja gruntów i budynków, role i relacje między rejestrami.
9. Ujawnianie praw w księgach wieczystych. Wnioski, kompletowanie dokumentów.
II część – Różne sposoby regulowania stanu prawnego nieruchomości:
10. Posiadanie samoistne. Zasiedzenie nieruchomości.
11. Wzniesienie budynku na cudzym gruncie oraz przekroczenie granic własności przy wznoszeniu budynku.
12. Dziedziczenia nieruchomości.
13. Służebności osobiste i rzeczowe, w tym służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu i służebność dożywocia, wynagrodzenia za służebności. Zasiedzenie służebności.
14. Znoszenie współwłasności.
15. Podziały nieruchomości.
16. Obrót nieruchomościami.
17. Wywłaszczenia, zwroty wywłaszczonych nieruchomości, administracyjne ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości.
18. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i samorządowych.
19. Użytkowanie wieczyste i jego przekształcenia w prawo własności nieruchomości.
III część – Technikalia i podsumowanie:
20. Badanie stanu prawnego nieruchomości krok po kroku. Czytanie dokumentów i aktów administracyjnych, sądowych, mapy do celów prawnych.
21. Wzory wniosków, pism.
22. Podsumowanie i wnioski.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, biegli sądowi, geodeci, projektanci, zarządcy nieruchomości i pośrednicy w ich obrocie, notariusze, deweloperzy na rynku nieruchomości, przedstawiciele służb drogowych, przedstawiciele spółek sieciowych, energetycznych, gazociągowych, telekomunikacyjnych oraz wodno-ściekowych, architekci i urbaniści.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004 r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Obecnie również członek zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line