• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Oświaty: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników z uwzględnieniem zmian w zakresie pomocy de minimis, które weszły w życie w 2024 roku

online
Miejsce
Internet
Termin
26 czerwca 2024
Czas trwania
09:30 - 13:30
Cena
449 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty. Zajęcia online.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Oświaty. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Rozpatrzenie wniosku pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika to jedna z bardziej skomplikowanych procedur realizowanych przez pracowników gminy, wymagająca znajomości m.in. przepisów ustawy Prawo oświatowe, Kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz całego zestawu rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw. Dofinansowanie udzielane pracodawcom będącym przedsiębiorcami stanowi pomoc de minimis i podlega regulacjom prawa unijnego. W powyższym zakresie od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie dofinansowania przybiera formę decyzji administracyjnej, a jej wydanie poprzedzone jest czynnościami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego. Stosowanie tak szerokiego zakresu przepisów prawa wymaga ich znajomości i umiejętności praktycznego stosowania.
• Podczas sesji omówimy kolejne kroki rozpatrywania wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika – w praktycznym ujęciu, od wpłynięcia/przyjęcia wniosku do wydania decyzji administracyjnej, z uwzględnieniem nowych regulacji w zakresie pomocy de minimis. Wskażemy również dokumenty jakie należy przygotować do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz warunków, jakie musi spełniać pracodawca, aby móc ubiegać się o dofinansowanie.
• Dzięki udziałowi w zajęciach zdobędziesz, uaktualnisz i uporządkujesz wiedzę z zakresu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z uwzględnieniem nowych regulacji w zakresie udzielania pomocy de minimis.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników udzielane przedsiębiorcom jako pomoc de minimis – nowe zasady udzielania pomocy de minimis:
• zakończony termin obowiązywania Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
• nowe Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023r w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy de minimis, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2024 roku – szczegółowe omówienie zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego Rozporządzenia,
• szczególne przypadki, w których istnieje możliwość stosowania rozporządzenia z 18 grudnia 2013r. do pomocy de minimis w okresie do 30 czerwca 2024r.
2. Obowiązki beneficjenta związane z ubieganiem się o pomoc de minimis – szczegółowe omówienie zawartości Formularza informacji przedstawianych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o pomoc de minimis – postępowanie w sytuacji braku aktualnego Formularza informacji.
3. Dokumenty wydawane przez organ udzielający dofinansowania o charakterze pomocy de minimis - postępowanie w sytuacji braku aktualnego wzoru zaświadczenia.
4. Sprawozdawczość realizowana przez podmioty udzielające pomocy de minimis – nowy kod pomocy de minimis udzielanej od 2024 r.
5. Obowiązek umieszczania informacji o udzieleniu pomocy publicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
6. Omówienie przesłanek warunkujących uzyskanie przez pracodawcę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika:

• zawarcie umowy z młodocianym pracownikiem,
• prowadzenie instruktarzu przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami,
• zdanie właściwego egzaminu przez młodocianego pracownika.
7. Różnica w egzaminowaniu młodocianych pracowników realizujących praktyczne przygotowanie zawodowe u pracodawcy będącego i niebędącego rzemieślnikiem, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.
8. Definicja pojęcia „rzemieślnik” – analiza na podstawie przykładów.
9. Szczegółowe omówienie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu, na podstawie obowiązujących przepisów.
10. Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników:

• waloryzacja kwot dofinansowania w 2024 roku,  
• kwota dofinansowania związana z nauką zawodu prowadzoną w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.
11. Nowa organizacja egzaminów zawodowych i czeladniczych od 2022 roku i jej wpływ na terminy składania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
12. Różnice w warunkach przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w odniesieniu do pracodawców będących i niebędących przedsiębiorcami.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Oświaty.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych. Praktyk z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta. Autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych. Trenerka szkoleń z branży oświatowej, wysoko oceniana przez ich uczestników. Ekspertka Forów Oświaty działających przy ośrodkach FRDL.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Katarzyna Siwierska
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 449 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 200 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl  do 21 czerwca 2024 r.