Pracownicze programy kapitałowe w 2020 r. - uregulowania prawne i podatkowe

Cele i korzyści

• Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami dotyczącymi Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) obowiązujących od 2019 r.
• Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami ustaw.
• Szkolenie zapewnia poznanie nowych przepisów prawnych oraz praktycznych aspektów funkcjonowania PPK w 2020 r.
• Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie nowych regulacji oraz problemów praktycznych związanych z nowymi uregulowaniami. Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty zmian z podkreśleniem zmian niekorzystnych dla podatnika (powodujących ewentualne ryzyko podatkowe) oraz zmian umożliwiających zmniejszanie zobowiązań podatkowych (optymalizacja podatkowa).

zwiń
rozwiń
Program

1. Uregulowanie tzw. tarczy antykryzysowej:
• Przesunięcie terminu na wejście w życie PPK w odniesieniu do średnich przedsiębiorców;
• Przesunięcie wpłaty podatku PIT a wpłata składki do PPK;
• Dofinansowanie do wynagrodzeń – czy dotyczy też PPK?
2. Pracownicze Plany Kapitałowe a Pracownicze Plany Emerytalne - różnice
• Uregulowania prawne PPK;
• Uregulowania prawne PPE;
• Różnice pomiędzy PPK a PPE – co korzystniejsze;
• Zasady przystąpienia do PPE;
• Funkcjonowanie w PPE a nowy pracownik z PPK – zasady postępowania
• Zasady rozliczania PPE;
• Miejsce gromadzenia PPE – kto dysponuje pieniędzmi do dnia przejścia pracownika na emeryturę;
• Zasady zmiany PPK na PPE
• Funkcjonowanie wypłat z PPE;
• Skutki podatkowe rozliczania PPE;
• Fundusze inwestycyjne a fundusze emerytalne;
• Organ nadzoru nad PPK i PPE
3. Kto podlega pod PKK – daty wejścia w życie
• Moment wejścia w życie przepisów – lipiec 2020 i kolejne daty;
• Pracownicy a zleceniobiorcy i osoby na kontraktach menadżerskich?
• Czy osoby na działalności gospodarczej mogą dobrowolnie wejść w PKK?
• Zasada automatycznego podlegania PKK
• Oświadczenie o zrzeczeniu się pracownika z uczestnictwa w PKK
• Okresy składania oświadczeń.
3. Zasady stosowania PPK
• Portal internetowy i jego funkcjonowanie;
• Domniemanie przystąpienia do PPK;
• Wpłata początkowa i roczna – zasady ich ustalania i wpłacania;
• Odprowadzanie dodatkowych składek w wysokości 3,5% - rozdział pomiędzy pracownika i pracodawcę;
• Dodatkowa kwota przekazywana z budżetu państwa –kiedy i w jakiej wysokości?;
• Wyliczanie roczne pobranych składek;
• Wykazywanie składek przez pracodawcę w rozliczeniach rocznych;
• Zwolnienie składek z dodatkowego ubezpieczenia społecznego.
4. Skutki podatkowe i ZUS przystąpienia do PPK:
• Sposób potrącania składek przy wypłacie wynagrodzenia;
• Wykazywanie składek w dokumentach rozliczeniowych;
• Opodatkowanie podatkiem PIT odprowadzanych składek;
• ZUS a odprowadzane składki;
• Opodatkowanie i oskładkowanie w przypadku rezygnacji pracownika z PPK
5. Praktyczne aspekty rozliczeń PPK
• Powrót do PKK po wcześniejszej rezygnacji;
• Wzór oświadczenia pracownika o rezygnacji;
• Prowadzenie kartotek osób objętych PPK przez pracodawcę;
• Obowiązki pracodawcy wobec wybranej instytucji PPK;
• Przekazywanie kwot pomiędzy PPK w przypadku zmiany zatrudnienia, kilku etatów itp.
• Kary nakładane na pracodawców związane z funkcjonowaniem PPK.
6. Rozliczenia zgromadzonych w PPK kwot:
• Rezygnacja z PPK – kto otrzymuje kwoty?
• Rozwód małżonków a podział zgromadzonych kwot pomiędzy rozwiedzionych małżonków;
• Rozporządzanie kwotą na wypadek śmierci współmałżonka;
• Wypłata kwot przed emeryturą – kiedy możliwa?
• Wypłata po osiągnięciu wieku emerytalnego;
• Pojęcie ciężkiego zachorowania.
• Przykładowe wyliczenia emerytur
7. Dyskusja z Uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni Księgowi i księgowi. Pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego. Pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za podatkowe rozliczenia pracowników. Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14 letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line